Πολυτεκνικά επιδόματα (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2008)

Α. Χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος σε τρίτεκνες οικογένειες.
Σας κάνουμε γνωστό, ότι με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του  Ν.3631/2008 χορηγείται από 01-01-2008 επίδομα στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών καθώς και στον πατέρα ο οποίος έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.
Το ποσό του επιδόματος για κάθε παιδί, είναι ίσο με το εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας.  Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του τρίτου παιδιού συντρέχουν οι προϋποθέσεις και για χορήγηση του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990, καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα από τα δύο.
  
Το συνολικό ως άνω μηνιαίο επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ελάχιστου συνολικού επιδόματος πολύτεκνου γονέα.
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου.
Ι. Δικαιούχοι - προϋποθέσεις

1. Με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου χορηγείται επίδομα στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και διακόπτεται την 1η του επομένου έτους εκείνου, κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο  έτος της ηλικίας του.
Τα τέκνα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι αυτά  που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου.   
Το ως άνω επίδομα χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο τέκνα, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.
2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει ή εγκαταλείψει υπαίτια τα παιδιά του ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή του με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.
            
3. Το ανωτέρω επίδομα δικαιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: 
α) Οι Έλληνες πολίτες.
β) Οι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας.
γ) Οι πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Οι πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία,
Λιχτενστάιν και Ισλανδία) καθώς και οι Ελβετοί πολίτες.
ε) Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (Ν.Δ. 3989/1959, Α.Ν.389/1968).
στ) Οι ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν.139/1975).
ζ) Αλλοδαποί, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8  Π.Δ. 61/1999).
η) Οι πολίτες άλλων κρατών που είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

 


 

 


 

 

ΙΙ. Δικαιολογητικά-διαδικασία χορήγησης
  
Για  τη χορήγηση του επιδόματος οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του Δημοτικού Διαμερίσματος ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους, όπου θα υποβάλλουν αίτηση-δήλωση στο ειδικό έντυπο ΟΕ1, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό για την οικογενειακή κατάσταση, από τα δημοτολόγια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια, από το οποίο να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και τέκνων,  αν τα τέκνα αυτά βρίσκονται στη ζωή και αν είναι άγαμα.
β) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει ή είναι υπαίτιος για εγκατάλειψη των παιδιών του ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή του με αυτά, πρέπει να υποβάλλεται, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασής του ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.
Επισημαίνουμε ότι προκειμένου για δικαιούχους που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα ή είναι ανιθαγενείς ή πρόσφυγες, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα εκδίδονται από τις αρχές της Χώρας της οποίας είναι υπήκοοι.  Σε περίπτωση που αυτό είναι δύσκολο, τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα, κατά την κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.
Τα πιστοποιητικά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αλλοδαπής προέλευσης θα πρέπει να προσκομίζονται νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα (πρωτότυπα και μετάφραση).
Οι παρακάτω κατηγορίες προσώπων-δικαιούχων, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει ακόμα να υποβάλλουν κατά περίπτωση:
- Ομογενείς αλλοδαποί: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή του Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού ή της Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού.
- Πολίτες Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής τους στη χώρα.
- Πρόσφυγες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και της «Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού», που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
- Αλλοδαποί, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του «Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας».
- Πολίτες άλλων Κρατών που είναι γονείς τέκνων Ελληνικής Υπηκοότητας: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Οι Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. παρακαλούνται, μόλις παραλάβουν την αίτηση-δήλωση με τα δικαιολογητικά να εξετάζουν αν αυτά πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ανωτέρω παροχής και εφόσον, κατά την εκτίμησή τους, υπάρχουν ελλείψεις να καλούν τον αιτούντα να συμπληρώνει τα ελλείποντα στοιχεία.  Επίσης μπορούν να ζητήσουν και αυτεπάγγελτα κάθε πληροφορία ή στοιχείο απαραίτητο για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών από τις δημόσιες, δημοτικές-κοινοτικές ή άλλες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να απαντήσουν.
Μετά τις παραπάνω ενέργειες η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζονται στον Κλάδο ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων της Διοίκησης του Ο.Γ.Α. ή στο αντίστοιχο Τμήμα του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ο.Γ.Α..
Η καταβολή της παροχής γίνεται μαζί με την καταβολή των Οικογενειακών Επιδομάτων (πολυτεκνικό-τρίτο παιδί-ισόβια σύνταξη - εφ΄ άπαξ παροχή) και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται για τα επιδόματα αυτά.
Σημείωση
Εάν ο αιτών δικαιούται παράλληλα με το επίδομα της τρίτεκνης οικογένειας και επίδομα τρίτου παιδιού ή και εφ΄ άπαξ παροχή, υποβάλλεται μόνο μία αίτηση στο ειδικό έντυπο ΟΕ1.
Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση αιτήματος για εφ΄ άπαξ παροχή συνυποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης  του παιδιού. 
Β. Χορήγηση επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος και ισόβιας σύνταξης σε νέες κατηγορίες  προσώπων.
Σύμφωνα  με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3631/2008 δικαιούχοι επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος και ισόβιας σύνταξης είναι και οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, στις οποίες έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα του πολυτέκνου:
α) οι ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς,
β) 1) οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), 2) οι ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν.139/1975, ΦΕΚ 176 Α΄) και 3) οι δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α΄), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητές τους, 
γ)  οι πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Γ. Πολυτεκνικό επίδομα σε γονείς με αναπηρία και  απορφανισθέντα  τέκνα.
  
