Εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, και απολύονται, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

Η αίτηση αυτασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την απόλυση.
Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τον Κλάδο Σύνταξης και για τον Κλάδο Παροχής Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών, λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον κατώτατο βασικό μισθό, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμμετέχει ο πρώην εργοδότης σε ποσοστό 50% για απολυόμενους από 55 έως 60 ετών και μέχρι την ημέρα της συνταξιοδότησης τους με ανώτατο όριο όμως τα 3 χρόνια.Το υπόλοιπο 50% του κόστους το αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ για όσο διαρκεί η καταβολή
Και σε ποσοστό 80% για απολυόμενους από 60 έως 64 ετών και μέχρι την ημέρα της συνταξιοδότησης τους με ανώτατο όριο όμως τα 3 χρόνια. Το υπόλοιπο 20% του κόστους το αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ για όσο διαρκεί η καταβολή

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

1. έχουν συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

2. Είναι από 55 έως 64 ετών

3. Παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

δ. Υποβάλλουν σχετική αίτηση στο οικείο Υποκατάστημα του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας

Εξαιρούνται απο το δικαίωμα:
1. οι συνταξιούχοι, καθώς και όσοι κατά της απόλυση έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος.

2. οι απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α),

3. οι κατ’ οίκον εργαζόμενοι, όπως αναφέρονται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010,

4. οι απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους

5. οι απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ βαθμού.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση