Όργανα Ασφάλισης - Απονομής Συντάξεων - Ένδικα Μέσα

 

- Όργανα Ασφάλισης

Για την εγγραφή στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, αρμόδια Α΄/βάθμια Όργανα είναι οι κατά τόπους Ανταποκριτές του ΟΓΑ και Β΄/βάθμια οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΓΑ ή όπου δεν λειτουργεί Περιφερειακή Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

- Αίτηση Αντιρρήσεων

Κατά της απόφασης του αρμοδίου Δευτεροβάθμιου Οργάνου για τη μη εγγραφή στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης καθώς και κατά της πράξης του Προϊσταμένου του Κλάδου ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ με την οποία διακόπηκε η ασφάλιση ή έγινε διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων, επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αντιρρήσεων από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.

- Απονομή συντάξεων

Για την απονομή της σύνταξης ή προσαύξησης στο ποσό της σύνταξης, αποφασίζουν σε πρώτο βαθμό οι καθ' ύλην Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Κλάδου Συντάξεων της Διοίκησης του ΟΓΑ ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκ/τος του ΟΓΑ.

- Ένσταση

Αν ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι αδικείται από την απόφαση που εκδόθηκε, έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της ημερομηνίας κοινοποίησης σ' αυτόν της σχετικής απόφασης.

Διευκρινίζεται, ότι ένσταση δεν μπορεί να ασκηθεί κατά των αποφάσεων του αρμοδίου, σε πρώτο βαθμό, οργάνου για την απονομή συντάξεων, κατά το μέρος που αφορά στην περί αναπηρίας κρίση των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών.

- Αίτηση Αντιρρήσεων για Μείωση - Διακοπή συντάξεων - Παραγραφή - Καταλογισμό ποσών συντάξεων

Ο συνταξιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση αντιρρήσεων σε περίπτωση μείωσης ή διακοπής της σύνταξής του ή όταν δεν καταβληθούν σ' αυτόν συντάξεις λόγω παραγραφής, καθώς επίσης και κατά της απόφασης με την οποία του καταλογίσθηκε το ποσό συντάξεων, ως αχρεωστήτως καταβληθέν σ' αυτόν από τον ΟΓΑ.

Η αίτηση αντιρρήσεων υποβάλλεται εντός τριμήνου από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο:

α) μειώθηκε το ποσό της σύνταξης ή διακόπηκε η καταβολή της,

β) κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο το έγγραφο του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος του ΟΓΑ για την παραγραφή συντάξεων,

γ)κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο η απόφαση καταλογισμού συντάξεων.

Οι ενστάσεις και οι αιτήσεις αντιρρήσεων αποστέλλονται ή κατατίθενται στην Κεντρική ή στην Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ ή στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ.

Τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις εκδικάζουν στην Κεντρική ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ μονομελή όργανα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, από συνταξιούχους ανώτατους ή ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς ή εν ενεργεία ή συνταξιούχους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρο 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41, παρ. 2 εδαφ. β, του ν. 4075/2012).

Κατά των αποφάσεων του Οργάνου εκδικάσεως ενστάσεως και αντιρρήσεων, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Η προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο Ανταποκριτής ΟΓΑ ή η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ που έχει παραλάβει τη σχετική αίτηση για τη χορήγηση της παροχής ή στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί αυτός σε βάρος του οποίου έγινε καταλογισμός χρηματικού ποσού.

Όταν η αίτηση για τη χορήγηση της παροχής έχει υποβληθεί σε αρχή που εδρεύει στην αλλοδαπή, αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο είναι της Πρωτεύουσας. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Η έφεση κατατίθεται στην Γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Διοικητικό Πρωτοδικείο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου, επιτρέπεται η άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info