1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 πολύτεκνος θεωρείται και ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως,  εφόσον έχει τρία τέκνα από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο  (25ο)έτος της ηλικίας τους.
2. Για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας συνυπολογίζονται και τα τέκνα που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67 %) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης (παρ. 2 άρθρο 6, Ν. 3454/2006).
3. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, με τους περιορισμούς της παρ. 1 του ιδίου άρθρου (επισυνάπτεται η σχετική διάταξη). 
Για τη χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος και της ισόβιας σύνταξης στις νέες κατηγορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του τόπου κατοικίας τους, όπου θα υποβάλλουν αίτηση-δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. ΟΕ1 ή ΟΕ3 κατά περίπτωση, προσκομίζοντας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας καθώς και όποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α.ΙΙ. δικαιολογητικά είναι απαραίτητο κατά περίπτωση.  Στις περιπτώσεις των αναπήρων γονέων ή τέκνων θα υποβάλλεται επί πλέον και σχετική απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής.
Παράρτημα διατάξεων
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.3631/2008 (ΦΕΚ.6 τεύχος Α΄ 29/1/2008)
«Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 6
1. Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται  από την 1η Ιανουαρίου 2008 μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται, για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας.  Εάν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση και του επιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει, καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο.  Το ποσό του συνολικού μηνιαίου επιδόματος δεν μπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου συνολικού επιδόματος πολύτεκνου γονέα, εκτός αν εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.  Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και διακόπτεται την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου.
Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.
2. Το επίδομα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους, καθώς και τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.
3. Το επίδομα της παραγράφου 1 του παρόντος  άρθρου χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
γ) πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, 
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, 
ε) 1) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), 
2) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν.139/1975, ΦΕΚ 176 Α΄) και 
3) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α΄), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητές τους, 
στ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
4. Για τους όρους και τη διαδικασία καταβολής του ως άνω επιδόματος ισχύουν τα οριζόμενα με τις υπ΄ αριθμ. Γ1α 440/07-02-1991 (ΦΕΚ 90 Β΄) και Π3δ/οικ. 1078/19-03-1997 (ΦΕΚ 241 Β΄) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με τα άρθρα 2 έως 9 της υπ.΄ αριθμ. Π1α/Γ.Π.οικ. 60227/19-05-2006 (ΦΕΚ 645 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Η παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα επιδόματα και η σύνταξη που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει, χορηγούνται στους αναγνωριζόμενους ως πολύτεκνους, κατά την παράγραφο 5 του παρόντος, όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 5 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄).»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τΑ/07-04-2006)
«Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»
Άρθρο 6
Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επι¬μέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε¬ρισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολο¬γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ¬νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημια¬κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου».

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση