Έκδοση βεβαιώσεων

Οι βεβαιώσεις για την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης (έναρξη ασφάλισης, διάρκεια ασφάλισης κ.λ.π.) χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία και από τα Υποκαταστήματα του ΟΓΑ.

Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας των ασφαλισμένων του Κλάδου και των εργοδοτών χορηγούνται και από τους Ανταποκριτές του ΟΓΑ.

Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται στους υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση - ανανέωση της άδειας διαμονής τους, από τις Περιφέρειες της Χώρας, χορηγούνται από τους αρμόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση