ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ IKA


Το ΙΚΑ χορηγεί επίδομα λόγω ασθενείας στους άμεσα ασφαλισμένους του που έχουν πραγματοποιήσει 100 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο της αναγγελίας της ασθένειας έτος ή το προηγούμενο 15μηνο, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης του τελευταίου τριμήνου. Προκειμένου για οικοδόμους οι παραπάνω ημέρες μειώνονται σε 80. Η μείωση αυτή ισχύει εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί 200 ημέρες σε οικοδομικές εργασίες μέσα στα δύο ημερολογιακά έτη τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της ασθένειας ή μέσα στουςπροηγούμενους 30 μήνες, στους οποίους δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης του τελευταίου τριμήνου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτούνται 100 ημέρες. Στις προϋποθέσεις αυτές συνυπολογίζονται οι ημέρες άδειας και η προσαύξηση του 20%. Το επίδομα ασθενείας χορηγείται από το Τμήμα Παροχών Ασθενείας της Μονάδας ασφάλισης του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, όπου προσκομίζονται τα παρακάτω πρωτότυπα δικαιολογητικά:


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Επίδομα Ασθενείας ΙΚΑ

1. Ασφαλιστικά βιβλιάρια (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή ΔΑΤΕ ή αν δεν έχει εκδοθεί Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το ΙΚΑ της περιοχής του εργοδότη). Καταθέτονται στο Υποκατάστημα για όλη τη διάρκεια της επιδότησης.
2. Βιβλιάριο Υγείας ατομικό και οικογενειακό, αν υπάρχει, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λόγω οικογενειακών βαρών.
3.  Βεβαίωση εργοδότη για διακοπή εργασίας και αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία κατά το διάστημα της επιδότησης.
4. Γνωμάτευση ανικανότητας (τριπλότυπο ανικανότητας υπογεγραμμένο από το θεραπευτή και τον Δ/ντή της Τοπικής Μονάδας Υγείας του ΙΚΑ (ή αναπληρωτή αυτού) για ανικανότητα μέχρι 15 ημέρες. Για ανικανότητα πέραν των 15 ημερών, γνωματεύει η Α' θμια Υγειονομική Επιτροπή της Μονάδας Υγείας κατόπιν παραπομπής από τον θεραπευτή γιατρό.


Επιπλέον Δικαιολογητικά σε Ειδικές Περιπτώσεις

1. ΑΤΥΧΗΜΑ
Στις περιπτώσεις επιδότησης λόγω εργατικού ή εκτός εργασίας ατυχήματος, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, χρειάζεται και απόφαση χαρακτηρισμού του ατυχήματος από τον Δ/ντή της αρμόδιας Μονάδας Ασφάλισης του ΙΚΑ κατόπιν αναγγελίας εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ατυχήματος ή από την έξοδο από το νοσοκομείο αν υπάρχει νοσηλεία.


2. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ή ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Στις περιπτώσεις νοσηλείας σε Κρατικά Νοσοκομεία, πρέπει να προσκομίζεται το εξιτήριο και γνωμάτευση από τον ελεγκτή ιατρό και στη συνέχεια του θεραπευτή ιατρού.


3. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Για το Επίδομα Ασθενείας για χρόνο νοσηλείας, σε μη-συμβεβλημένα με το ΙΚΑ θεραπευτήρια, απαιτείται γνωμάτευση ΑΥΕ και αναγγελία στα όργανα του ΙΚΑ εντός 30 ημερών από την είσοδο στο Θεραπευτήριο.

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση