ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΕΑΜ

  ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ:


  Για την χορήγηση σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, πλην Δημοσίου.

  Εξαίρεση:
  Δικαιούνται σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ, όσοι ασφ/νοι συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων,
  α) επέλεξαν για κύρια σύνταξη το Δημόσιο, μετά την μονιμοποίησή τους με το ν.δ. 874/71 ή
  β) είχαν ασφάλιση Δημοσίου για κύρια σύνταξη και παρά το γεγονός αυτό, τα Ταμεία τους, βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, τους επέτρεπαν να ασφαλίζονται σε αυτά.

  Προσοχή: Για το ΕΤΕΑΜ, η αιτία συνταξιοδότησης (γήρας - αναπηρία - θάνατος) καθορίζεται από την συνταξιοδοτική απόφαση του κύριου φορέα και είναι πάντα η ίδια με του κύριου φορέα.
  Επίσης, από την συνταξιοδοτική απόφαση του κύριου φορέα αντλούνται για το ΕΤΕΑΜ βασικά ασφ/κά στοιχεία ανά αιτία συντ/σης, όπως είναι: η ηλικία για τις συντάξεις γήρατος, το ποσοστό και η διάρκεια της αναπηρίας για τις συντάξεις αναπηρίας, τα δικαιοδόχα μέλη οικογένειας θανόντα ασφ/νου ή συντ/χου, το ποσοστό κάθε μέλους στην σύνταξη, η διάρκεια καταβολής αυτής κ.ά. για τις συντάξεις θανάτου. 

 

 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993

  Αιτία αναπηρίας: ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟΣ
  1500 ημέρες εργασίας συνολικά στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, από τις οποίες 300 τουλάχιστον τα 5 τελευταία χρόνια πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία που αυξάνονται προοδευτικά σε 400 ΗΕ για το 2005, σε 500 ΗΕ για το 2006 και σε 600 ΗΕ από 1/1/12007 και μετά, ή
  να έχουν πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε 4200 ΗΕ (ισχύς από 12/2/2004 - 31/12/2004) που αυξάνονται προοδευτικά 150 ΗΕ κατ' έτος μέχρι τη συμπλήρωση 4500 ΗΕ (2005 : 4350 ΗΕ, 2006 και εφεξής: 4500 Η.Ε.) ή οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος με τις μειωμένες χρονικές προϋποθέσεις, ανάλογα με την κατηγορία υπαγωγής στην ασφάλιση που ανήκει κάθε ενδιαφερόμενος, ή
  Ο κατά περίπτωση απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου κατά την επέλευση της αναπηρίας, ως εξής:
  300 ημέρες εργασίας πριν την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας, οι οποίες αυξάνονται ανά 120 ΗΕ για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους, μέχρι την συμπλήρωση 4200 ΗΕ.
  Από τις ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα πέντε (5) τελευταία χρόνια πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία.

 

 Πίνακας προϋποθέσεων Ημερών Ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία 

 Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε 

 Μέχρι το 33ο έτος: 1740 Η.Ε 

 Μέχρι το 45ο έτος: 3180 Η.Ε 

 Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η.Ε 

 Μέχρι το 34ο έτος: 1860 Η.Ε 

 Μέχρι το 46ο έτος: 3300 Η.Ε 

 Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η.Ε 

 Μέχρι το 35ο έτος: 1980 Η.Ε 

 Μέχρι το 47ο έτος: 3420 Η.Ε 

 Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η.Ε 

 Μέχρι το 36ο έτος: 2100 Η.Ε 

 Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η.Ε 

 Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η.Ε 

 Μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η.Ε 

 Μέχρι το 49ο έτος: 3660 Η.Ε 

 Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η.Ε 

 Μέχρι το 38ο έτος: 2340 Η.Ε 

 Μέχρι το 50ό έτος: 3780 Η.Ε 

 Μέχρι το 27ο έτος: 1020 Η.Ε 

 Μέχρι το 39ο έτος: 2460 Η.Ε 

 Μέχρι το 51ο έτος: 3900 Η.Ε 

 Μέχρι το 28ο έτος: 1140 Η.Ε 

 Μέχρι το 40ό έτος: 2580 Η.Ε 

 Μέχρι το 52ο έτος: 4020 Η.Ε 

 Μέχρι το 29ο έτος: 1260 Η.Ε 

 Μέχρι το 41ο έτος: 2700 Η.Ε 

 Μέχρι το 53ο έτος: 4140 Η.Ε 

 Μέχρι το 30ό έτος: 1380 Η.Ε 

 Μέχρι το 42ο έτος: 2820 Η.Ε 

 Μέχρι το 54ο έτος: 4200 Η.Ε 

 Μέχρι το 31ο έτος: 1500 Η.Ε 

 Μέχρι το 43ο έτος: 2940 Η.Ε 

 

 Μέχρι το 32ο έτος: 1620 Η.Ε 

 Μέχρι το 44ο έτος: 3060 Η.Ε 

 

  

 

 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993

  Αιτία αναπηρίας: ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟΣ
  1500 ημέρες εργασίας συνολικά στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, από τις οποίες 300 τουλάχιστον τα 5 τελευταία χρόνια πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία που αυξάνονται προοδευτικά σε 400 ΗΕ για το 2005, σε 500 ΗΕ για το 2006 και σε 600 ΗΕ από 1/1/12007 και μετά, ή
  να έχουν πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε 4200 ΗΕ (ισχύς από 12/2/2004 - 31/12/2004) που αυξάνονται προοδευτικά 150 ΗΕ κατ' έτος μέχρι τη συμπλήρωση 4500 ΗΕ (2005 : 4350 ΗΕ, 2006 και εφεξής: 4500 Η.Ε.) ή οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος με τις μειωμένες χρονικές προϋποθέσεις, ανάλογα με την κατηγορία υπαγωγής στην ασφάλιση που ανήκει κάθε ενδιαφερόμενος, ή
  Ο κατά περίπτωση απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου κατά την επέλευση της αναπηρίας, ως εξής:
  300 ημέρες εργασίας πριν την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας, οι οποίες αυξάνονται ανά 120 ΗΕ για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους, μέχρι την συμπλήρωση 4200 ΗΕ.
  Από τις ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα πέντε (5) τελευταία χρόνια πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία.

 

 Πίνακας προϋποθέσεων Ημερών Ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία 

 Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε 

 Μέχρι το 33ο έτος: 1740 Η.Ε 

 Μέχρι το 45ο έτος: 3180 Η.Ε 

 Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η.Ε 

 Μέχρι το 34ο έτος: 1860 Η.Ε 

 Μέχρι το 46ο έτος: 3300 Η.Ε 

 Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η.Ε 

 Μέχρι το 35ο έτος: 1980 Η.Ε 

 Μέχρι το 47ο έτος: 3420 Η.Ε 

 Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η.Ε 

 Μέχρι το 36ο έτος: 2100 Η.Ε 

 Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η.Ε 

 Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η.Ε 

 Μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η.Ε 

 Μέχρι το 49ο έτος: 3660 Η.Ε 

 Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η.Ε 

 Μέχρι το 38ο έτος: 2340 Η.Ε 

 Μέχρι το 50ό έτος: 3780 Η.Ε 

 Μέχρι το 27ο έτος: 1020 Η.Ε 

 Μέχρι το 39ο έτος: 2460 Η.Ε 

 Μέχρι το 51ο έτος: 3900 Η.Ε 

 Μέχρι το 28ο έτος: 1140 Η.Ε 

 Μέχρι το 40ό έτος: 2580 Η.Ε 

 Μέχρι το 52ο έτος: 4020 Η.Ε 

 Μέχρι το 29ο έτος: 1260 Η.Ε 

 Μέχρι το 41ο έτος: 2700 Η.Ε 

 Μέχρι το 53ο έτος: 4140 Η.Ε 

 Μέχρι το 30ό έτος: 1380 Η.Ε 

 Μέχρι το 42ο έτος: 2820 Η.Ε 

 Μέχρι το 54ο έτος: 4200 Η.Ε 

 Μέχρι το 31ο έτος: 1500 Η.Ε 

 Μέχρι το 43ο έτος: 2940 Η.Ε 

 

 Μέχρι το 32ο έτος: 1620 Η.Ε 

 Μέχρι το 44ο έτος: 3060 Η.Ε 

 

 

 

 

  ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993

  Αιτία αναπηρίας: ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Στην περίπτωση που κρίνεται από τα αρμόδια όργανα του κύριου φορέα ότι, η αναπηρία οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις για την σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο μειώνονται στο μισό.
  Δηλαδή, 750 ΗΕ (1500 : 2) συνολικά, από τις οποίες 150 ΗΕ (300 : 2) μέχρι 31/12/2004 / 200 ΗΕ (400 : 2) από 1/1 - 31/12/2005 κλπ.την τελευταία πενταετία ... ή
  2100 ΗΕ (4200 : 2) κ.ο.κ. οποτεδήποτε ή 1/2 μειωμένων χρονικών προϋποθέσεων για σύνταξη γήρατος ή
  150 ΗΕ (300 : 2) πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους κ.ο.κ. 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993

  Αιτία αναπηρίας: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
  Στην περίπτωση που κρίνεται από τα αρμόδια όργανα του κύριου φορέα ότι, η αναπηρία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, η σύνταξη χορηγείται από το ΕΤΕΑΜ ανεξάρτητα από χρονικές προϋποθέσεις, δεδομένου ότι, αρκεί έστω και (1) μία ημέρα ασφάλισης στο Ταμείο.
  Σημείωση: το ποσό της σύνταξης στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει με βάση 6.000 ΗΕ στην 10η ασφαλιστική κλάση του ΕΤΕΑΜ (προνομιακός υπολογισμός). 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993

  Αιτία αναπηρίας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
  Στην περίπτωση που κρίνεται από τα αρμόδια όργανα του κύριου φορέα ότι, η αναπηρία οφείλεται σε επαγγελματική ασθένεια, η σύνταξη χορηγείται από το ΕΤΕΑΜ ανεξάρτητα από χρονικές προϋποθέσεις, δεδομένου ότι αρκεί έστω και (1) μια ημέρα ασφάλισης στον Ταμείο.
  Σημείωση: το ποσό της σύνταξης στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει με βάση 6.000 ΗΕ στην 10η ασφαλιστική κλάση του ΕΤΕΑΜ (προνομιακός υπολογισμός)

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Αφετηρία για τον προσδιορισμό των χρονικών προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είναι το χρονικό σημείο στο οποίο θεμελιώθηκε το δικαίωμα στην κύρια σύνταξη.
 • Χρόνοι ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας στο ΕΤΕΑΜ:

ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ - ΛΟΧΕΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρεις χρον. προϋποθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλογα την ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

Μειωμένες χρον. προϋποθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρεις χρον. προϋποθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλογα την ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

Μειωμένες χρον. προϋποθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας του ΕΤΕΑΜ μειώνεται κάθε φορά που ο κύριος φορέας χορηγεί σύνταξη μειωμένη (π.χ. λόγω ποσοστού αναπηρίας) και κατά το ίδιο ποσοστό.
 • Η διάρκεια καταβολής της σύνταξης αναπηρίας από το ΕΤΕΑΜ (παράταση, διακοπή, μονιμοποίηση αναπηρίας κ.λπ) καθορίζεται υποχρεωτικά από τις σχετικές αποφάσεις του κύριου φορέα.

 

 

 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 1. 1.Η καταβολή της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης του κύριου φορέα, εάν η αίτηση για σύνταξη από το Ταμείο υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της συνταξιοδοτικής απόφασης του κύριου φορέα, εφόσον, βεβαίως, υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα σε σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ κατά την ημερομηνία αυτή (έναρξη συνταξιοδότησης κύριου φορέα).
 2. 2.Αν η αίτηση υποβληθεί στο ΕΤΕΑΜ μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας, η καταβολή της σύνταξης του Ταμείου θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
 3. 3.Σε περίπτωση που το δικαίωμα σε σύνταξη από το ΕΤΕΑΜ θεμελιώνεται σε χρόνο μεταγενέστερο από την έναρξη καταβολής της κύριας σύνταξης, η καταβολή της σύνταξης του Ταμείου θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης στο ΕΤΕΑΜ, η οποία εύλογα θα πρέπει να έπεται της ημερομηνίας που θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Αρθ. 58 παρ. 1 Ν. 3518/06)   Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που έχουν καταστεί τυφλοί το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50% και μέχρι 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, από 21/12/06 και μετά, με την προϋπόθεση να τους έχει χορηγηθεί αντίστοιχο επίδομα από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 α) 

 Όταν φορέας κύριας ασφάλισης είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 

 

 • Αίτηση - Δήλωση για σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Αντίγραφο απόφασης απονομής της σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 β) 

 Όταν φορέας κύριας ασφάλισης είναι άλλος (πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Οργανισμός: 

 

 • Αίτηση - Δήλωση για σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
 • Αντίγραφο απόφασης απονομής της κύριας σύνταξης. Όταν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έχει εκδοθεί απόφαση κυρίου φορέα -αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας- αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας, το οποίο αναζητείται -κατόπιν συναίνεσης του ασφαλισμένου- από την υπηρεσία
 • Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού και το IBAN

  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους.
  Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης από εκπρόσωπο του ασφ/νου απαιτείται η προσκόμιση φωτ/πίας εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου.

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info