Σύνταξη Επιζώντων Μελών

(ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΟΓΑ - ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ) 

Α. Προϋποθέσεις

Σύνταξη επιζώντων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 8 Ν.2458/1997 & παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 3518/2006)

Τα επιζώντα μέλη οικογένειας θανόντος συνταξιούχου του Κλάδου ή ασφαλισμένου που είχε τις χρονικές προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούνται για τη χορήγηση από τον Κλάδο σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο ή ατύχημα, δικαιούνται σύνταξη από τον Κλάδο, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

Ο επιζών σύζυγος

- Δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ.

Τα προστατευόμενα παιδιά

- Είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα και προκειμένου για γυναίκα τα φυσικά τέκνα της.

- Είναι άγαμα.

- Δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού .

Η παροχή αυτή, επίσης, χορηγείται ,ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αν κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου τα τέκνα είναι ανίκανα για κάθε εργασία ,εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Ειδικά για παιδιά που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές, απαιτείται να έχει επέλθει πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.

Οι δικαιούχοι συντάξεως επιζώντων από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης που δικαιούνται παράλληλα σύνταξη από τον ΟΓΑ λόγω γήρατος ή αναπηρίας, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη μία από τις συντάξεις αυτές.

Παράδειγμα

Οι επιζώντες σύζυγοι που παίρνουν σύνταξη λόγω θανάτου από τον Κλάδο μπορούν, εφόσον είναι αγρότες, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και όταν συμπληρώσουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να συνταξιοδοτηθούν απ' αυτόν, παραιτούμενοι από τη σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον τους.

Η χορήγηση της σύνταξης επιζώντων διακόπτεται όταν οι δικαιούχοι:

- πεθάνουν,

- τελέσουν γάμο κατά το ημεδαπό ή αλλοδαπό δίκαιο,

- όταν τα ορφανά παιδιά συμπληρώσουν το όριο ηλικίας ή παύσουν να είναι ανίκανα.Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο σε ποσοστό 50% και για κάθε παιδί σε ποσοστό 25% του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ή εδικαιούτο να λάβει ο θανών ασφαλισμένος από τον Κλάδο, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει συνολικά το 100% της σύνταξης του θανόντος.

Το ποσό της σύνταξης των επιζώντων προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50%, όταν βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτη αναπηρία), χωρίς να μειώνεται το ποσό της σύνταξης των άλλων συνδικαιούχων μελών της οικογένειας.

2. Σύνταξη διαζευγμένων σε περίπτωση θανάτου του ή της πρώην συζύγου (άρθρο 4, Ν. 3232/2004 και άρθρο 37, Ν. 3996/2011).

Ο/η διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης εφόσον πληροί αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας ή να είναι ανίκανος/η για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό 67% και άνω. Η ανικανότητα στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά το χρόνο του θανάτου του/της πρώην συζύγου και βεβαιώνεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

- Ο/η πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλε διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.

- 10 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

- Το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της εγγάμου συμβιώσεως με υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη.

- Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον Ο.ΓΑ. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

- Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος.

- Εάν η διάζευξη και ο ασφαλιστικός κίνδυνος επαληθεύθηκε πριν την ισχύ των διατάξεων του νόμου αυτού, ο/η διαζευγμένος/η δικαιούται συντάξεως μόνο σε περίπτωση που η σύνταξη του/της πρώην συζύγου δεν έχει μεταβιβασθεί σε χήρο/α σύζυγο ή τέκνα του.

- Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και διακόπτεται σε περίπτωση τέλεσης νέου γάμου μετά τη συνταξιοδότηση.

Το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο/η διαζευγμένος/η καθορίζεται ως εξής:

- Σε περίπτωση θανάτου του /της πρώην συζύγου, εφόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 75% στο χήρο ή χήρα και 25% στον/ην διαζευγμένο/η. Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα μειώνεται κατά 1% στο χήρο ή χήρα και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον/ην διαζευγμένο/η. 
Προκειμένου περί έγγαμου βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε(35) ετών έως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο ή χήρα και 50% στον/ην διαζευγμένο/η.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν ο θανών ή η θανούσα δεν καταλείπει χήρο ή χήρα, ο/η διαζευγμένος/η δικιούται το αυτό ποσό του/της διαζευγμένου/ης κατά τα ως άνω, της σύνταξης που θα δικαιούτο ο χήρος ή η χήρα.

- Σε περίπτωση περισσότερων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον/η διαζευγμένο/η κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρικής επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.

3. Σύνταξη ορφανών παιδιών και από τους δύο γονείς που πάσχουν από βαριά αναπηρία (παρ. 5 άρθρο 5 Ν. 3232/2004).

Παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που εδικαιούτο να λάβει ο θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία και οι ως άνω αναπηρίες έχουν επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24ου σε περίπτωση σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

Αν εκτός από τα ανάπηρα παιδιά και από τους δύο γονείς υπάρχουν και υγιή ορφανά παιδιά το πλήρες ποσό της κύριας σύνταξης του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου κατανέμεται στα μεν υγιή παιδιά κατά το ποσοστό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2458/1997, στα δε ανάπηρα ορφανά παιδιά προσαυξημένο κατά 20%.

4. Σύνταξη χήρας συνταξιούχου του ΟΓΑ (άρθρο 6, παρ. 2 Ν.4169/1961, όπως ισχύει σήμερα)

Η χήρα, της οποίας ο σύζυγος έπαιρνε τη Βασική σύνταξη του ΟΓΑ προ του θανάτου του, δικαιούται συντάξεως από τον ΟΓΑ, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας της.

- Ο γάμος είχε τελεσθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης του θανόντος.

- Δεν λαμβάνει σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο για τη βασική σύνταξη γήρατος - αναπηρίας.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της παροχής αυτής είναι ίσο προς το εκάστοτε κατώτερο ποσό της βασικής σύνταξης γήρατος (για το έτος 2010 360,00 ευρώ).

5. Σύνταξη Ορφανείας (άρθρα 1 έως και 4 Ν. 1140/1981, όπως ισχύουν σήμερα).

Τα ορφανά παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ δικαιούνται σύνταξη, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Είναι ορφανά από πατέρα ή μητέρα.

- Είναι άγαμα.

- Δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

Η χορηγηθείσα ορφανική σύνταξη παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση και του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας, όταν το ορφανό παιδί, που έχει λάβει τη σύνταξη αυτή, σπουδάζει σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή ισότιμο του εξωτερικού.

- Δεν λαμβάνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στις συντάξεις γήρατος.

- Ο αποβιώσας γονέας ήταν κατά το χρόνο του θανάτου του συνταξιούχος του ΟΓΑ ή ασφαλισμένος ολόκληρη την τριετία πριν από το θάνατό του.

Αν ο θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν, αρκεί ασφάλιση του θανόντος στον ΟΓΑ κατά την ημερομηνία του βίαιου συμβάντος.

Η άσκηση επαγγέλματος από τον αποβιώσαντα γονέα, πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του για το οποίο θα υπαγόταν στη ασφάλιση του ΟΓΑ, θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης είναι για κάθε ορφανό παιδί ίσο με το εκάστοτε κατώτερο ποσό της Βασικής σύνταξης του ΟΓΑ (για το έτος 2010, 360,00 ευρώ). Το ποσό αυτό διπλασιάζεται σε περίπτωση θανάτου και του άλλου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ γονέα.

Σε περίπτωση που ο θανών γονέας έπαιρνε σύνταξη και από τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης ή ήταν ασφαλισμένος στον Κλάδο αυτό και κατά το χρόνο του θανάτου του είχε συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του, τα ορφανά παιδιά δικαιούνται και Πρόσθετη σύνταξη, το ποσό της οποίας επιμερίζεται αν τα παιδιά είναι περισσότερα από ένα.

Η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα γονέα ή στον επίτροπο των ανήλικων παιδιών ή απευθείας στο ορφανό παιδί αν είναι ενήλικο.

Β. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης επιζώντων μελών

1. Αίτηση - Δήλωση σε ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή του τόπου κατοικίας του αιτούντος -της αιτούσας), στην οποία θα καταγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Για τα ανήλικα παιδιά την αίτηση-δήλωση υποβάλλει ο επιζών γονέας ή ελλείψει αυτού ο επίτροπος.

2. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ή δικαστική απόφαση για αφάνεια.

3. Βεβαίωση Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου από την οποία πρέπει να προκύπτουν :

α) τα μέλη της οικογένειάς του, η ηλικία τους, αν είναι έγγαμα, άγαμα ή σπουδαστές.

β) αν ο επιζών σύζυγος εξακολουθεί να είναι χήρος - χήρα.

4. Βεβαίωση του Ανταποκριτή ΟΓΑ για τη βιοποριστική απασχόληση των αιτούντων σύνταξη.

5. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων των Δελτίων ταυτό-τητας των αιτούντων σύνταξη.

Για τα τέκνα που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Δελτίου ταυτότητας (ηλικίας κάτω των 14 ετών) απαιτείται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

6. Αν τα ορφανά παιδιά είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και σπουδάζουν απαιτείται βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι είναι σπουδαστές.

Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα εξωτερικού η βεβαίωση πρέπει να είναι θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.

7. Αν τα ορφανά παιδιά είναι ανίκανα για εργασία, απαιτείται πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας τους, η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 12/μήνου, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης - δήλωσης για σύνταξη.

Αν ο θανών δεν ήταν συνταξιούχος αλλά ασφαλισμένος απαιτούνται επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις συντάξεις γήρατος με αριθ. 4 έως και 8.

Όταν πρόκειται για θάνατο ασφαλισμένου που οφείλεται σε βίαιο συμβάν απαιτούνται επιπλέον:

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν, η συγκεκριμένη εργασία την οποία εκτελούσε ο παθών, η ώρα και ο τόπος που έγινε το συμβάν και που μεταφέρθηκε ο παθών, μετά το ατύχημα.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου συμβάντων της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, εφόσον είχε επιληφθεί του ατυχήματος.

- Βεβαίωση του Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου όπου συνέβη το ατύχημα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Γ. Δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης σε διαζευγμένο/η σε περίπτωση θανάτου του ή της πρώην συζύγου

Η διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης ισχύει και για όσα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια εμπίπτουν στις διατάξεις των ν.3242/2004 & 3448/2006

- ΓΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ

1. Αίτηση - Δήλωση σε ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή του τόπου κατοικίας του αιτούντος - της αιτούσας, στην οποία θα καταγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

2. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιούχου ή δικαστική απόφαση για αφάνεια.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου ταυτότητας του αιτούντος σύνταξη.

6. Επικυρωμένο φωτ/φο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) για το φόρο εισοδήματος του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης δήλωσης οικονομικού έτους.

Σε περίπτωση που ο-η ενδιαφερόμενος/η δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.

7. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή σύμβασης μεταξύ των πρώην συζύγων, από την οποία να προκύπτει αν κατά τη στιγμή του θανάτου του κατέβαλε διατροφή ή όχι.

8. Επικυρωμένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής περί διαζυγίου απόφασης.

9. Στην περίπτωση που το αιτών πρόσωπο δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, αλλά είναι ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό 67% και άνω, απαιτείται πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθησή του κατά το χρόνο θανάτου του /της πρώην συζύγου.

- ΓΙΑ ΘΑΝΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

1. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω με αριθ. 1 έως και 9.

2. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις συντάξεις γήρατος με αριθ. 4 έως και 8.

Όταν πρόκειται για θάνατο ασφαλισμένου που οφείλεται σε βίαιο συμβάν απαιτούνται επί πλέον :

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν, η συγκεκριμένη εργασία την οποία εκτελούσε ο παθών, η ώρα και ο τόπος που έγινε το συμβάν και που μεταφέρθηκε ο παθών, μετά το ατύχημα.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, εφόσον είχε επιληφθεί του ατυχήματος. - Βεβαίωση του Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου όπου συνέβη το ατύχημα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info