Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατέβαλε προσπάθειες για την εξεύρεση τρόπου εξυπηρέτησης των συντ/χων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής στο νέο σύστημα καταβολής των συντάξεων, μέσω τραπεζικών λογαριασμών (κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και άτομα με αδυναμία μετακίνησης).

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών, πραγματοποίησε συσκέψεις με την 'Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και απευθείας με διάφορες Τράπεζες και κατέληξε σε συμφωνία με την Αγροτική Τράπεζα, η οποία ανέλαβε την κατ' οίκον καταβολή των συντάξεων, με τον γνωστό μέχρι σήμερα τρόπο (μέσω EΛTA), σε όσους από τους συντ/χους των ειδικών κατηγοριών το επιθυμούν. Oι μηνιαίες συντάξεις προκαταβάλλονται στους συνταξιούχους αυτούς από τις 25 μέχρι τις 30 κάθε μήνα. Έτσι, οι συντ/χοι που λαμβάνουν παρ/κό επίδομα, επίδομα απολύτου αναπηρίας (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται) και όσοι λαμβάνουν σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις τον Ν.Δ 612/77 (τυφλοί), εφόσον επιθυμούν να λαμβάνουν κατ' οίκον τη σύνταξή τους ή τις συντάξεις τους (στην περίπτωση που είναι δικαιούχοι και άλλης σύνταξης), χωρίς επιβάρυνση, πρέπει να προσέλθουν για την απογραφή τους σε Υποκ/μα της Αγροτικής Τράπεζας της περιοχής τους.

Για να διαπιστωθεί ότι ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, μαζί με το απογραφικό τους δελτίο, οι συνταξιούχοι πρέπει να προσκομίσουν:


Α.
Οι δικαιούχοι παραπληγικού επιδόματος, ένα πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής. Η χορήγηση του παρ/κού επιδόματος αποδεικνύεται από τον αριθμό μητρώου του συντ/χου, ο οποίος στη συγκεκριμένη κατηγορία συντ/χων είναι οκταψήφιος, με καταληκτικό αριθμό 5 ή 6.
Β.
Οι δικαιούχοι επιδόματος απολύτου αναπηρίας, ένα πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής. Το ποσό του ΕΑΑ απεικονίζεται σε ξεχωριστή στήλη.
Γ.
Οι συντ/χοι που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις του Ν.612/77, μία βεβαίωση του Υποκ/τος πληρωμής της σύνταξης τους, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση τις συγκεκριμένες διατάξεις. Η βεβαίωση θα φέρει την υπογραφή του Δ/ντή του αρμόδιου Υποκ/τος.


Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες συνταξιούχων, και οι συνταξιούχοι που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και όσοι έχουν οριστεί πληρεξούσιοι συνταξιούχων και κατοικούν σε αυτές τις περιοχές έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να απογραφούν στην Αγροτική Τράπεζα και να λαμβάνουν τη σύνταξή τους κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση.

Οι περιοχές της Ελλάδας που χαρακτηρίζονται απομακρυσμένες (12.500 χωριά και οικισμοί σε όλη τη χώρα), περιλαμβάνονται σε καταλόγους, οι οποίοι βρίσκονται και στα Υποκ/τα της Αγροτικής Τράπεζας, όπου θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενημερωθούν εάν ο τόπος κατοικίας τους ανήκει στις παραπάνω περιοχές.

'Οσοι από τους συντ/χους όλων των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών έχουν ήδη απογραφεί στην Αγροτική Τράπεζα, θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εκ νέου, στο Κατάστημα απογραφής τους, για να υπογράψουν το ειδικό έντυπο (πάγια εντολή) με το οποίο θα δηλώνουν την επιθυμία τους να πληρώνονται τη σύνταξή τους κατ' οίκον. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η κατάθεση νέου απογραφικού δελτίου, αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο Τραπέζης, εφόσον έχουν ανοίξει λογαριασμό Ταμιευτηρίου, ή την ειδική κάρτα που χορηγείται για τους Τρεχούμενους λογαριασμούς και αναφέρει τον αριθμό του λογαριασμού.

Όσοι δε από τους συντ/χους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες έχουν ήδη απογραφεί σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), θα πρέπει να απευθυνθούν αρχικά στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πληρωμής της σύνταξης τους για να παραλάβουν νέο απογραφικό δελτίο, το οποίο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με βάση τις καταστάσεις που έχουν σταλεί κατά την έναρξη της διαδικασίας της απογραφής και στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθουν στην Αγροτική Τράπέζα για να δηλώσουν την επιθυμία τους να πληρώνονται τη σύνταξή τους κατ' οίκον και να απογραφούν εκ νέου.

Η νεότερη ημερομηνία απογραφής ακυρώνει την προγενέστερη απογραφή.

Αυτονόητο είναι ότι όσοι από τους παραπάνω συντ/χους παίρνουν παραπληγικό επίδομα ή ΕΑΑ ή συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις τον Ν. 612/77, κατά την προσέλευσή τους στην Αγροτική Τράπεζα, εκτός από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα στοιχεία, θα πρέπει να προσκομίσουν και το απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα ανωτέρω (πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η πρώτη πληρωμή συντάξεων μέσω ΔΙΑΣ έγινε στις 22/2/2001.

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info