Σύνταξη Γήρατος

1. Σύνταξη Γήρατος Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 5 Ν.2458/1997). 
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο, δικαιούται σύνταξη γήρατος, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

- Έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών για πέντε (5) έτη περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης. Από το έτος 2004, ο χρόνος των πέντε (5) ετών προσαυξάνεται, ανά ημερολογιακό έτος, κατά ένα (1) έτος μέχρι τη συμπλήρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης και αντίστοιχης καταβολής εισφορών.

Ο χρόνος καταβολής εισφορών Πρόσθετης Ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.

Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο ή από τον ΟΓΑ, συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ακόμη η ασφάλιση στον Κλάδο μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, και πέραν του 64ου έτους της ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα σφαλισμένων για όλη τη διάρκεια του έτους που συμπληρώνει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας του και εξακολουθούν να συντρέχουν, συνεχώς, στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

2. Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων. (άρθρο 37, Ν. 3996/2011)
α. Γονείς και αδέλφια ατόμων άγαμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον κλάδο. Η χρονική προϋπόθεση των 20 ετών ισχύει για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2012 και αυξάνεται στα 25 έτη ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Κλάδο, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2013 και εξής. Για τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων χρονικών προϋποθέσεων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς, κατ'εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3232/2004, ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε υπό τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας κρατών-μελών της Ε.Ε., χωρών του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας ή χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

Στη χορηγούμενη σύνταξη του Κλάδου προστίθεται και η βασική σύνταξη μειωμένη ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης όπως προβλέπεται από την παρ. 12 του Ν. 2458/97, με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από άλλη πηγή, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπως π.χ. πολεμική σύνταξη κ.λ.π. και εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι ως άνω χρονικές προϋποθέσεις ασφάλισης στον Κλάδο, χωρίς να συνυπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης, καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται διαζευκτικά από τον ένα γονέα ή, στην περίπτωση των αδελφών. από έναν αδελφό/ή σε έναν φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επόμενων περιπτώσεων και δεν ισχύει για χορήγηση δεύτερης σύνταξης.

β. Για την άσκηση του δικαιώματος από το γονέα του ανάπηρου τέκνου, πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, ο έτερος γονέας να μην λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 χρόνια, σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και το Δημόσιο και να εργάζεται.

Αν ο γάμος λυθεί, το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του ανάπηρου παιδιού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν το παιδί είναι ενήλικο, το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που είχε την επιμέλεια όσο ήταν ανήλικο. Αν η ενηλικίωση επήλθε πριν τη λύση του γάμου, το δικαίωμα ασκείται από έναν από τους δύο γονείς με τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής.

Σε περίπτωση που το ανάπηρο παιδί έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης.

γ. Για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό/ή πρέπει για τουλάχιστον μία πενταετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για συνταξιοδότηση:
αα)  να έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της αδελφού/ής με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας ή ββ)  ο/η με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αδελφός/ή να συνοικεί αποδεδειγμένα και να τον βαρύνει. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί απαιτείται να είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Σε περίπτωση παύσης της δικαστικής συμπαράστασης ή διακοπής της συνοίκησης, η σύνταξη διακόπτεται από την ημερομηνία της παύσης ή της διακοπής αντίστοιχα και επαναχορηγείται εφόσον συντρέξουν εκ νέου οι προϋποθέσεις του παρόντος.

δ.  Για την άσκηση του δικαιώματος απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του έτερου ασφαλισμένου γονέα υπεύθυνης δήλωσης προς τον οικείο ασφαλιστικό του φορέα ή τους φορείς, αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ή το Δημόσιο, ότι δεν έχει και δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης που του παρέχει η παρούσα διάταξη.

ε.  Αν το ανάπηρο παιδί ή σύζυγος ή αδελφός ή αδελφή αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχοληθεί, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης για όσο χρόνο διαρκεί η εργασία ή η αυτοαπασχόληση. Το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος, που καταβάλλεται κάθε φορά από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.


ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ

Από 1.1.2003, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, οι οποίοι θα καθίστανται συνταξιούχοι γήρατος με 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών (συνυπολογιζόμενου και του χρόνου στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης) θα δικαιούνται και τη βασική σύνταξη γήρατος με τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις (άρθρο 12 του Ν. 2458/97 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2972/2001)., εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό1, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ Οι συνταξιούχοι από χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μπορούν να έχουν κατάλληλη πληροφόρηση από το κεφάλαιο της ιστοσελίδας με τίτλο ΕΕ/ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

Αν η ασφάλιση στον Κλάδο είναι μικρότερη των 15 ετών, προκειμένου να χορηγηθεί και η βασική σύνταξη, θα πρέπει να αποδεικνύεται 25ετής συστηματική απασχόληση με αγροτικές ή άλλες εργασίες που τα πρόσωπα που τις ασκούν καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, μετά τη συμπλήρωση του 21ου  έτους της ηλικίας.

 

αφορά συνταξιούχους αλλοδαπής που λαμβάνουν σύνταξη από φορέα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης , του Ε.Ο.Χ, της Ελβετίας και των χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας 

Ποσό σύνταξης

Τα ποσό της σύνταξης που καταβάλει ο ΟΓΑ στους συνταξιούχους διαφοροποιείται ανάλογα με τις διατάξεις βάσει των οποίων αυτή χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Κύρια σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν.2458/1997 όπως ισχύει σήμερα και του N. 3232/2004 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3518/2006.
  • Πρόσθετη σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1745/1987.
  • Βασική σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4169/1961 όπως ισχύει σήμερα και του Ν. 1287/1982.
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Ένας συνταξιούχος μπορεί να δικαιούται σύνταξη που να αποτελείται από τις τέσσερις προηγούμενες κατηγορίες συντάξεων ή και λιγότερες.

Ποσό Κύριας/Πρόσθετης σύνταξης

Η μηνιαία σύνταξη του Κλάδου συνίσταται σε ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, που έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος για κάθε έτος ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης. Για τον υπολογισμό της σύνταξης, χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών θεωρείται πλήρες έτος.

Αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης τόσο στον Κλάδο Κύριας όσο και στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, στο ποσό της κύριας σύνταξης, υπολογιζόμενο κατά τα ανωτέρω, θα προστεθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής του στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Το ποσό της πρόσθετης σύνταξης υπολογίζεται ως εξής:

{Έτη ασφάλισης Χ ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους Χ συντελεστή ασφαλιστικής κλάσης που είχε υπαχθεί ο ασφαλισμένος (0,3 για την Α΄, 0,425 για τη Β΄ και 0,55 για τη Γ΄ Κλάση αντίστοιχα)}.

Το ποσό της καταβλητέας κύριας σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα των δύο αυτών ποσών και στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη πεντάδα λεπτών του ευρώ.

Οι συνταξιούχοι του Κλάδου δικαιούνται δώρου Χριστουγέννων ίσου προς το ποσό μιας μηνιαίας σύνταξης, δώρου Πάσχα, καθώς και θερινού επιδόματος ίσων προς το ποσό μισής μηνιαίας σύνταξης, εφόσον δεν λαμβάνουν μεγαλύτερη σύνταξη και από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Στο άρθρο 3, παρ. 12 του ν. 3845/2010 ορίζεται ότι αν καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο κύριες συντάξεις από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, τα επιδόματα (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας), καταβάλλονται μόνο από τον φορέα που καταβάλλει την μεγαλύτερη σύνταξη

Προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.

Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται με επίδομα για τον ή τη μη συνταξιοδοτούμενη σύζυγο από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του Ο.Γ.Α ή τον ή τη μη εργαζόμενη σύζυγο σε άλλη εργασία, πλην της υπαγομένης στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α, που ισούται με ποσοστό 10% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Προσαυξάνεται επίσης με επίδομα τέκνων, που ισούται με ποσοστό επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί, 12% για το τρίτο και άνω παιδιά, εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ ή του Κλάδου. Ειδικά για παιδιά που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις ή ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές, απαιτείται να έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.

Η προσαύξηση αυτή παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες η ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Εφόσον ο έτερος των γονέων είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ ή του Κλάδου, η προσαύξηση χορηγείται κατ' επιλογή τους στον ένα των συζύγων.

2. Βασική σύνταξη γήρατος(άρθρο 4 Ν. 4169/1961, όπως ισχύει σήμερα).

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον ΟΓΑ δικαιούται Βασική σύνταξη λόγω γήρατος, αν συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

- Έχει απασχοληθεί κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε αγροτικές ή άλλες εργασίες, που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον χρόνια μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του.

Εάν έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται τη βασική σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον έχει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χρόνια απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες, από τα οποία τα πέντε συνεχή πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας ή πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση (άρθρο 10 Ν. 1140/1981).

- Δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ. Οι συνταξιούχοι από χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μπορούν να έχουν κατάλληλη πληροφόρηση από το κεφάλαιο της ιστοσελίδας με τίτλο ΕΕ/ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Από 1-1-2003 και εφεξής δεν θα χορηγείται η Βασική σύνταξη γήρατος στα πρόσωπα τα οποία συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31-12-2002 και τα οποία δεν ασφαλίστηκαν, αν και είχαν την υποχρέωση να ασφαλιστούν, στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών γιατί ασκούσαν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ (άρθρο 12, παρ. 4 Ν.2458/1997).

Προσοχή: Κατ' εξαίρεση δικαιούνται πλήρη τη βασική σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ:

α) Από 1.1.2007 αυτοί οι οποίοι αν και συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31.12.2002 δεν εγγράφηκαν στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, αλλά έχουν συμπληρώσει μέχρι την 1.1.1998, που άρχισε να λειτουργεί ο Κλάδος, 25 τουλάχιστον χρόνια απασχόλησης με αγροτικές ή άλλες εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές για συνταξιοδότηση προϋποθέσεις.

β) Τα πρόσωπα τα οποία στο παρελθόν υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, αλλά έχουν αποδεδειγμένα διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος τους πριν την 1.1.1998 και δεν ήταν δυνατό να υπαχθούν στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή πρόσωπα που κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου ασκούσαν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ, αλλά ήταν άνω των 64 ετών και δεν ασφαλίσθηκαν στον Κλάδο ή ακόμη πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου ήταν συνταξιούχοι αναπηρίας και η συνταξιοδότησή τους διακόπηκε μετά την συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν υπήχθησαν στην ασφάλιση του Κλάδου και δεν θα συνταξιοδοτηθούν από αυτόν.

γ) Τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της μέχρι 31.12.2002 (π.χ. 25ετή απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, όσον αφορά στη σύνταξη γήρατος) αλλά υποβάλλουν, για οποιοδήποτε λόγο, την αίτησή τους για συνταξιοδότηση καθυστερημένα, μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης, για το έτος 2010 έχει ως εξής:

- 360,00, ευρώ για συνταξιούχο χωρίς οικογενειακά βάρη,

- 363,32, ευρώ για συνταξιούχο με σύζυγο μη συνταξιούχο, κάτω των 65 ετών και

- 366,63, ευρώ για συνταξιούχο με παιδί κάτω των 18 ετών.

Για τους ασφαλισμένους, που αρχίζουν να συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο από το έτος 2003 και μετά το ποσό της παραπάνω σύνταξης του ΟΓΑ μειώνεται ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του ν. 2458/1997. Για το έτος 2010 το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης του ΟΓΑ είναι μειωμένο κατά 32%.

Β. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος (Κύριας και Βασικής).

1. Αίτηση - Δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος-της αιτούσας), στην οποία θα καταγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

2. Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντος - της αιτούσας, του / της συζύγου και των παιδιών, τα οποία έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών και υποχρεούνται να έχουν ταυτότητα. Για τα παιδιά που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας (ηλικίας κάτω των 14 ετών), απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

3. Βεβαίωση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος-της αιτούσας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και η χρονολογία τέλεσης του γάμου (ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση-δήλωση για σύνταξη).

4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (το έντυπο Ε1) και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) για το φόρο εισοδήματος (οι έγγαμοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση), των ετών από το 2003 μέχρι του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης- δήλωσης για σύνταξη.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωσή του θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

5. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α, για την απασχόληση του αιτούντος προσώπου (είναι ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση-δήλωση για σύνταξη).

6. Για την απόδειξη της κατά κύριο επάγγελμα απασχόλησης στην αγροτική οικονομία, μπορούν επίσης να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτει η παράδοση ή η πώληση αγροτικών - κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η ποσότητα αυτών.

β. Βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας ή της αρμόδιας Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτουν οι κάθε είδους αγροτικές επιδοτήσεις που έλαβαν, το ύψος αυτών, καθώς και η ποσότητα των προϊόντων ή ο αριθμός των δέντρων, των στρεμμάτων ή των ζώων για τα οποία επιδοτήθηκαν.

γ. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει αν υπάρχει εγγραφή στα Μητρώα Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Ν. 2332/1995 και με ποια ιδιότητα (του αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης).

Οι Μοναχοί και οι Μοναχές, αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών με στοιχεία 4,5,6, πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης της Ιεράς Μονής, από την οποία να προκύπτει ότι η Μονή κατέχει αγροτική περιουσία και ο αιτών -η αιτούσα απασχολείται σε αγροτικές εργασίες στα κτήματα της μονής καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης.

7. Οι παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων, εκτός των δικαιολογητικών που προαναφέρονται, πρέπει ακόμα να υποβάλλουν κατά περίπτωση:

α. Οι αγρεργάτες:

  • Αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης - ή των φορολογικών δηλώσεων(έντυπο Ε1) που υπέβαλε ο αιτών για τα εισοδήματά του από το έτος έναρξης άσκησης της απασχόλησής του μέχρι και το προηγούμενο έτος απασχόλησής τους καθώς και αντίγραφα των δικαιολογητικών (π.χ. βεβαίωση αποδοχών) που έχει επισυνάψει στη φορολογική δήλωση - φορολογικές δηλώσεις - για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματός του. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει κρατήσει αντίγραφα των συνημμένων στη φορολογική δήλωση δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει τηνπηγή προέλευσης του εισοδήματος που δήλωσε στη ΔΟΥ.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος(ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων) της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (ΔΟΥ), για τα δηλωθέντα εισοδήματα του αιτούντος από την έναρξη της άσκησης της απασχόλησής του. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει εισοδήματα προερχόμενα από την αγροτική απασχόλησή τουαλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη από την αρμόδια ΔΟΥ το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα, αντί του εκκαθαριστικού, θα πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία αυτός θα δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων της τελευταίας φορολογικής δήλωσής του (έντυπο Ε1) και ότι δεν έχει λάβει ακόμη το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα.

β. Οι αλιείς:

- Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ή του Αλιευτικού Συλλόγου για το χρόνο απασχόλησής τους στην αλιεία και

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας.

γ. Οι εκμεταλλευτές γεωργικών ή κτηνοτροφικών επιχειρήσεων (πτηνοτρόφοι, ανθοπαραγωγοί, κλπ.):

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους (ημερομηνία έναρξης, αντικείμενο, νομική μορφή, έδρα, κλπ).

- Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

- Αν πρόκειται για εταιρεία Βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

δ. Οι μελισσοκόμοι:

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των θεωρημένων σελίδων του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου.

ε. Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες:

- Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους (ημερομηνία έναρξης, αντικείμενο, νομική μορφή, έδρα κλπ.).

- Βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

Αν πρόκειται για ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καθώς και βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε αν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

- Αν πρόκειται για ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων - δωματίων ή ξενοδοχείου, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καθώς και βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

στ. Οι πρόσφυγες, οι οποίοι επικαλούνται αγροτική απασχόληση στην αλλοδαπή, βεβαίωση της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής, για την απασχόλησή τους στην ξένη χώρα.

ζ. Όσοι παίρνουν πολεμική σύνταξη από το Ελληνικό Δημόσιο ή σύνταξη ειρηνικής περιόδου, που καταβάλλεται σε θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής ή παίρνουν σύνταξη ως αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, αντίγραφο της πράξης απονομής της σύνταξης ή βεβαίωση του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους για την αιτία συνταξιοδότησής τους ή απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους, εφόσον από αυτό προκύπτει το είδος της σύνταξης.

η. Όσοι παίρνουν σύνταξη από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους ή αντίγραφο της πράξης απονομής της σύνταξης.

θ. Οι αλλοδαποί ή οι ακαθορίστου υπηκοότητας Έλληνες το γένος:

- Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ιδιότητά τους ως Ελλήνων το γένος ,αλλοδαπής ή ακαθόριστης υπηκοότητας.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής τους που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

- Οι Βορειοηπειρώτες, θα πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πρώτης και δεύτερης  σελίδας του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.

ι. Όσοι παίρνουν σύνταξη από το εξωτερικό1, μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ, απόκομμα πρόσφατης επιταγής ή παραστατικό της Τράπεζας, από το οποίο να προκύπτει το ποσό της σύνταξης που τους καταβάλλεται.

ια. Οι έγγαμοι των οποίων ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό φορέα, αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης του/της συζύγου ή απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξης.

ιβ. Οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν παιδιά:

- μέχρι 24 ετών που δεν εργάζονται και φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, βεβαίωση της οικείας σχολής ότι είναι σπουδαστές.

Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα εξωτερικού η βεβαίωση πρέπει να είναι θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.

- ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας τους, η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 12/μηνου, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης- δήλωσης.

ιγ. Οι μητέρες - πατέρες που έχουν παιδιά ανάπηρα σε ποσοστό 67% και άνω και οι ασφαλισμένοι που έχουν σύζυγο ανάπηρο σε ποσοστό 80% και άνω πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθησή τους, η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 12/μηνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης - δήλωσης για σύνταξη.

Εάν το ανάπηρο παιδί παίρνει από τον ΟΓΑ σύνταξη αναπηρίας ή παραπληγικό επίδομα  ή αν ο σύζυγος είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ λόγω απόλυτης αναπηρίας, δεν απαιτείται γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου.

8. Για τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης απαιτείται επί πλέον:

- Ρητή δήλωση του ασφαλισμένου, ότι επιθυμεί να εφαρμοσθούν για τη συνταξιοδότησή του οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις.

Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σε ποιον ή ποιους ασφαλιστικούς φορείς είχε υπάρξει ασφαλισμένος και ο αριθμός μητρώου ασφάλισής του.

- Αν υπάρχει παράλληλος χρόνος ασφάλισης, σχετική δήλωσή του όπου να αναφέρει ποιος ασφαλιστικός φορέας επιθυμεί να προσμετρήσει το χρόνο αυτό για τη συνταξιοδότησή του.

- Βεβαίωση του άλλου ή άλλων φορέων ασφάλισης (εφόσον αυτή χορηγείται στον ασφαλισμένο), από την οποία θα προκύπτει ενδεικτικά το χρονικό διάστημα ασφάλισης. Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από το έτος 1988 και μετά, πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες ασφάλισης κατ' έτος αναλυτικά. Αν δεν είναι εφικτή η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής από τον ασφαλισμένο, θα ζητείται υπηρεσιακά από τον ασφαλιστικό του φορέα από το αρμόδιο Τμήμα του ΟΓΑ.

Η διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης ισχύει και για όσα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια εμπίπτουν στις διατάξεις των ν.3242/2004 & 3448/2006

 

1 αφορά συνταξιούχους αλλοδαπής που λαμβάνουν σύνταξη από φορέα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης , του Ε.Ο.Χ, της Ελβετίας και των χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση