Ασφαλιστικές εισφορές

 

1. Υπολογισμός εισφορών

2. Διαδικασία καταβολής εισφορών -Υπόχρεοι

3. Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής εισφοράς για τις αγρότισσες μητέρες

4. Ποσά εισφορών

 

1. Υπολογισμός εισφορών

Η μηνιαία ατομική εισφορά για σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος και η κρατική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 14% επί της κατηγορίας αυτής.

Η μηνιαία εισφορά για παροχές ασθένειας ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος. Η εισφορά για ασθένεια, είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου πλην των μοναχών και συνεισπράττεται υποχρεωτικά μαζί με τις εισφορές για σύνταξη και για ΛΑΕ.

Από 1-10-2002 μαζί με την εισφορά για σύνταξη και ασθένεια συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η εισφορά για το «Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας» η οποία ανέρχεται σε 1,98€ το μήνα για τους ασφαλισμένους της 1ης έως και 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας και σε 2,97€ το μήνα για τους ασφαλισμένους της 5ης έως και 7ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Για τους μισθωτούς-ανειδίκευτους εργάτες που υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ από 1-1-2004 (άρθρο 7 του Ν.3232/2004) προβλέπεται και μηνιαία εργοδοτική εισφορά, που ανέρχεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχουν υπαχθεί, ενώ η κρατική μηνιαία εισφορά ορίζεται σε ποσοστό 7% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας αντί του 14% που ισχύει για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Κλάδου.2. Διαδικασία καταβολής Εισφορών-Υπόχρεοι

α) Αυτοτελώς απασχολούμενοι

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές τους για όσο χρόνο είναι ασφαλισμένοι.

Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου. Για την καταβολή της εισφοράς κάθε εξαμήνου, ο ΟΓΑ στέλνει σε κάθε ασφαλισμένο μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ειδική ειδοποίηση - απόδειξη καταβολής της εισφοράς (Ταχυπληρωμή).

Η ειδοποίηση - απόδειξη εξοφλείται σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο ή αγροτικό διανομέα, απαραιτήτως μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται σ' αυτή.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής η ειδοποίηση - απόδειξη που δεν έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, καθίσταται άκυρη.

Οι εισφορές που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα καταβάλλονται αναπροσαρμοσμένες (με βάση τα νέα ποσά εισφορών) μαζί με την εισφορά του επόμενου εξαμήνου (συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη ειδοποίηση-απόδειξη).

Δεν επιτρέπεται η μερική εξόφληση του ποσού που αναγράφεται σε κάθε ειδοποίηση - απόδειξη. Ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώνει τις εισφορές του πάντοτε εμπρόθεσμα και με τις ειδοποιήσεις που του στέλνονται.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (απώλεια ειδοποίησης, εμπρόθεσμη καταβολή, κ.α.) υπάρχει η δυνατότητα να εξοφληθούν οι εισφορές μέσω της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), με την προσκόμιση ειδικού εντύπου συμπληρωμένου από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.

β) Μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες του πρωτογενούς τομέα

Για τους μισθωτούς ανειδίκευτους εργάτες του πρωτογενούς τομέα, τους αλιεργάτες και τους μετακλητούς αλλοδαπούς με είσοδο στη χώρα μετά την 1-1-2004, υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης-εκμετάλλευσης ή ο προσκαλών εργοδότης στην περίπτωση των μετακλητών αλλοδαπών. Για τους μετακλητούς αλλοδαπούς προκαταβάλλονται, μέσω της ΑΤΕ, εισφορές ενός τριμήνου με την προσκόμιση ειδικού εντύπου συμπληρωμένου από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.

Η πληρωμή των εισφορών για τους μισθωτούς γίνεται μόνο μέσω της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ) με την προσκόμιση του ειδικού ειδοποιητηρίου που στέλνει ο ΟΓΑ δύο φορές το χρόνο στους υπόχρεους εργοδότες .

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει μέχρι τη ληκτική ημερομηνία πληρωμής το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών. Σε περίπτωση που αδυνατεί να τις καταβάλει εφάπαξ, μπορεί να τις καταβάλει και τμηματικά με το ίδιο ειδοποιητήριο, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία.

Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του συνόλου της οφειλής μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, ο υπόχρεος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλει τις εισφορές του - ή και μέρος αυτών - και μετά τη ληκτική ημερομηνία, με το ειδοποιητήριο που του έχει αποσταλεί. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν θα είναι ασφαλιστικά ενήμερος, δεδομένου ότι το οφειλόμενο ποσό θα έχει αναπροσαρμοστεί. Αν ο υπόχρεος επιθυμεί να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα, θα πρέπει απαραιτήτως πριν την εκπρόθεσμη πληρωμή να απευθυνθεί στον ΟΓΑ, Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα, προκειμένου να ενημερωθεί για το αναπροσαρμοσμένο ποσό των εισφορών που θα πρέπει να καταβάλει, ώστε να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος.

 

3. Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής εισφοράς για τις αγρότισσες μητέρες

Οι αγρότισσες μητέρες που είναι ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών για κάθε παιδί που αποκτούν πέραν του ενός, επί 1 έτος από τη γέννηση κάθε παιδιού, από το δεύτερο παιδί και μετά.

Η απαλλαγή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της γέννησης του παιδιού.

Η ασφαλισμένη μητέρα απαλλάσσεται για ένα ολόκληρο έτος ακόμη και αν το παιδί αποβιώσει κατά τη διάρκεια του χρόνου απαλλαγής, δηλαδή πριν τη συμπλήρωση του πρώτου έτους της ηλικίας του.

Δεύτερο θεωρείται το δεύτερο φυσικό παιδί που αποκτά η μητέρα, ασχέτως αν το πρώτο , εν τω μεταξύ, έχει αποβιώσει.

Για την απαλλαγή υποβάλλεται αίτηση στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.

Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης υποβάλλεται μία αίτηση για όλα τα παιδιά, εκτός αν τα παιδιά δεν γεννήθηκαν μέσα στον ίδιο μήνα, οπότε υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για κάθε παιδί πλέον του ενός.

 

4. Ποσά εισφορών

Ποσά εισφορών έτους 2012 αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ*

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €

Για σύνταξη

Για 
ασθένεια 

ΛΑΕ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ

472,59

33,08

11,81

1,98

46,87

281,22

562,44

585,80

41,01

14,65

1,98

57,64

345,84

691,68

704,90

49,34

17,62

1,98

68,94

413,64

827,28

869,83

60,89

21,75

1,98

84,62

507,72

1.015,44

1.034,74

72,43

25,87

2,97

101,27

607,62

1.215,24

1.198,50

83,90

29,96

2,97

116,83

700,98

1.401,96

1.361,03

95,27

34,03

2,97

132,27

793,62

1.587,24

 

Μηνιαία εισφορά έτους 2012 μισθωτών - ανειδίκευτων εργατών και μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ποσά κατηγοριών

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ σε €

Μηνιαία εισφορά εργοδότη

Σύνολο μηνιαίας εισφοράς*

Για σύνταξη

Για 
ασθένεια 

Για ΛΑΕ

Σύνολο

1.034,74

72,43

25,87

2,97

101,27

72,43

173,70

1.198,50

83,90

29,96

2,97

116,83

83,90

200,73

1.361,03

95,27

34,03

2,97

132,27

95,27

227,54

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ποσά ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για σύνταξη (ποσοστό 7%) και για ασθένεια (ποσοστό 2,5%). Μαζί με τη μηνιαία εισφορά για σύνταξη και ασθένεια συνεισπράττεται και η εισφορά για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας «ΛΑΕ» (€1,98 για τις κατηγορίες 1η έως και 4η, και €2,97 για τις κατηγορίες 5η έως και 7η).

** Υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των εισφορών είναι ο εργοδότης.

Πηγή:ΟΓΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info