ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου που έχει πραγματοποιήσει 100 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο έτος ή 15μηνο, ή συνταξιούχου λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, καταβάλλεται από το ΙΚΑ εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας. Δεν χορηγούνται έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου προστατευομένων μελών οικογενείας.
Δικαιούχα πρόσωπα για την είσπραξη του βοηθήματος είναι κατ αρχήν η χήρα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο κατά την κρίση του ΙΚΑ επιμεληθείς της κηδείας. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται από το Τμήμα Παροχών Ασθενείας της Τοπικής Μονάδας Ασφάλισης ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του θανόντα, όπου υποβάλλονται τα παρακάτω πρωτότυπα δικαιολογητικά.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΛΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι. Ατομικό βιβλιάριο υγείας του θανόντος.
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών από το Γραφείο Τελετών.
4. Ασφαλιστικά Βιβλιάρια (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού
Ασφάλισης ή ΔΑΤΕ ή αν δεν έχει εκδοθεί Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το ΙΚΑ της περιοχής του εργοδότη) αν ο θανών ήταν ενεργά ασφαλισμένος.
5. Βεβαίωση διακοπής σύνταξης για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΛΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Ι. Βεβαίωση περί κράτησης ποσοστού 4% κλάδου Ασθενείας για συνταξιούχους Ειδικών Ταμείων (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ κλπ).
2. Βεβαίωση κράτησης 8% για τους συνταξιούχους ομογενείς.

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info