Σύνταξη Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

 

Ο ΟΓΑ, εκτός από τις συντάξεις (γήρατος, αναπηρίας κ.λ.π) που χορηγεί στους ασφαλισμένους του, χορηγεί από ειδικό λογαριασμό, σύνταξη και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες δικαιούνται σύνταξη από τον ΟΓΑ εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Είναι Έλληνες υπήκοοι ή Έλληνες το γένος.

- Μένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

- Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

- Δεν λαμβάνουν οι ίδιοι, αλλά ούτε και οι σύζυγοί τους, στην περίπτωση εγγάμων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός από τις παρακάτω εξαιρέσεις:

α) τα βοηθήματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα από τα ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα (όπως π.χ. τα προγράμματα προσφύγων του ΟΗΕ).

β) τη βασική σύνταξη που παίρνει ο ένας σύζυγος, στην περίπτωση εγγάμων, από τον ΟΓΑ.

Στην περίπτωση όμως αυτή οι ετήσιες συντάξεις που παίρνει ο ένας σύζυγος από τον ΟΓΑ συνυπολογίζονται στο οικογενειακό εισόδημα.

γ) τη σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή που παίρνουν οι ίδιοι οι αιτούντες ή και οι σύζυγοί τους, στην περίπτωση εγγάμων, όταν είναι μικρότερη από το ποσό της βασικής σύνταξης που χορηγεί ο ΟΓΑ.

Οι ετήσιες συντάξεις και στην περίπτωση αυτή συνυπολογίζονται στο εισόδημα.

- Το ετήσιο εισόδημά τους από εργασία ή από οποιαδήποτε πηγή -ατομικό προκειμένου για μεμονωμένο άτομο - και οικογενειακό προκειμένου για έγγαμους- να μην υπερβαίνει το ύψος των ετήσιων συνταξιοδοτικών παροχών που χορηγεί ο ΟΓΑ στον αγρότη ή στο αγροτικό ζευγάρι αντίστοιχα, για το έτος 2010 ευρώ 5.040 και 10.080.

Σημειώνεται ότι συνταξιοδότηση του ενός συζύγου από άλλο φορέα ή τυχόν εισόδημά του που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων παροχών που χορηγεί ο ΟΓΑ, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνταξιοδότηση του άλλου ως ανασφάλιστου υπερήλικα, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε διάσταση επί μία τουλάχιστον πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης ή ο/ η σύζυγος έχει εξαφανισθεί και δεν έχει δώσει σημεία ζωής επί τριάντα χρόνια.

Τέλος, η σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων χορηγείται, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις και σε υπηκόους χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους υπηκόους χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες έχουν επικυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, σε ανιθαγενείς καθώς και σε χαρακτηρισμένους από τον ΟΗΕ πρόσφυγες, εφόσον μένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης είναι ίσο με το ποσό της εκάστοτε βασικής σύνταξης του ΟΓΑ για το έτος 2010, ευρώ 360,00.

Δικαιολογητικά

Η διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης ισχύει και για όσα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια εμπίπτουν στις διατάξεις των ν.3242/2004 & 3448/2006

1. Αίτηση-Δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος-της αιτούσης) στην οποία θα καταγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

2. Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) και των δύο όψεων του Δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, του-της συζύγου και των παιδιών, τα οποία έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών και υποχρεούνται να έχουν ταυτότητα. Για τα παιδιά που δεν υποχρεούνται στην έκδοση δελτίου ταυτότητας (ηλικίας κάτω των 14 ετών) απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ Ο Υ) για το φόρο εισοδήματος (οι έγγαμοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση), για το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης-δήλωσης οικονομικό έτος.

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωσή του θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Οι παρακάτω κατηγορίες προσώπων, εκτός των δικαιολογητικών που προαναφέρονται, πρέπει ακόμα να υποβάλουν κατά περίπτωση:

- Οι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, βεβαίωση του φορέα, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης, το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκαν, αν παίρνουν ή όχι και αν δικαιούνται ή όχι σύνταξη.

- Οι συνταξιούχοι άλλου φορέα, πρόσφατο απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους.

- Οι έγγαμοι των οποίων ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό φορέα, αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης του/της συζύγου τους ή πρόσφατο απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής του/της.

- Οι έγγαμοι των οποίων ο/η σύζυγος είναι / ήταν ασφαλισμένος σε άλλον φορέα βεβαίωση του φορέα, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης, το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκε, αν παίρνει ή όχι και αν δικαιούται ή όχι σύνταξη.

- Οι αλλοδαποί ή ακαθόριστης υπηκοότητας Έλληνες το γένος, βεβαίωση ή άδεια παραμονής της Υπηρεσίας Αλλοδαπών για τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και την ιδιότητά τους ως ομογενών.

Οι ομογενείς Αλβανικής υπηκοότητας απαιτείται να υποβάλλουν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ,που χορηγείται στα πρόσωπα αυτά από την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών.

- Οι ανιθαγενείς ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς που χορηγείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

- Οι πρόσφυγες βεβαίωση της αρμόδιας στην Ελλάδα Υπηρεσίας του ΟΗΕ από την οποία να προκύπτει ότι είναι πρόσφυγας και κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.

- Οι διαζευγμένοι:

α) διαζευκτήριο και

β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών πρέπει να δηλώνει αν παίρνει διατροφή και τι ποσό.

- Οι σύζυγοι που βρίσκονται σε διάσταση: α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών να δηλώνει, ότι βρίσκεται σε διάσταση και δεν κατοικεί στην ίδια στέγη με το / τη σύζυγό του, από ποια χρονολογία, αν παίρνει διατροφή και τι ποσό.

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση