Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

 Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο
 Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε κοινή νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

 

 • 4.500 ημέρες, είτε

 

 • 1.500 ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον 600 τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία, είτε

 

 • τις ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, από τις οποίες οι 300 να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε. 

 Μέχρι το 33ο έτος: 1740 Η.Ε. 

 Μέχρι το 45ο έτος: 3180 Η.Ε. 

 Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η.Ε 

 Μέχρι το 34ο έτος: 1860 Η.Ε 

 Μέχρι το 46ο έτος: 3300 Η.Ε 

 Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η.Ε 

 Μέχρι το 35ο έτος: 1980 Η.Ε 

 Μέχρι το 47ο έτος: 3420 Η.Ε 

 Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η.Ε 

 Μέχρι το 36ο έτος: 2100 Η.Ε 

 Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η.Ε 

 Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η.Ε 

 Μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η.Ε 

 Μέχρι το 49ο έτος: 3660 Η.Ε 

 Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η.Ε 

 Μέχρι το 38ο έτος: 2340 Η.Ε 

 Μέχρι το 50ό έτος: 3780 Η.Ε 

 Μέχρι το 27ο έτος: 1020 Η.Ε 

 Μέχρι το 39ο έτος: 2460 Η.Ε 

 Μέχρι το 51ο έτος: 3900 Η.Ε 

 Μέχρι το 28ο έτος: 1140 Η.Ε 

 Μέχρι το 40ό έτος: 2580 Η.Ε 

 Μέχρι το 52ο έτος: 4020 Η.Ε 

 Μέχρι το 29ο έτος: 1260 Η.Ε 

 Μέχρι το 41ο έτος: 2700 Η.Ε 

 Μέχρι το 53ο έτος: 4140 Η.Ε 

 Μέχρι το 30ό έτος: 1380 Η.Ε 

 Μέχρι το 42ο έτος: 2820 Η.Ε 

 Μέχρι το 54ο έτος: 4200 Η.Ε 

 Μέχρι το 31ο έτος: 1500 Η.Ε 

 Μέχρι το 43ο έτος: 2940 Η.Ε 

 Μετά το 54ο έτος: 4200 Η.Ε 

 Μέχρι το 32ο έτος: 1620 Η.Ε 

 Μέχρι το 44ο έτος: 3060 Η.Ε 

 

Σημείωση: δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

 

  Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα
  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον: 

 

 • έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έστω και μία ημέρα.

 

 • το ατύχημα έχει χαρακτηριστεί εργατικό

 

  Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας
  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις μισές από τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης από κοινή νόσο.

 

 

 • Το ατύχημα θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ότι συνέβη εκτός εργασίας.

 

 • Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

 

  Σύνταξη Αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια
  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε επαγγελματική νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον:

 

 

 • Έχει ασφαλιστεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον ελάχιστο χρόνο ο οποίος, ανάλογα με την επαγγελματική ασθένεια, ορίζεται στον Κανονισμό Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 40).

 

 • Η προσβολή του ασφαλισμένου από την επαγγελματική νόσο θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί ιατρικώς κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

 

 • Στην περίπτωση διακοπής της απασχόλησης του ασφαλισμένου, η ιατρική διαπίστωση της επαγγελματικής ασθένειας θα πρέπει να έχει γίνει, ανάλογα με την επαγγελματική ασθένεια, μέσα στον αντίστοιχο οριζόμενο από το άρθρο 40 του Κ.Α. μέγιστο χρόνο από τη διακοπή της απασχόλησης.

 

  Δεύτερη σύνταξη αναπηρίας

 • Οι ασφαλισμένοι που παίρνουν ήδη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ δικαιούνται δεύτερη σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες εργασίας, από τις οποίες 600 την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας. Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης εξαρτάται από τη βαθμίδα αναπηρίας (ποσοστό).
 • Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που παίρνουν ήδη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε (χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει 600 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας) ή 1500, από τις οποίες τουλάχιστον 600 την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας, δικαιούνται δεύτερη σύνταξη αναπηρίας, το ποσό της οποίας είναι μειωμένο κατά 50% του ποσού της σύνταξης που χορηγείται ανάλογα με τη βαθμίδα αναπηρίας.
 • Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε όσους έχουν ήδη λάβει σύνταξη από δική τους απασχόληση, δεν απαιτούνται αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις.

 

 

 

 

  Ποσό σύνταξης αναπηρίας

 

 • Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (π.α. 80% και άνω) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης.

 

 • Ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος (π.α. 67%-79,9%) δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού της σύνταξης, εκτός εάν έχει πραγματοποιήσει 6000 ημέρες ασφάλισης ή εάν η αναπηρία οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό.

 

 • Ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (π.α. 50%-66,9%) δικαιούται το 50% της πλήρους σύνταξης, εκτός αν η αναπηρία του οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.

