Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι, καθώς και οι επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, τμηματικά, σε τριμηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου 3863/2010

 

Ρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει με τις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2458/1997 και του άρθρου 9 του Ν.3250/2004 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την εξόφληση της ρυθμισθείσας οφειλής (ή την έκπτωση από τη ρύθμιση σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων αυτής).

 

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση