ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία, ασφαλιστέα στο ΙΚΑ, υποχρε¬ούται να εγγραφεί στο Μητρώο ασφαλισμένων ΙΚΑ, για να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.
Η απογραφή των ασφαλισμένων γίνεται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος ΙΚΑ που βρίσκεται η κατοικία του ασφαλισμένου.
Η έγκαιρη απογραφή του εργαζόμενου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ, εξασφαλίζει την ομαλή ενημέρωση και απεικόνιση της ασφαλιστικής του ιστορίας.
Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο και υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι. Συμπληρωμένη Αίτηση Απογραφής Ασφαλισμένου (ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας).
2. Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας (η οποία επικυρώνεται στο ΙΚΑ με την επίδειξη του πρωτοτύπου).
3. Φωτοτυπία Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Βεβαίωση Απόδοσης
Α.Φ.Μ. από Εφορία (δεν χρειάζεται επικύρωση).
4. Βεβαίωση Πρόσληψης Εργοδότη εφόσον
απασχολείται σε κοινή επιχείρηση.
Για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε οικοδομές ή ανέργους δεν χρειάζεται η Βεβαίωση Εργοδότη.
5. Σε περίπτωση που η απογραφή αφορά
συνταξιούχο Ειδικού Ταμείου (πχ ΤΕΒΕ, ΤΣΑ,
κλπ) απαιτείται Απόφαση συνταξιοδότησης ή
Βεβαίωση του Ταμείου.
*Οι οκοδόμοι που επιθυμούν να πληρώνονται το Δωρόσημο μέσω τράπεζας, πρέπει να προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας.ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ)
Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία, ασφαλιστέα στο ΙΚΑ, υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο ασφαλισμέ¬νων ΙΚΑ, για να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.
Η απογραφή των ασφαλισμένων γίνεται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος ΙΚΑ που βρίσκεται η κατοικία του ασφαλισμένου.
Η έγκαιρη απογραφή του εργαζόμενου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ, εξασφαλίζει την ομαλή ενημέρωση και απεικόνιση της ασφαλιστικής του ιστορίας.
Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», το οποίο είναι διαθέσιμο  στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο και υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ι. Συμπληρωμένη Αίτηση Απογραφής Ασφαλισμένου (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και λατινικούς χαρακτήρες).
2. Φωτοτυπία Διαβατηρίου, η οποία επικυρώνεται στο ΙΚΑ με την επίδειξη του πρωτοτύπου.
Στοιχεία που δεν αναγράφονται στο Διαβατήριο συμπληρώνονται από την άδεια εργασίας ή παραμονής ή Ταυτότητα Ομογενούς ή Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. ή κατά Δήλωση του Αλλοδαπού, εάν δεν προκύπτουν από κανένα επίσημο έγγραφο.
3. Φωτοτυπία Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.
από Εφορία (δεν χρειάζεται επικύρωση).
4. Βεβαίωση Πρόσληψης από Εργοδότη
εφόσον απασχολείται σε κοινή επιχείρηση.
Για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους
σε οικοδομές ή ανέργους δεν χρειάζεται η
Βεβαίωση Εργοδότη.
*Οι οκοδόμοι που επιθυμούν να πληρώνονται το Δωρόσημο μέσω τράπεζας, πρέπει να προ¬σκομίζουν φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας.

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info