 

 

  

 

 

 

  Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας

  Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας, οι συντάξεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας μονιμοποιούνται, δηλαδή δεν απαιτείται εκ νέου παράταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις ακόλουθες περιπτώσεις:Ηλικία

Διάρκεια συνεχούς συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

Ελάχιστος αριθμός εξετάσεων από τις Υγειονομικές Επιτροπές

Ανδρες

Γυναίκες

60

55

5 έτη

2

55

50

7 έτη

3

Χ.Ο.Η.

12 έτη

-

20 έτη (και διακεκομμένα) τα 3 τελευταία έτη συνεχής

  

 • Χρόνος συνεχούς συνταξιοδότησης θεωρείται και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο συνταξιούχος δεν πήρε σύνταξη αλλά επιδότηση ασθένειας ή ατυχήματος ως συμφερότερων.

 

 • Επίσης, στις περιπτώσεις που συντρέχει η αρχή του ενιαίου της ασφαλιστικής περίπτωσης και χορηγείται νέα σύνταξη αναπηρίας με αυτή την αρχή, η συνταξιοδότηση αυτή λογίζεται συνεχής.

 

 

 

 

 

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993

  Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο
  Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • 4500 ημέρες, είτε

 

 • 1500, από τις οποίες 600 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται εκείνου που επήλθε η αναπηρία

 

 • Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή συνταξιοδότησης.

 

  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

Μέχρι το 21ο έτος

300 Η.Ε.

 

Μέχρι το 22ο έτος

420 Η.Ε.

 

Μέχρι το 23ο έτος

540 Η.Ε

 

Μέχρι το 24ο έτος

660 Η.Ε.

 

Μέχρι το 25ο έτος

780 Η.Ε.

 

Μέχρι το 26ο έτος

900 Η.Ε.

 

Μέχρι το 27ο έτος

1020 Η.Ε.

 

Μέχρι το 28ο έτος

1140 Η.Ε.

 

Μέχρι το 29ο έτος

1260 Η.Ε.

 

Μέχρι το 30ό έτος

1380 Η.Ε.

 

Μέχρι το 31ο έτος

1500 Η.Ε.

 

 

 

 

 

  Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα

  Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • Αρκεί μία ημέρα ασφάλισης

 

 

 

 

 

 

  Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας

  Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • 2250 ημέρες, είτε

 

 • 750, από τις οποίες 300 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται εκείνου στο οποίο επήλθε η αναπηρία

 

 • Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή συνταξιοδότησης.

 

 

 

 

  Σύνταξη Αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια

  Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • Ο ελάχιστος χρόνος που προβλέπεται κατά περίπτωση από το άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθενείας.

 

 • Η αναπηρία πρέπει να οφείλεται στη συγκεκριμένη εργασία που θεωρείται σύμφωνα με τον Κανονισμό ότι ευθύνεται για επαγγελματική νόσο.

 

 

 

  

 

  Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίαςΗλικία

Διάρκεια συνεχούς συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

Ελάχιστος αριθμός εξετάσεων από τις Υγειονομικές Επιτροπές

Ανδρες

Γυναίκες

60

5 έτη

2

55

7 έτη

3

Χ.Ο.Η.

12 έτη

-

20 έτη (και διακεκομμένα) τα 3 τελευταία έτη συνεχής

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης Λόγω Γήρατος ή Αναπηρίας


1.Έντυπη αίτηση του ασφαλισμένου (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
2.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου
3.Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (ή, αν δεν έχουν εκδοθεί, βεβαιώσεις εργοδότη)
4.Υπεύθυνες δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με το διάστημα της απασχόλησης του ασφαλισμένου, τη διακοπή ή τη συνέχισή της (τα έντυπα χορηγούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας
6.Εάν υπάρχει σύζυγος, αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού γάμου από τη Μητρόπολη, για χορήγηση προσαύξησης στη σύνταξη του συνταξιούχου για τον/τη σύζυγό του/της εφόσον αυτός/-ή δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται.
7.Εάν υπάρχουν παιδιά, απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών. Για τα παιδιά που είναι μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό).
8.Εάν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται και παίρνει προσαύξηση για τα παιδιά, απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης συνταξιοδότησης ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων.
9.Εάν κατά την τελευταία δεκαετία ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόφασης του ΟΑΕΔ.
10.Εάν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται από άλλο Ταμείο, απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης συνταξιοδότησης ή αποκόμματος επιταγής της άλλης σύνταξης.
11.Εάν ο ασφαλισμένος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.
12.Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού τύπου Α. Στην περίπτωση που ο χρόνος αυτός έχει ήδη αναγνωριστεί, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης.
13.Εάν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από εκπρόσωπο του ασφαλισμένου, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένης φωτοτυπίας εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου.
14.Στις περιπτώσεις που η οικεία νομοθεσία απαιτεί την πλήρωση ειδικών προϋποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.
15.Όλα τα ιατρικά στοιχεία που πιστοποιούν την κατάσταση υγείας του ασφαλισμένου και υποστηρίζουν την αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως είναι τα εξής:
Πιστοποιητικό γέννησης
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β
Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση