ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2012
Το Δ.Σ. του Οργανισμού, με την υπ' αριθμ. 2010/31/10-07-2012 απόφαση του, όρισε ως ημερομηνία έναρξης καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων;
1) την 25η Ιουλίου 2012 για δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω
2) την 3η Σεπτεμβρίου 2012 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά
3) την 1η Οκτωβρίου 2012 για τους δικαιούχους με ένα παιδί
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος που κατατίθενται μέσω εργοδότη, ΚΕΠ ή ταχυδρομείου θα παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από των αριθμό παιδιών.
Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, σε περιπτώσεις που αυτοί κρίνουν, δύνανται να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά από δικαιούχους, ανεξάρτητα αττό τον αριθμό παιδιών, σε χρονική περίοδο εκτός της ορισθείσας.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης αίτησης οικογενειακού επιδόματος έτους 2012 ορίζεται η 31-01-2013. (Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού το με αριθμ. πρωτ. Β126860/08.07.2011 γεν. έγγραφο της
Δ/νσης Ασφάλισης με θέμα: « Απόρριψη αιτήσεων Οικογενειακού Επιδόματος λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3& ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος, ή τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία η, τέλος, τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας - λοχείας. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης δεν μπορεί να θεωρηθεί ο χρόνος χορηγηθείσας από τον ΟΑΕΔ Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας, διότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη,
Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα/ πρέπει:
α) να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν
β) αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
γ) να είναι άγαμα
δ) να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δικαιολογητικά που απαιτούνται από όλους τους δικαιούχους:
ΑΙ. - ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αυτόν (συνημμένο υπόδειγμα στο παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου). Τονίζεται άτι την παραπάνω Βεβαίωση Εργοδότη θα προσκομίζουν μόνον οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, όχι
οι ημερομίσθιοι (π. χ. οικοδόμοι, εργάτες στη ζώνη Περάματος). Εν προκειμένω, υπενθυμίζεται η βάσει προηγούμενων Εγκυκλίων της Δ/σης Ασφ/σης (π. χ. με αριθμ. 8114563/31.03.2009) υποχρέωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού γιο δειγματοληπτικό

έλεγχο των Βεβαιώσεων Εργοδοτών (στο 10% των περί πτώσεων τουλάχιστον). Επίσης υπενθυμίζεται το από 02.07,2010 Γεν. Έγγραφο της Δ/σης Ασφ/σης (θΐτΐ3ίΙ), με το οποίο γνωστοποιείται η δυνατότητα διαρκούς ενημέρωσης των Υπηρεσιών σχετικά με τις αλλαγές στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μέσω της ιοτοσελίδας του ΟΜΕΔ: ΗΚρ: / 7ννν\Αν,ο_ηΐ6θ\ιιτ.. Εδώ προστίθεται ότι οι Υπηρεσίες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές στις ΣΣΕ (Κλαδικές, Ομοιοεπογγελματικές, Επιχειρησιακές κτλ) και μέσω της ιοτοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: ΗΗρ://ν\πΛΠΛ/.νΡ3ΐ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Δ.Α. - Κ.Υ.Α.). Επαναλαμβάνεται ότι δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, που βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, δικαιούνται από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών (άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1346/83). Στο σημείο αυτό παρέχοντα! οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
« Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της με αριθμ. 6/28.02,2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38/Α728.02.2012), η οποία εκδόθηκε με εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α714.02.2012): «4, Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργα&ίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων[...]».
• Συνεπώς, οι Υπηρεσίες θα συγκρίνουν ανά ατομική •περίπτωση το επίδομα παιδιών που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης βάσει της παραπάνω διάταξης, με το επίδομα παιδιών που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ.
Τέλος, σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα με αριθ. πρωτ. Β136143/21.09.2011 και Β149281/12.12,2011 Γεν. Έγγραφα της Δ/νσης Ασφάλισης (υπερίσχυση Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε περίπτωση συρροής της με Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (και αυτεπάγγελτη αναζήτηση) για την
χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού (άρθρο 18 ν. 1346/83). (μόνο από νέους
δικαιούχους)
3. Κοινή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ποιος από τους δύο θα εισπράξει
το επίδομα, αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος και οι δύο σύζυγοι. Στην περίπτωση αυτή θα
αναγράφονται απαραίτητα ο Α.Μ, του οικείου ασφαλιστικού φορέα και ο Α.Φ,Μ. και των
δύο συζύγων.
Α2. -ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ:
1. Α.Μ.ΙΚΑ του δικαιούχου, με βάση τον οποίο θα αναζητούνται οι ημέρες ασφάλισης του εντός του έτους 2011, κατ "εφαρμογή των οδηγιών που έχουν δοθεί με το με αριθμ. 690/06-06-2011 γενικό έγγραφο των Δ/σεων Ασφάλισης και Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Τονίζεται ότι η ως άνω διαδικασία αφορά και στους ασφαλισμένους που καταθέτουν αίτηση λήψης του οικογενειακού επιδόματος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».

Τονίζεται ότι η ως άνω διαδικασία αφορά και οτους ασφαλισμένους που καταθέτουν αίτηση λήψης του οικογενειακού επιδόματος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».
2. Το οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών, όπου φαίνεται η θεώρηση του
από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα για το τρέχον έτος (Ι,ΚΑ, Δημόσιο, Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Σ.Α.
κ.λ,π.).
Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή ^κατάσταση του δικαιούχου (γέννηση, θάνατος παιδιού κ.λ,π.) σε σχέση με το επίδομα του προηγούμενου έτους, ο δικαιούχος υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
3, Βιβλιάριο ΕΤΕ με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο
του ενδιαφερόμενου ως πρώτου δικαιούχου. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
με υπογραφή του υπαλλήλου της Υπηρεσίας θα κρατείται απαραιτήτως στο φάκελο του
δικαιούχου.
ΠΡΟΣΟΧΗ; Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το οικογενειακό επίδομα σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθεί, εάν ο δικαιούχος δεν εμφανίζεται πρώτος στο βιβλιάριο ΕΤΕ
4, Δελτίο Ταυτότητας
Σημείακπμ Θα σημειώνονται υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενου (όπως δ/νση κατοικίας, τηλ. σταθερό/κινητό).
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Δικαιολογητικά που απαιτούνται επιπλέον για τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες δικαιούχων:
Β1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΔΙΑΖΕΥΞΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
1. Απόφαση δικαστικής επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 ότι βρίσκεται σε διάσταση ή διάζευξη και ότι ο/η σύζυγος έχει την επιμέλεια των παιδιών και αδυνατεί να προσκομίσει Υ.Δ. του/της συζύγου που πληροί τις προϋποθέσεις .
Β2, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Απόκομμα σύνταξης μηνός Απριλίου του έτους της επιδότησης (2012)
2. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (και αυτεπάγγελτη αναζήτηση) του /της συζύγου, μόνο
κατά την αρχική αίτηση.

Β3, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 για την αναγνώριση ή μη των παιδιών και ότι
δεν έχει τελέσει γάμο.
2. Για τα αναγνωρισμένα παιδιά; Σε κάθε περίπτωση δικαιούχος είναι η μητέρα, ως έχουσα
εκ του νόμου την γονική μέριμνα.
Η μητέρα που δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης από τον ΔΛΟΕΜ, μπορεί να εισπράξει το οικογενειακό επίδομα για τα εκτός γάμου τέκνα της με τις προϋποθέσεις του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει, Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται Α.Μ.ΙΚΑ του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει.
Όταν η μητέρα αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα, τότε μπορεί να είναι δικαιούχος ο πατέρας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Απόφαση Δικαστηρίου, που να του αναθέτει τη γονική μέριμνα, μόνο κστά την αρχική αίτηση .
Β4, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΟ ΣΥΖΥΓΟ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή του φορέα κύριας ασφάλισης για το ποσοστό αναπηρίας και για
το χρόνο αναπηρίας (50% και άνω - ν. 1902/90).
2. Αν ο (η) ανάπηρος σύζυγος παίρνει σύνταξη, βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα
για το ποσό της σύνταξης-κατά το μήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης.
Β5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Αν τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών: Απόφαση της Αρμόδιας Υγειονομικής
Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ή βεβαίωση από αρμόδια
Δημόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα, εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία
διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία επικυρωμένη στο φάκελο).
2, Αν τα παιδιά είναι άνω των 18 ετών: Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής
Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέσ κύριας ασφάλισης ή βεβαίωση από αρμόδια
Δημόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριμένο ποσοστό
αναπηρίας (67% και άνω), εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το
βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία επικυρωμένη στο φάκελο).
Β6. ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ( 18 ΜΕΧΡΙ 22 ΕΤΩΝ), ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
1. Βεβαίωση Σπουδών (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση μόνο στις περιπτώσεις δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων), από την οποία να προκύπτει ότι η σχολή είναι ενταγμένη σε βαθμίδα εκπαίδευσης ή ότι ανήκει στο Δημόσιο, εκδοθείσα από 1η Απριλίου και μετά του έτους επιδότησης. Τονίζεται ότι τα Κέντρα Μετολυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλένια)
που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια δεν είναι ενταγμένα σε βαθμίδα του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση λήψης οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ για τέκνα ηλικίας άνω των 18 και μέχρι 22 ετών, τα οποία

σπουδάζουν στις εν λόγω ιδιωτικές σχολές (σχετ. το με αριθμ. πρωτ.
8101827/17.01.2012 γεν. έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παρούσα Εγκύκλιο επισυνάπτονται ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΟΛΩΝ, οι οποίες υπάγονται αντίστοιχα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι οι μεν Βεβαιώσεις των ιδιωτικών ΕΠΑ,Λ, ΕΠΑ.Σ και Ι ΕΚ θα πρέπει να Είναι θεωρημένες
από τα αντίστοιχα Γραφεία Ε.Ε. που εμφανίζονται στη δεξιά στήλη των ως άνω ΠΙΝΑΚΩΝ, οι δε Βεβαιώσεις των Ανώτερων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού, από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Δ/νσης Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Β7. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
1, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι: >Έχει εγκαταλειφθεί η οικογένεια από τον ένα γονέα >0 άλλος γονέας δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης >Συντηρούνται τα αδέλφια από τον /την αδελφό /αδελφή
Β8, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του γονέα, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) μόνο κατά την
αρχική αίτηση.
2. Απόδειξη ότι δεν εργάζεται ο επιζών γονέας ή ότι δεν δικαιούται επίδομα
παιδιών από τον Ο,Α,Ε.Δ, ή δήλωση του ν. 1599/1986 ότι:
>συγκατοικεί με τα παιδιά και επιβαρύνεται με την συντήρηση τους >ο γονέας που επιζεί δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης
Β9, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΪ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
1. Απόφαση δικαστηρίου βάσει της οποίας του έχει ανατεθεί η επιτροπεία των παιδιών, υ όνο κατά την αργικπ αίτηση.

ΒΙΟ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Διερευνάται από την Υπηρεσία του Οργανισμού.
Β11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ:
1. Βιβλιάριο Ασθενείας.
Β12, ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ.
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
1. Βεβαίωση από τη Στρατιωτική Μονάδα, με την ακριβή ημερομηνία στράτευσης.
Β13. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:
1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής ή του αρμόδιου Σωψρονιστικού Καταστήματος με την ακριβή ημερομηνία έναρξης εκτίσεως της ποινής.
Επισημαίνουμε την υποχρέωση των Υπηρεσιών μας σύμφωνα και με τις εγκυκλίους της Διεύθυνσης Διοικητικού, να αναζητούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τα αναφερόμενα στις παραγράφους ΑΙ.2, Β2.2 ,66.1, Β8.1 δικαιολογητικά της παρούσας εγκυκλίου, εάν δεν έχουν κατατεθεί από τους δικαιούχους.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Τα ποσά του οικογενειακού επιδόματος για το έτος 2012 εμφανίζονται οτον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ :

