Διαδοχική Ασφάλιση

Α. Έννοια - Σκοπός

Η διαδοχική ασφάλιση υφίσταται όταν ένας ασφαλισμένος πραγματοποιεί χρόνους ασφάλισης σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς φορείς σε διάφορες χρονικές περιόδους, όχι όμως παράλληλα.

Η εφαρμογή του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης έχει σκοπό την αξιοποίηση όλου του χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

Β. Βασικές αρχές

- Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης είναι προαιρετική και επαφίεται στη βούληση του ασφαλισμένου κατά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

- Είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ορισμένων μόνον φορέων από αυτούς στην ασφάλιση των οποίων έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος.

- Δεν είναι δυνατή η λήψη μέρους μόνον του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σ' έναν ασφαλιστικό φορέα.

- Η διαδοχική ασφάλιση εφαρμόζεται μεταξύ ομοειδών φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα μεταξύ φορέων κύριας ασφάλισης, μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης και μεταξύ φορέων που χορηγούν εφάπαξ παροχές.

- Στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη ασφαλιστικός χρόνος, όταν:

α) ο χρόνος αυτός έχει ληφθεί υπόψη για τη λήψη άλλης σύνταξης (αυτοτελούς ή τμηματικής).

β) έχουν επιστραφεί στον ασφαλισμένο οι ασφαλιστικές εισφορές ή έχει χορηγηθεί σ' αυτόν εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή.

γ) όταν υπάρχει σύμπτωση με χρόνο ασφάλισης άλλου ασφαλιστικού φορέα (παράλληλη ασφάλιση). Σ' αυτή την περίπτωση απαιτείται γραπτή επιλογή του ασφαλισμένου σχετικά με το ποιος φορέας θα υπολογίσει τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης.

δ) έχει διανυθεί στο Δημόσιο από υπαλλήλους που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά πριν την 1.1.1983.

- Η αίτηση για συνταξιοδότηση υποβάλλεται πάντοτε στον τελευταίο φορέα ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι για να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης είναι απαραίτητη η ύπαρξη τελευταίου φορέα ασφάλισης.

Όταν κατά τη διακοπή της απασχόλησης ο εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένος σε δύο ασφαλιστικούς φορείς δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης (τουλάχιστον μεταξύ των δύο αυτών φορέων).

- Οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης εφαρμόζονται μόνον όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος δηλαδή το γήρας, η αναπηρία ή ο θάνατος.

Για τον ΟΓΑ με τον όρο -επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου- νοείται για μεν το γήρας η συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας (65° έτος), για την αναπηρία ποσοστό ανικανότητας για εργασία 67% και άνω, για δε τον θάνατο αρκεί το ίδιο το γεγονός.

Διαδοχική Ασφάλιση στον Ο.Γ.Α

Οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις εφαρμόζονται στον ΟΓΑ από 1.1.1998 οπότε και εντάχθηκε στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης ο νεοσυσταθείς Κλάδος Κύριας Ασφάλισης καθώς και ο καταργηθείς Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα περί ΟΓΑ νομοθεσία οι διατάξεις που διέπουν τη διαδοχική ασφάλιση, όπως κάθε φορά ισχύουν έχουν εφαρμογή:

α) μεταξύ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και των άλλων φορέων Κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ κ.λ.π).

Στην περίπτωση αυτή συνυπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε στον καταργηθέντα Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, εφόσον, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θεωρήθηκε διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και β) μεταξύ του καταργηθέντα Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης και των άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ - ΤΕΑΜ, Ταμείο Ηλεκτροτεχνικών κ.λ.π), εφόσον ο χρόνος της Πρόσθετης Ασφάλισης δεν θεωρήθηκε διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης.

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση