Η ασφάλιση στον ΟΓΑ διακόπτεται όταν:

Ο ασφαλισμένος πάψει να ασκεί επάγγελμα για το οποίο ασφαλίζεται στον Ο.Γ.Α.
Ασφαλιστεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
Συνταξιοδοτηθεί, εκτός της περίπτωσης χορήγησης πολεμικής σύνταξης ή θύματος ειρηνικής περιόδου.
Αποβιώσει.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν δικαιούται να ασφαλίζεται στον ΟΓΑ.Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης διαγραφής σε διάστημα 3 μηνών

Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώνει οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας και μεταβολές στην προσωπική και επαγγελματική κατάσταση. Η μη δήλωση της αλλαγής θα έχει σαν συνέπεια τη διακοπή και διαγραφή από τον ΟΓΑ.

Όλοι οι εργοδότες επίσης πρέπει να ενημερώνουν τον ΟΓΑ για οποιαδήποτε αλλαγή της επιχείρησης τους όπως διακοπή εργασιών , επαναλειτουργία , αλλαγή έδρας , αλλαγή επωνυμίας κτλπ. Όπως και επίσης να ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές του προσωπικού τους που ασφαλίζεται στον ΟΓΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ασφαλιστικές μεταβολές

1. Διακοπή - διαγραφή από τα Μητρώα ασφαλισμένων ΟΓΑ, λόγω παύσης της άσκησης της ασφαλιστέας στον ΟΓΑ επαγγελματικής δραστηριότητας.

-Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος των ετών που ζητείται η διακοπή/διαγραφή.

Σημείωση: Αναζητείται και αυτεπάγγελτα

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν ήταν υποχρεωμένος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να υποβάλει α) υπεύθυνη δήλωσή του, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ότι δεν υποχρεούτο σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και β) βεβαίωση του αρμόδιου Ανταποκριτή ΟΓΑ (εφόσον ο Ανταποκριτής έχει άμεση αντίληψη), ότι έχει διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος για το οποίο ασφαλίστηκε στον ΟΓΑ και από πότε.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνει από ποια ημερομηνία διέκοψε την άσκηση της ασφαλιστέας στον ΟΓΑ επαγγελματικής δραστηριότητάς του.

2. Διακοπή της ασφάλισης στον ΟΓΑ, λόγω ασφάλισης σε άλλο φορέα.

Βεβαίωση του νέου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο νέο φορέα

Σημείωση: Αναζητείται και αυτεπάγγελτα

3. Διακοπή της ασφάλισης, λόγω συνταξιοδότησης.

Την απόφαση της συνταξιοδότησης

Σημείωση: Αναζητείται και αυτεπάγγελτα

Συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα από έμμεσο δικαίωμα (όπως συνταξιούχοι λόγω χηρείας) υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση ΟΓΑ, εφόσον ασκούν επάγγελμα για το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Σε περίπτωση που επιθυμούν τη διακοπή της ασφάλισής τους στον Κλάδο, θα πρέπει να συνυποβάλλουν με την απόφαση συνταξιοδότησής τους και σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους, από την οποία να προκύπτει: α) ότι γνωρίζουν ότι είναι προαιρετική η υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΟΓΑ, β) ότι επιθυμούν να διακοπεί η ασφάλισή τους και γ) από πότε ζητούν να διακοπεί η ασφάλισή τους.

4. Διακοπή της ασφάλισης, λόγω θανάτου.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Σημείωση: Αναζητείται υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα5. Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί στο έντυπο μεταβολών πλήρως, η νέα διεύθυνση.

6. Αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί στο έντυπο μεταβολών η νέα ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμεί ο ασφαλισμένος. (Η αλλαγή θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου της υποβολής της αίτησης έτους).

7. Διόρθωση στοιχείων ταυτότητας (επωνύμου, ονόματος, πατρωνύμου, μητρωνύμου, αριθ. ταυτότητας/διαβατηρίου).

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Αν πρόκειται για αλλοδαπό, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νέου διαβατηρίου και της νέας άδειας διαμονής.

8. Διόρθωση ημερομηνίας γέννησης.

Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή φωτοαντίγραφο της νέας αστυνομικής ταυτότητας.

Σημείωση: Αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα

9. Έκδοση νέας Κάρτας ΑΜΚΑ.

Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου ότι έχει απωλέσει την Κάρτα.


Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που διακόπτουν την απασχόλησή τους ως μισθωτοί και απασχολούνται στη συνέχεια ως αγρότες - αγρεργάτες απαιτείται η υποβολή νέου Δελτίου Απογραφής Ασφαλισμένου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να επανεγγραφούν στα Μητρώα ως αυτοτελώς απασχολούμενοι.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info