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙοφΟΜ

Αριθμός τέκνων

Μηνιαίο ποσό σε ευρώ

Ετήσιο Ποσό σε ευρώ:

      Ετήσιο ποσό     με το επίδομα :    3 ου παιδιού     

1

8,22

98,64

133,80

2

24,65

295,80

330,96

3

55,47

665,64

700,80

4

67,38

808,56

843,72

5

78,68

944,16

979,32

6

89;'98

•ΐ1

1.079,76

1.114,92

7

101,28

1.215,36

1.250,52

8

112,57

1.350,84

1.386,00

9

123,87

1.486,44

1.521,60

10

135,17

1.622,04

1.657,20

11

146,47

1.757,64

1,792,80

12

157,77

1.893,24

1.928,40

13

169,06

2.028,72

2.063,88

14

180,36

2.164,32

2.199,48

Για κάθε παιδί πέρα από τα τέσσερα έχει_ήδη προστεθεί το ποσό των 11,30 € το μήνα (άρθρο 1 π.δ. 154/2004).
Επίδομα τρίτου παιδιού (άρθρο 18 ν. 1346/83). Μηνιαίο ποσό 2,93 € και ετήσιο ποσό 35,16 €,
Κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι το ποσό του επιδόματος προσαυξάνεται κατά 3,67 € μηνιαίως, δηλαδή κατά 44,04 € ετησίως, για κάθε παιδί στις περιπτώσεις που απαιτείται (άρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 412/1985).

Σε ό,τι αφορά την προσαύξηση του επιδόματος ως προς το γονέα, αυτή χορηγείται μόνον εφόσον:
α) Ο/η δικαιούχος δεν συνταξιοδοτείται λόγω θανάτου του άλλου συζύγου ή
β) η μηνιαία σύνταξη του/της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύεί την 1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης ή
γ) εφόσον ο/η ανάπηρος σύζυγος δεν συνταξιοδοτείται ή
δ) η μηνιαία σύνταξη του/της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσ^ο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει τηνίη Ιανουαρίου του έτους επιδότησης.
Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανερχόταν την 1-1-2012 στο ποσά των 33,57 ευρώ. Επομένως για να χορηγηθεί η ως άνω προσαύξηση στον/στην δικαιούχο πρέπει η μηνιαία σύνταξη του/της να μην είναι μεγαλύτερη οπό 671,40 ευρώ (33,57x20), Η μηνιαία σύνταξη που λαμβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση με το 20πλάσίθ ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, είναι εκείνη του μηνός Απριλίου του έτους επιδότησης, χωρίς να υπολογίζεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ).
Διευκρινίζεται, ότι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπολογίζεται, προκειμένου να καταβληθεί ή όχι η προσαύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, είναι το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης (δεν αφαιρούνται δηλ, οι κρατήσεις) που παίρνει ο δικαιούχος από τον κύριο φορέα ασφάλισης και την επικουρική σύνταξη .
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ο Ι. Για την καλύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών μέσω ΚΕΠ
και την ελαχιστοποίηση φαινομένων άσκοπης ταλαιπωρίας, τόσο των δικαιούχων όσο και των Υπηρεσιών μας, συνιστάται με την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων, η άμεση συνεργασία των αρμοδίων Υπαλλήλων του ΔΛΟΕΜ με τους υπευθύνους των ΚΕΠ και η παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινίσεων. Στις περιπτώσεις νέων δικαιούχων προτείνεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων στις Υπηρεσίες μας.
2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, παρακαλούμε να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο των Υπηρεσιών ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και την ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος,
Επιπλέον, στην ανακοίνωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η πληροφορία προς τους ασφαλισμένους, ότι είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να προσκομίσουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
3.Υπενθυμίζουμε το με αριθμ. Β147394/1-12-20Ό9 έγγραφο μας σχετικά με τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος στους εργαζομένους στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και στη ΜΟΤΟΡ — ΟΙΛ και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΛΟΕΜ,
Για την εφαρμογή του άρθρου 18 παρ, 4 του ν, 1346/83 ερευνάται και συγκρίνεται το μηνιαίο ποσό του επιδόματος που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης βάσει Σ.Σ.Ε, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, με εκείνο που χορηγείται από τον ΔΛΟΕΜ [σχετ. ο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑΣ (2ος)], ώστε να διαπιστωθεί ποιο είναι μεγαλύτερο. Η ανωτέρω σύγκριση θα γίνεται στον ίδιο αριθμό παιδιών κατά σειρά γέννησης, όπως προκύπτει από το οικογενειακό ασφαλιστικό βιβλιάριο (σχετική γνωμοδότηση με αριθμό 3126/18-9-1997 και η από 18-3-2008 νεότερη απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ).
10

Ενδεικτικά παραδείγματα παρατίθενται κατωτέρω:
Περίπτωση 1η: Μισθωτός με τρία παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του μηνιαίο ποσό 45/00 €, δηλαδή μικρότερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.
Ενέργεια: Θα λάβει επίδομα και για τα τρία παιδιά από τον ΔΛΟΕΜ.
Περίπτωση 2η: Μισθωτός για τα τρία παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του μηνιαίο ποσό 80.00 €, δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.
Ενέργεια: Δεν θα λάβει επίδομα από τον ΔΛΟΕΜ.
Περίπτωση 3η: Μισθωτός με τέσσερα παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του μηνιαίο επίδομα για τα τρία του παιδία 50,00 €, δηλαδή μικρότερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.
Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ επίδομα γιο τα τέσσερα παιδιά.
Περίπτωση 4η: Μισθωτός με τέσσερα παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του μηνιαίο επίδομα για τρία παιδιά 80,00 €, δηλαδή μεγαλύτερο από αυτά που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.
•Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ για ένα παιδί (δηλαδή για το τέταρτο).
Περίπτωση 5η: Μισθωτός με πέντε παιδιά λαμβάνει από το εργοδότη του μηνιαίο επίδομα για το τρίτο/ τέταρτο και πέμπτο παιδί 60,00 €, δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.
Ενέργεια: θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ μόνα για τα δύο πρώτα παιδιά.
Περίπτωση 6η: Μισθωτός με πέντε παιδιά λαμβάνει μηνιαίο επίδομα από τον εργοδότη του για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο παιδί 40,00 €. δηλαδή μικρότερο ποσό από πού χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.
Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ για πέντε παιδΊά.
Περίπτωση 7η: Μισθωτός με έξι παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη τρυ για τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο παιδί μηνιαίο επίδομα 90,00 €, δηλαδή μεγαλύτερο ποσό από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.
Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ μόνο για τα δύο πρώτο παιδιά.
Περίπτωση 8η: Μισθωτός με έξι παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του για τρίτο,
τέταρτο, πέμπτο και έκτο παιδί 40,00€, δηλαδή μικρότερο ποσό από αυτό που χορηγεί ο
ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών. ^
Ενέργεια: 6α λάβει από τον ΔΛΟΕΜ επίδομα και για τα έξι παιδιά.
Σε κάθε περίπτωση καθιερώνεται ενιαίος τρόπος σύγκρισης ποσών για όλες τις ΣΣΕ και παύει να ισχύει η σύγκριση των ποσών στο συνολικό από την κάθε πηγή (εργοδότη-ΔΛΟΕΜ) καταβλητέο ποσό.
Επιπλέον παραθέτουμε προς διευκόλυνση σας πίνακα, όπου φαίνεται το υπνιαίο οικογενειακό επίδομα για κάθε παιδί, κατά σειρά γέννησης. Με βάση αυτόν τον πίνακα, θα γίνεται σύγκριση του ποσού που χορηγείται από τον εργοδότη με το αντίστοιχο ποσό στον ίδιο αριθμό παιδιών που χορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. π.χ. Στην περίπτωση εργαζομένων με τρία παιδιά/ όπου ο ΔΛΟΕΜ χορηγεί επίδομα για τα δύο πρώτα παιδιά και ο εργοδότης για το τρίτο, γίνεται σύγκριση του ποσού που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για το τρίτο παιδί δηλ. 30,82 € (ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση του ποσού των δύο παίδων από το συνολικό ποσό των 55,47 € των τριών παιδιών δηλ. 55,47 €-24,65 €=30,82 € σύμφωνα και με τον συνημμένο πίνακα), με το αντίστοιχο ποσό που χορηγεί ο εργοδότης π.χ. 45/00 €. Σε αυτήν την περίπτωση ο δικαιούχος θα λάβει για τα δύο πρώτα παίδια από τον ΔΛΟΕΜ και για το τρίτο από τον εργοδότη, διότι το επίδομα που χορηγεί ο εργοδότης για το τρίτο παιδί είναι μεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ.

ΠΙΝΑΚΑΣ (2ος) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ετήσιο ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Μηνιαίο ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ Επίδομα ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ

98,64

8,22

8,22

295,80

24,65

16,43

665,64

55,47

30,82

808,56

67,38

11,91

944,Ϊ6

78,68

11.3

1.079,76

89,98

11.3

1.215,36

101,28

11.3

1.350,84

112,57

11.3

1.486,44

123,87

11,3

10°

1.622,04

135,17

11.3

11°

1.757,64

146,47

κ.λ,π.

Διευκρίνιση: Τα ποσά στην τέταρτη στήλη του πίνακα προκύπτουν αφαιρώντας από το μηνιαίο ποσό του συνόλου των παιδιών (τρίτη στήλη) το ποσό των προηγούμενων παιδιών.
π.χ. για να βρούμε το ποσό που αντιστοιχεί στο τρίτο παιδί αφαιρούμε από το 55,47 τα ποσά των δύο προηγούμενων παιδιών: 55,47-24,65=30,82.
12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9β
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Αιτήματα πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων θα γίνονται δεκτά, εφόσον αυτοί έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά, δηλαδή, άδεια διαμονής για εργασία ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν, 3386/05 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση της.
Σύμφωνα με το ν.3731/2008 και την αριθμ. 15/2009 ερμηνευτική εγκύκλιο: «όλα τα ανήλικα τέκνα νόμιμα διαμενόντων στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, καλύπτονται από την άδεια διαμονής του γονέα με τον οποίο διαμένουν και από τον οποίον συντηρούνται,, μέχρι να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση σε αυτά ατομικής άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης».
Τα στοιχεία των αλλοδαπών δικαιούχων (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός) να γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, όπως στα επίσημα έγγραφα τους.
•Εφιστούμε την προσοχή των υπηρεσιών όταν έλεγχο της παραμονής των παιδιών των αλλοδαπών στη χώρα μας,
Δεν χορηγείται επίδομα για τέκνα που δεν διαμένουν στην Ελλάδα.
Η παραμονή των τέκνων των αλλοδαπών στην Ελλάδα αποδεικνύεται με:
Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση και στις περιπτώσεις που τα παιδιά είναι
μαθητές ή σπουδαστές, 'θα προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης εκδοθείσα από την αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση μόνο στις περιπτώσεις δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων).
Στις περιπτώσεις που, αντί της άδειας διαμονής προσκομίζεται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, θα ζητείται και το διαβατήριο, προκειμένου να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από την Ελλάδα των μελών της οικογένειας.
Σε κάθε περίπτωση και όπου οι Υπηρεσίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κρίνουν απαραίτητο, θα αναζητούνται διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία από τις εκδούσες αρχές.
(βεβαιώσεις φοίτησης, δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά οικογενειακής, κατάστασης, άδειες αλλοδαπών κ,λ.π.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αναφερόμενα σχετικά με την αναγραφή του ενδιαφερόμενου στο βιβλιάριο ΕΤΕ ως πρώτου δικαιούχου θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις Υπηρεσίες για όλες τις παροχές του Οργανισμού.

 

Πηγή:ΟΑΕΔ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση