Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας

Οι ασφαλισμένοι και οι ήδη συνταξιούχοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης μπορούν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική θητεία τους, για προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, έναντι καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς.

Κατ' εξαίρεση, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας υπολογίζεται και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας, ή λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, υπό προϋποθέσεις.

Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορά ίση με το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, όπως ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόμενο επί του ποσού της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%.

Η εφάπαξ καταβολή πραγματοποιείται μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης.

 

Για τους συνταξιούχους του Κλάδου υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του ποσού της εξαγοράς με παρακράτηση, κάθε μήνα, από τη σύνταξη του Κλάδου, ποσού ίσου με το 1/3 αυτής.

Για το έτος 2012 το ποσό για κάθε μήνα αναγνώρισης ανέρχεται σε 144,86€. Αν επομένως κάποιος επιθυμεί να αναγνωρίσει π.χ. 12 μήνες στρατιωτικής υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 1.738,32€ (με την έκπτωση 15% ανέρχεται σε 1.477,57€). Στην περίπτωση αυτή η προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε 20,69 € μηνιαίως.

Για την κατά τα ανωτέρω αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας απαιτείται η υποβολή αίτησης από το δικαιούχο, συμπληρωμένη σε ειδικό έντυπο του ΟΓΑ. Η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ( Πρωτότυπο).

Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του αιτούντος, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν αναγνώρισε και ούτε θα αναγνωρίσει τη στρατιωτική υπηρεσία σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης ή στο δημόσιο και ότι ασφαλίστηκε μόνο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ ή ότι ασφαλίστηκε στον ΟΓΑ αλλά ασφαλίστηκε επίσης και σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης, όμως επιλέγει τον ΟΓΑ για την αναγνώριση του χρόνου.

γ) Δελτίο Αναγνώρισης Στρατιωτικής Υπηρεσίας συμπληρωμένο από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.

 

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση