ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

1.   Η εγγραφή στο ταμείο ανεργίας του ΟΑΕΔ, γίνεται μόνο με την προσέλευση   του
ίδιου του ασφαλισμένου.

2.   Η προθεσμία εγγραφής στο ταμείο ανεργίας είναι 60 ημερολογιακές ημέρες από την
απόλυση, αλλά η επιδότηση ξεκινάει από την ημερομηνία εγγραφής στην Υπηρεσία
παροχών του ΟΑΕΔ. Αν η εγγραφή γίνει σε διάστημα 7 ημερών από την απόλυση, η
επιδότηση ξεκινάει από την 7^ ημέρα μετά την απόλυση.

3.   Ο   ασφαλισμένος   εγγράφεται   στον   ΟΑΕΔ   του   τόπου   κατοικίας   του,  που
αποδεικνύεται με το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ
κ.λ.π.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.   Καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση).

2. Ένσημα τελευταίας διετίας. Για Ία ένσημα που δεν έχουν εκδοθεί από την μηχανογράφηση του ΙΚΑ προσκομίζεται βεβαίωση εργοδότη θεωρημένη από το ΙΚΑ που ανήκει η επιχείρηση.

3. Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας

4.   Θεωρημένο   οικογενειακό   βιβλιάριο   ασθενείας   μόνο   για   όσους   έχουν
προστατευόμενα μέλη (σύζυγο ή παιδιά) και σε φωτοτυπία

5. Κάρτα ανεργίας που εκδίδεται από το Κ.Π.Α.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας τρέχοντος έτους (σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί   το εκκαθαριστικό,   κατατίθεται   το   αντίγραφο   της φορολογικής δήλωσης   τρέχοντος     έτους).     Στον     ΟΑΕΔ     επιδεικνύεται     το     πρωτότυπο εκκαθαριστικό   ή   η   φορολογική   δήλωση   και   προσκομίζεται   φωτοτυπία.   Σε περίπτωση   που   δεν   υπάρχει   υποχρέωση   υποβολής   φορολογικής   δήλωσης κατατίθεται   στον   ΟΑΕΔ   υπεύθυνη   δήλωση   Ν. 1599/86,   θεωρημένη   από   την αρμόδια   ΔΟΥ που να βεβαιώνεται η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

7. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

8.   Προκειμένου για αλλοδαπούς επιδεικνύεται το πρωτότυπο της αδείας διαμονής
ή   σχετική  βεβαίωση   για   κατάθεση   δικαιολογητικών     και   προσκομίζεται
φωτοτυπία.

9.    Αριθμός λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης σε φωτοτυπία (ΙΒΑΝ)     Ως πρώτος
δικαιούχος να αναφέρεται ο άνεργος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν οι εκκρεμότητες δεν τακτοποιηθούν εντός 20 ημερών από την εγγραφή, πρέπει οπωσδήποτε να σφραγίζεται το Δελτίο Ανεργίας από το Κ.Π. Α. κάθε μήνα.

Κατά την εγγραφή δεν γίνεται έλεγχος προϋποθέσεων επιδότησης ανεργίας από την Υπηρεσία, ο οποίος γίνεται εκ τον υστέρων από τους αρμόδιουςυπαλλήλους. (Η εγγραφή αποτελεί και είναι αίτηση)

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

• Επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.  

Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

Για ορισμένες κατηγορίες (π.χ. αλιεργάτες ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας  το τελευταίο 14μηνο.

Διάρκεια επιδότησης:

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο. 12μηνο ή διετία).

Από 01/01/2013 θα ισχύει και η εξής προϋπόθεση:

Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.

Επίσης, από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ            ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ                   ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ                       ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ 

                                           ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ 

14ΜΗΝΟ                              12ΜΗΝΟ                                  14ΜΗΝΟ   

Ημέρ. Εργας                        Ημέρ. Εργας                            Ημέρ. Εργας

 

 125-1491                          100-149                                  100-149                                             5μηνες

 150-1792                          150-179                                  150-1792                                           6 μήνες

180-2193                           180-219                                  180-2193                                           8 μήνες

220-249                             220-249                                  220-249                                            10 μήνες

250 και άνω                       250 και άνω                            250 και άνω                                      12 μήνες

210 και συμπλήρωση         210 και άνω                            210 και συμπλήρωση                        12 μήνες

 του 49ου έτους ηλικίας                                                    του 49ου έτους ηλικίας

• Ή 200  στη διετία

• Ή 250 στη διετία

• Ή 300 στη διετία

Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

Βασικό μηνιαίο επίδομα από 12/03/2012 :  μηνιαίο 360€

Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:

• Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.

• Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες , κατά ανώτατο όριο.

Πηγή:ΟΑΕΔ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση