Δικαιολογητικά για την έκδοση:

1.Αστυνομική ταυτότητα
2.Μία φωτογραφία
3.Για συνταξιούχους το τελευταίο απόκομμα πληρωμής της σύνταξής του
4.Για τους υπόλοιπους να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή στην περίπτωση αυτή
την τελευταία απόδειξη καταβολής των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών

Διάρκεια ισχύος βιβλιαρίου υγείας
1. Τα βιβλιάρια υγείας, για τους συνταξιούχους γήρατος, ανασφάλιστους υπερήλικες και συνταξιούχους αναπηρίας ισχύουν ΕΦΟΡΟΥ ΖΩΗΣ.
2.Για όλους τους υπόλοιπους εφόσον δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές θα θεωρούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.Εξαίρεση αποτελούν οι αλλοδαποί που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η λήξη της άδειας παραμονής τους.
Οι απασχολούμενοι με αμοιβή (μόνιμα ή περιστασιακά) σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7 του Ν.3232/2004, όπως ισχύει σήμερα), καθώς και οι μετακλητοί αλλοδαποί, δικαιούνται παροχές υγείας, μετά την παρέλευση τριμήνου ασφάλισης από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, όπως αυτή καταχωρείται στο Απογραφικό δελτίο κατά την απογραφή του ασφαλισμένου και του εργοδότη.

Σε κάθε βιβλιάριο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α.Μ. του ασφαλισμένου - συνταξιούχου. Στα βιβλιάρια των προστατευομένων μελών τίθεται ο Α.Μ. του ασφαλισμένου - συνταξιούχου από τον οποίο έλκουν το δικαίωμα περίθαλψης .

Δικαιούχοι περίθαλψης

Περίθαλψη από τον ΟΓΑ δικαιούνται όλοι οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του.

Ι) Άμεσα ασφαλισμένοι είναι:
1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κάθε κατηγορίας (Αναπηρίας, Γήρατος, Χηρείας, Ορφανείας, Υπερηλίκων).
2. Οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, δηλαδή έχουν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες εισφορές τους ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με δόσεις και τηρούν τους όρους της ρύθμισης.
3. Μοναχοί - Μοναχές που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο σε αγροτικές εργασίες.
4. Οι Έλληνες το γένος κληρικοί και μοναχοί των Πατριαρχείων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας καθώς και οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Σινά.

ΙΙ) Έμμεσα Ασφαλισμένοι είναι:
1. Οι σύζυγοι των άμεσα ασφαλισμένων, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα και συντηρούνται απ' αυτούς.
2. Τα παιδιά τους ηλικίας κάτω των 18 ετών.
3. Τα παιδιά άνω των 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους, εφόσον είναι άνεργα και άγαμα.
4. Τα παιδιά, φοιτητές ή σπουδαστές, μέχρι και δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών τους, όχι όμως πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμα και άνεργα.
5. Τα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία παιδιά, ανεξάρτητα από ηλικία, που συγκατοικούν και συντηρούνται από ασφαλισμένο ή συνταξιούχο του ΟΓΑ γονέα.
6. Τα ανήλικα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά τα οποία συνοικούν και συντηρούνται από συγγενείς τους- ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας-οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται για περίθαλψη στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα δεν δικαιούνται τις παροχές περίθαλψης του ΟΓΑ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση