Εισαγωγή 

Ο ΟΓΑ χορηγεί συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος, θανάτου (χηρείας, ορφανείας) και ανασφαλίστων υπερηλίκων. 
Επίσης χορηγείται προσαύξηση:

  • λόγω απόλυτης αναπηρίας στις συντάξεις αναπηρίας
  • τυφλότητας στις συντάξεις γήρατος
  • καθώς και εξωϊδρυματικό επίδομα παρα/τετραπληγίας.

Διάκριση της σύνταξης μπορεί να γίνει ανάλογα με τις διατάξεις βάσει των οποίων χορηγείται, σε:

  • Κύρια σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν.2458/1997 όπως ισχύει σήμερα και του N. 3232/2004 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3518/2006.
  • Πρόσθετη σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1745/1987.
  • Βασική σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4169/1961 όπως ισχύει σήμερα και του Ν. 1287/1982.

Ακόμα ο ΟΓΑ χορηγεί συντάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης.

Επίσης διάκριση της σύνταξης μπορεί να γίνει ανάλογα με τον τόπο απασχόλησης και ασφάλισης του αιτούντα σύνταξης, σε συντάξεις που χορηγούνται με βάση.

  • Την εσωτερική νομοθεσία μόνον.
  • Τη συνδυασμένη εφαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας και των Κανονισμών 1408/71 & 574/72, της ΕΟΚ (διακινούμενοι εργαζόμενοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ, και της Ελβετίας).
  • Τη συνδυασμένη εφαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και των συμβαλλομένων κρατών.

Για τη χορήγηση των συνταξιοδοτικών παροχών από τον ΟΓΑ απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης και των προβλεπομένων δικαιολογητικών κατά κατηγορία σύνταξης. Η αίτηση κατατίθεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας και προκειμένου για συνταξιούχους στον τόπο πληρωμής της σύνταξης.

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info