Ειδικό εποχιακό βοήθημα

Ειδικό εποχικό βοήθημα στις παρακάτω ειδικότητες με σκοπό την ενίσχυσή τους σε περιόδους όπου δεν υπάρχει εργασία και με κίνητρο να παραμείνουν και να ασκούν το επάγγελμα αυτό μέχρι την έναρξη της επόμενης περιόδου

 

Τα άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα, και ασκούν ένα από τα επαγγέλματα που περιγράφονται στην παρ 1 του άρθρου 22 του Ν 1836/89 όπως ισχύει, δικαιούνται ειδικό εποχιακό βοήθημα.
Στην παραπάνω διάταξη ανήκουν και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ.
Την 16/9/2011 ξεκινά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος στις επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ορίζεται η 30/11/2011.
Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ΚΕΠ θα πραγματοποιείται στις ίδιες ημερομηνίες (16/9/11 -30/11/11).
Ο Οργανισμός θα καταβάλει προσπάθεια ούτως ώστε η πίστωση να ολοκληρώνεται μετά την πάροδο 15 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ' όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα.
Συγκεκριμένα αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.
Επίσης σύυΦωνα υε την διάταξη του Ν. 3762/09 - ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦ. Α - ΑΡΘΡΟ 14 παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009) δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ , όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις υε έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συνταξιούχοι την 10/9/2011, που κατά το έτος 2010 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2011, δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφ' όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και, η οποία για το έτος 2011 ανέρχεται στο ποσό των 486,84 €.
Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/11 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
1. Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται
στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου
εργάτη.
2. Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του
διπλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
3. Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών
- ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και
μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε
ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη
4. Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών -
τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών
κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου - κιν/φου, ταμιών κιν/φου - θεάτρου, τεχνικών κιν/φου &
τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου - κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών
οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού
κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη

Παραθέτουμε πίνακα ανά κατηγορία με το ύψος του βοηθήματος.

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ημερομίσθια 2010

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α

1

Δασεργάτες-ρητινισυλλέκτες

50-240

822,46

2

Καπνεργάτες

50-210

-II-

3

Αγγειοπλ.- κεραμομ.-πλινθοπ

50-210

-II-


4

Ναυττ/κή ζώνη

50-210

-II-

Β

1

Μουσικοί-τραγουδιστές

50-210

587,47

2

Ηθοποιοί

50-210

-II-

3

Υττοδηματεργάτες

50-210

-II-

4

Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου

50-210

-II-

5

Ελεγκτές κιν/φου -θεάτρου

50-210

-II-

6

Ταμίες κιν/φου-θεάτρου

50-210

-II-

7

Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης

50-210

-II-

8

Ταξιθέτες θεάτρου - κιν/φου (αρθ. 22    Ν 2556/97

50-210

-II-

9

Χειριστές εκσκατττικών ανυψωτικών οδοττοιητικώνκ.λ.ττ. μηχανημάτων

70-210

-II-

10

Μισθωτοί τουρ/κού - εττισ/κού κλάδου

75 και όχι άνω των 50 αττό 1/1 0-31/1 2

-II-

Γ

1

Σμυριδορύκτες Νάξου

50-240

1.174,95

Δ

1

Οικοδόμοι

95-210

869,46

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι Οικοδόμοι
1. Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε).
Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
2. Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.
3. Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το
μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσης τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό
επίδομα. ( παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89)
II Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)
1. Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους
καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
2. Για τους δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από
50 - 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
3. Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν
πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του
βοηθήματος 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια
κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου
της καταβολής ημερολογιακού έτους.
4. Για τους χειριστές εκσκαπτικών , ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων
απαιτούνται από 70-210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
5. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το
ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα απ'
αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν
το βοήθημα.
6. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό
έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.
7. Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά
τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση
ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 - 30/11),
τότε το εποχιακό βοήθημα συμψηφίζεται υε το αντίστοιχο ποσό της τακτικής
ανεργίας.
8. Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το
μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσης τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό
επίδομα, (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89).
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ι Οικοδόμοι
Ηλεκτρονική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:
α) ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου
β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2011
γ) δεν απασχολούν περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι

δ) δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)
Ηλεκτρονική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:
α) κατά το έτος 2011 ασκούν το επάγγελμα του
β) δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος 2011.
γ) δεν λαμβάνουν σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
δ) προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου, ε) προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών άδεια διαμονής σε ισχύ,
στ) προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών & εκσκαπτικών μηχανημάτων, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
ζ) προκειμένου για τους σμυριδορύκτες Νάξου βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 Υ.Α.
ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ Υ.Δ. ΔΙΟΤΙ Η ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.
Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος καθώς επίσης και οι ημέρες ασφάλισης των δικαιούχων από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, θα αναζητούνται και θα διασταυρώνονται αυτεπάγγελτα από τη Διοίκηση του Οργανισμού.
Επίσης επισημαίνουμε ότι από 8/6/2011 λειτουργεί το νέο ηλεκτρονικό σύστημα μεταξύ των Υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με το με αριθμ. 690/6-6-2011 γενικό έγγραφο της Δ/νσης Απασχόλησης και Δ/νσης Ασφάλισης από την ημερομηνία αυτή οι ασφαλισμένοι που αιτούνται οποιαδήποτε παροχή παύουν πλέον να προσκομίζουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σε έντυπη μορφή είτε τα «Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» είτε τις βεβαιώσεις «Λογαριασμού Ασφαλισμένου (με μη οριστικοποιημένες εννραφέΟ».
Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να προσκομίσουν «Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» μόνο στις περιπτώσεις που ασφαλίζονται με τρόπο πλασματικό (π.χ. δασεργάτες , ηθοποιοί, σμυριδορύκτες Νάξου κλπ)
 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Οι δικαιούχοι ή οι αντιπρόσωποι τους μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση τους ( Υπόδειγμα ) είτε μέσω της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής τους, είτε μέσω ΚΕΠ είτε από οποιοδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Α) Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία του τόπου κατοικίας ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπος του επιδεικνύει το σχετικό έγγραφο

ταυτοπροσωπίας ή την άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης, η τη βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής, και υπογράφει την ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του. Για την υποβολή της αίτησης οι Υπηρεσίες θα ανακτούν την αίτηση από το δίΐθ του Οργανισμού (νννίΛΛ/.ΟΒβά.αι•). θ-αίτηση. Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα, (Υπηρεσίες & άλλος χώρος ηλεκτρονικής πρόσβασης), την οποία θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά και κατόπιν, αφού την εκτυπώσουν και υπογραφεί από τον δικαιούχο, θα καταχωρούν στο Ο.Π.Σ.
Β) Σε περίπτωση που η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο ΚΕΠ ή από οποιοδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης, η αίτηση θα ανακτάται από το δίΐθ του Οργανισμού (νννννν.οβθςΐ.αΐ'), β-αίτηση, Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα (ΚΕΠ), και θα συμπληρώνεται η φόρμα, η οποία εν συνεχεία θα διαβιβάζεται με Θ-ΠΙΒΙ! στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού του τόπου κατοικίας τους. Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υπηρεσιών μπορούν να τα πληροφορηθούν στο δίΐθ του Οργανισμού - Επικοινωνία -Τηλεφωνικοί Κατάλογοι Υπηρεσιών ή Κατάλογοι Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Υπηρεσιών.
Υπενθυμίζουμε το με αρ. πρωτ. Β 138467/15-9-09 Γενικό Έγγραφο μας, σύμφωνα με το οποίο τα ΚΕΠ δεν παραλαμβάνουν δικαιολογητικά από τους δικαιούχους του ειδικού εποχιακού βοηθήματος και ως εκ τούτου, για όσες αιτήσεις ειδικού εποχιακού βοηθήματος παραλαμβάνονται από ΚΕΠ, και για την εξέταση τους, απαιτείται η προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού, όπως άδεια διαμονής σε ισχύ προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών & εκσκαπτικών μηχανημάτων, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου προκειμένου για μουσικούς και βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας προκειμένου για τους σμυριδορύκτες Νάξου, οι Υπηρεσίες θα πρέπει να επικοινωνούν με τους ασφαλισμένους προκειμένου να προσκομίσουν το απαραίτητο δικαιολογητικό.
Οι Υπηρεσίες, προκειμένου να δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου, θα πρέπει να καταχωρούν τις αιτήσεις, που παραλαμβάνουν μέσω Θ-ΠΙΒΙ!, στο Ο.Π.Σ άμεσα, οι οποίες θα παραμένουν σε εκκρεμότητα ( δεν θα τσεκάρονται τα δικαιολογητικά) μέχρι να παρουσιαστεί ο/η ασφαλισμένος/η για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου αυτό προβλέπεται.
Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν το αίτημα τους από οποιοδήποτε άλλο χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης, υποχρεούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της καταβολής του ειδικού εποχιακού βοηθήματος (30/11/2011) να προσέλθουν στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του προκειμένου να επιδείξει το σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας ή , προκειμένου περί υπηκόων τρίτων χωρών, την άδεια διαμονής, η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η την βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για την ανανέωση της άδειας διαμονής, και να υπογράψουν την αίτηση τους, διαφορετικά το αίτημα τους θεωρείται άκυρο και μετά τη λήξη της προθεσμίας θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση.
Τα ΚΕΠ ή οι δικαιούχοι που αποστέλλουν τις αιτήσεις- Υπεύθυνες Δηλώσεις μέσω Θ-ΠΙΒΙ!, θα πρέπει να ζητούν επιβεβαίωση από την Υπηρεσία ότι παρελήφθησαν.
Σημειώνουμε ότι ο αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι δύο (2) δικαιούχους, με την επίδειξη της σχετικής εξουσιοδότησης.
Για την διευκόλυνση των ασφαλισμένων επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα των Τ.Υ. και ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ και των ταχυδρομικών δ/νσεων αυτών.
Οι δικαιούχοι οφείλουν ν' αποτυπώνουν πιστά το ΑΦΜ, τον ΑΜ ΙΚΑ και το ΙΒΑΝ του ατομικού τους λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως Εθνικής Τραπέζης, στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος το όνομα του ασφαλισμένου, για την διασφάλιση της παροχής. Η πληρωμή του βοηθήματος στους δικαιούχους θα γίνει
με πίστωση του λογαριασμού που θα έχουν δηλώσει στην Ηλεκτρονική Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην Ε.Τ.Ε θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως, ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων από την Ε.Τ.Ε.
ΠΡΟΣΟΧΗ κανένα βοήθημα δεν θα καταβληθεί εκτός ΤΓΚ διαδικασίας πίστωσης λογαριασμού.
Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15, του Ν. 3386/05, οι άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία, ή, προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομοτεχνικών έργων, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι Υπηρεσίες μας θα πρέπει:
Α) Σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. όταν έχουμε λήξη της άδειας διαμονής εντός της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, ασθένεια, στράτευση κλπ., δύνανται να ζητήσουν από τους ασφαλισμένους την προσκόμιση των απαραίτητων για την έκδοση απόφασης δικαιολογητικών.
Β) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, να διερευνάται α) αν η επαγγελματική δραστηριότητα είναι συναφής με τον επαγγελματικό κλάδο που ανήκει ο ασφαλισμένος και β) σε ποιο ασφαλιστικό φορέα και για πόσο χρονικό διάστημα είναι ασφαλισμένος σ' αυτό, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν πληροί την προϋπόθεση της παρ. ΊΑβ της με αρ. 30659-31-3-89 ΥΑ (ΦΕΚ 239/5-4-89) δηλ. «τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής, να μην είναι περισσότερα από αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα», γεγονός που δηλώνουν και με την υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν σύμφωνα και με την με αρ. 30734/03ΥΑ (Σχετικές Εγκύκλιοι Β 126866/15-10-04 & Β 129302/12-11 -04).
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, οι οποίοι λαμβάνουν το επίδομα ανεξάρτητα από το αν εμφανίζουν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. (Σχετ. Εγκύκλιος 1179/18-11-04)
Επίσης, είναι δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος και οι οικοδόμοι, που στο εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. εμφανίζουν εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες. (Σχετ. Εγκύκλιος Β 133363/14-10-05).
Γ) Όσον αφορά τους σμυριδορύκτες Νάξου, οφείλουν να προσκομίζουν και την βεβαίωση της οικείας Αρχής, σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 Υ.Α, για την απόδειξη του τόπου κατοικίας τους.
Δ) Οι οικοδόμοι υπορούν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2434/96, να εισπράττουν το εποχιακό βοήθημα κατά την περίοδο της επιδότησης τους λόγω ανεργίας χωρίς συμψηφισμό.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Υ. Ή ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (30/11/2011) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ Ή, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ή ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, το αίτημα απορρίπτεται.

Σελίδα Ημ/ν ία Ωρα Κατά Κωδικό


 

Κωδ

Περιγραφή                      Ι   Ποσό | Ημ.Από -

Ημ.Εως

1

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ                         869.

46 |     73

163

2

ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ-ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ       822.

47       50      240

3

ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ                       822.

47       50      210

4

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΚΕΡΆΜΟΠΟΙΟΙ ΚΛΠ    822.

47       50      210

5

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ      | 822.

47 |     50

210

6

ΜΟΥΣΙΚΟΙ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ             587.

48 |     50      210

7

ΗΘΟΠΟΙΟΙ                          587.

48       50      210

8

ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΕΣ                   587.

48       50      210

9

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΚΙΝΗΜ/ΦΟΥ     Ι 587.

48 |     50

210

10

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΙΝ/ΦΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ       587.

48 |     50      210

11

ΤΑΜΙΕΣ ΚΙΝ/ΦΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ         587.

48       50      210

12

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΙΝ/ΦΟΥ                  587.

48       50      210

13

ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ ΚΙΝ/ΦΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ    Ι 587.

48 |     50

210

14

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΑΝΥΨ/ΚΩΝ   587.

48 |     70      210

15

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ        587.

48       75 & όχι των 50 από 1/10-31/12

16 ΣΜΥΡΙΔΟΡΥΚΤΕΣ ΝΑΞΟΥ                    1174.       95             50                240

 

Πηγή:ΟΑΕΔ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info