Συντάξεις Θανάτου

 

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993.

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΑ ΜΕΛΗ

 

  ΣΥΖΥΓΟΣ
  (άρθρο 28 παρ. 6 εδ. α΄ΑΝ. 1846/51, άρθρο 62 Ν. 2676/99, εγκ. 39/99, άρθρο 4 Ν. 3385/2005, εγκ. 82/2005,άρθρ 12 Ν.3863/10 εγκ.71/10).

  Η/ο σύζυγος θανόντος ασφαλισμένου/-ης ή συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου εφόσον:

 • Ο θανών/-ούσα (ασφαλισμένος/-η) είχε συμπληρώσει τις κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης (4.500 ή 1.500 εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία πριν από το θάνατο).
 • ο γάμος τους (θρησκευτικός ή πολιτικός) είναι έγκυρος και δεν είχε ακυρωθεί ή λυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την ημερομηνία θανάτου.
 • έχει συμπληρωθεί από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου (αν ο θάνατος συνέβη από 15/7/2010 και μετά) 3ετία (για ασφαλισμένο) ή 5ετία (για συνταξιούχο), εκτός αν:
 1.  θάνατος οφείλεται σε ατύχημα ή είναι αιφνίδιος
 2. γεννήθηκε από το γάμο παιδί ή με το γάμο αναγνωρίστηκε ή νομιμοποιήθηκε ή υιοθετήθηκε παιδί.
 3. η χήρα ήταν έγκυος κατά το χρόνο του θανάτου (εφόσον διαπιστωθεί και η γνησιότητα του κυοφορούμενου σύμφωνα με τον Α.Κ.) και γεννήθηκε ζών τέκνο.

  Διευκρινίζεται ότι εάν ο θάνατος έχει συμβεί πριν από την 15/7/2010, η διάρκεια του γάμου είναι 6 μήνες (για ασφαλισμένο) και 2 έτη (για συνταξιούχο).


ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/-Η
(άρθρο 4 Ν. 3232/2004)

  Με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004 από 12.2.2004 εισήχθη στην κοινωνική ασφάλιση ο θεσμός της συνταξιοδότησης των διαζευγμένων λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου (εγκ. 64/2004).
  Έτσι, ο/η διαζευγμένος/-η δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) Έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας του/της επιζώντα/-ζώσης διαζευγμένου/-ης. 
Δυνατότητα σύνταξιοδότησης σε μικρότερο όριο ηλικίας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο/η αιτών/-ούσα ήταν ανίκανος/-η για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου του/της πρώην συζύγου.

  β) Ο/η πρώην σύζυγος κατά την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου να ήταν υπόχρεος σε καταβολή διατροφής στον/στην αιτούντα/-ούσα διαζευγμένο/-η σύζυγο, αδιάφορο αν το ποσό αυτής είχε καθοριστεί με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.

  γ) Έχουν συμπληρωθεί 15 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή μέχρι την εκπνοή των δικονομικών προθεσμιών για την άσκηση τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων.

  δ) Το διαζύγιο πρέπει να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης με υπαιτιότητα του προσώπου που ζητεί τη σύνταξη.

  ε) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του/της αιτούντος/-σας τη σύνταξη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον ΟΓΑ ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

  στ) Δεν πρέπει να έχει τελεστεί άλλος γάμος, γεγονός που πρέπει να πιστοποιείται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο επίσης πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο/η αιτών/-ούσα εξακολουθεί να είναι διαζευγμένος/-η.


  ΤΕΚΝΑ (νόμιμα, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα, υιοθετημένα, αμφοτεροπλεύρως ορφανά, συντηρούμενα από εγκαταλειφθέντα γονέα)
  (άρθρο 28 παρ. 6 εδ. β΄ ΑΝ. 1846/51, άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3232/2004)

  α) Τα νόμιμα, νομιμοποιημένα ή αναγνωρισμένα τέκνα θανόντος/-ούσας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη. Το δικαίωμα αυτό παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν δεν εργάζονται, δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα και δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία.
  Το δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους ισχύει, ανεξάρτητα από τη φοίτηση σε σχολή, και για τα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα, καθώς και για τα τέκνα των οποίων η συντήρηση βάρυνε αποκλειστικά τον θανόντα γονέα, ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί από τον άλλο γονέα.
  Τα ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύουν για παιδιά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους εμφανίστηκε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους (Εγκ. 13/1997). 
  Ειδικά για παιδιά, εγγονούς, προγονούς που πάσχουν από νευρο/ψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές απαιτείται να έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 61 Ν. 3518/2006, Εγκ.17/2007).
  β) Τα υιοθετημένα τέκνα δικαιούνται σύνταξη με τις ίδιες προϋποθέσεις που δικαιούνται και τα νόμιμα τέκνα. Επιπλέον, η υιοθεσία πρέπει να έχει γίνει ένα χρόνο πριν από το θάνατο του ασφαλισμένου ή ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης του συνταξιούχου. Τα υιοθετημένα τέκνα διατηρούν το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του φυσικού γονέα τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν ταυτόχρονα και τη σύνταξη λόγω θανάτου του θετού γονέα.
  γ) Τα τέκνα δικαιούνται δύο συντάξεις λόγω θανάτου, εφόσον οι ασφαλισμένοι θανόντες γονείς τους συμπλήρωσαν ξεχωριστά τις νόμιμες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης.


  ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΩΣ ΟΡΦΑΝΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ Ή ΠΡΟΓΟΝΟΙ
  (άρθρο 28 παρ. 6 εδ. γ΄ ΑΝ. 1846/51)

  Προγονοί είναι τα παιδιά του ενός από τους συζύγους από άλλο γάμο, καθώς και τα νόθα παιδιά της συζύγου και τα υιοθετημένα παιδιά από τον ένα σύζυγο.   Δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του θανόντα γονέα, εφόσον αυτός τους συντηρούσε κατά κύριο λόγο, είναι άγαμοι, ανήλικοι, ή, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.


  ΓΟΝΕΙΣ
  (άρθρο 28 παρ. 6 ΑΝ 1846/51)

  Για να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου οι γονείς ασφαλισμένου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει αυτός να είχε πραγματοποιήσει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης και να τους συντηρούσε κατά κύριο λόγο.   Οι θετοί γονείς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω θανάτου του θανόντος θετού τέκνου τους εφόσον το είχαν υιοθετήσει τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από την ημερομηνία θανάτου, το υιοθετημένο τέκνο τούς συντηρούσε κατά κύριο λόγο και είχε συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης.

 

Απονομή σύνταξης θανάτου-Προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης θανόντα ασφαλισμένου

 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ
  (άρθρο 27 Ν. 1902/9, άρθ. 29 Ν.3518/06 εγκ. 10/07)


  Θάνατος ή αφάνεια του ασφαλισμένου και

 • 4500 ημέρες ασφάλισης

 

 • 1.500 ημέρες, από τις οποίες 300 τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε ο θάνατος (στην ασφαλιστική πρακτική, οι ημέρες αναζητούνται και κατά το έτος θανάτου) ή

 

 • τις ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, από τις οποίες 300 την τελευταία πενταετία.

 

  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε. 

 Μέχρι το 33ο έτος: 1740 Η.Ε. 

 Μέχρι το 45ο έτος: 3180 Η.Ε. 

 Μέχρι το 22ο έτος: 420 Η.Ε 

 Μέχρι το 34ο έτος: 1860 Η.Ε 

 Μέχρι το 46ο έτος: 3300 Η.Ε 

 Μέχρι το 23ο έτος: 540 Η.Ε 

 Μέχρι το 35ο έτος: 1980 Η.Ε 

 Μέχρι το 47ο έτος: 3420 Η.Ε 

 Μέχρι το 24ο έτος: 660 Η.Ε 

 Μέχρι το 36ο έτος: 2100 Η.Ε 

 Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η.Ε 

 Μέχρι το 25ο έτος: 780 Η.Ε 

 Μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η.Ε 

 Μέχρι το 49ο έτος: 3660 Η.Ε 

 Μέχρι το 26ο έτος: 900 Η.Ε 

 Μέχρι το 38ο έτος: 2340 Η.Ε 

 Μέχρι το 50ό έτος: 3780 Η.Ε 

 Μέχρι το 27ο έτος: 1020 Η.Ε 

 Μέχρι το 39ο έτος: 2460 Η.Ε 

 Μέχρι το 51ο έτος: 3900 Η.Ε 

 Μέχρι το 28ο έτος: 1140 Η.Ε 

 Μέχρι το 40ό έτος: 2580 Η.Ε 

 Μέχρι το 52ο έτος: 4020 Η.Ε 

 Μέχρι το 29ο έτος: 1260 Η.Ε 

 Μέχρι το 41ο έτος: 2700 Η.Ε 

 Μέχρι το 53ο έτος: 4140 Η.Ε 

 Μέχρι το 30ό έτος: 1380 Η.Ε 

 Μέχρι το 42ο έτος: 2820 Η.Ε 

 Μέχρι το 54ο έτος: 4200 Η.Ε 

 Μέχρι το 31ο έτος: 1500 Η.Ε 

 Μέχρι το 43ο έτος: 2940 Η.Ε 

 Μετά το 54ο έτος: 4200 Η.Ε 

 Μέχρι το 32ο έτος: 1620 Η.Ε 

 Μέχρι το 44ο έτος: 3060 Η.Ε 

 

 

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
  (άρθρο 26 παρ. 1 Ν. 2084/92 και 34 ΑΝ. 1846/51)

 • Θάνατος ή αφάνεια λόγω εργατικού ατυχήματος
 • Αρκεί μία ημέρα ασφάλισης


  ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
  (άρθρο 26 Ν. 2084/92, 34 ΑΝ. 1846/51 και 40 Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

 • Θάνατος ή αφάνεια από επαγγελματική ασθένεια
 • Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετή μία ημέρα ασφάλισης. Ο Κανονισμός Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζει το ελάχιστο χρονικό διάστημα απασχόλησης του ασφαλισμένου στην εργασία που προκάλεσε την επαγγελματική ασθένεια.

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  (άρθρα 26 παρ. 2 και 34 Ν. 1846/51)

 • Θάνατος ή αφάνεια από ατύχημα εκτός εργασίας
 • Απαιτούνται οι μισές ημέρες ασφάλισης (κατά περίπτωση) που αναζητούνται για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου από κοινή νόσο.

Μεταβίβαση σύνταξης

Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω θανάτου Συνταξιούχου

  Μετά το θάνατο του συνταξιούχου η σύνταξή του μεταβιβάζεται στα δικαιοδόχα μέλη οικογένειας, χωρίς να ελέγχονται προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης.

 

 

 

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993

  ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΑ ΜΕΛΗ

  Α) Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2084/92, στην περίπτωση θανάτουασφαλισμένου δικαιούται σύνταξη ο/η επιζών/-σα σύζυγος και τα τέκνα (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα).

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. 1.Εφόσονο/η θανών/-ούσα έχει πραγματοποιήσει τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από τις αντίστοιχες αιτίες.
 2. 2.Εφόσον ο θάνατος του ασφαλισμένου συζύγου επήλθεμετά την πάροδο ενός έτουςαπό την τέλεση του γάμου. Το διάστημα του έγγαμου βίου δεν ελέγχεται στις περιπτώσεις που:
  α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, εργατικό ή μη
  β) κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή νομιμοποιήθηκε τέκνο
  γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης
 3. 3.Εφόσονο/η επιζών/-σα σύζυγοςδεν έχει συνάψει νέο γάμο.
 4. 4.Εφόσον τα τέκνα είναι άγαμα και ανήλικα ή ενήλικα, άγαμα και σπουδάζοντα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
 5. 5.Εφόσον τα τέκνα κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους της ηλικίας τους (κατά τη διάρκεια των σπουδών) ή πριν από τη συμπλήρωση του 25 έτους, εφόσον η ανικανότητα οφείλεται σε νευροψυχιατρικές παθήσεις.

  Β) Στην περίπτωση θανάτου συνταξιούχου δικαιούται σύνταξη ο/η επιζών/-σα σύζυγος και τα τέκνα (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα).

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. 1.Εφόσον ο θάνατος του συνταξιούχου συζύγου επήλθεμετά την πάροδο δύο ετώναπό την τέλεση του γάμου. Το διάστημα του έγγαμου βίου δεν ελέγχεται στις περιπτώσεις που:
    α)ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, εργατικό ή μη
    β)κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή νομιμοποιήθηκε τέκνο
    γ)η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης
 2. 2.Εφόσονο/η επιζών/-σα σύζυγοςδεν έχει συνάψει νέο γάμο.
 3. 3.Εφόσον τα τέκνα είναι άγαμα και ανήλικα ή ενήλικα, άγαμα και σπουδάζοντα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
 4. 4.Εφόσον τα τέκνα κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους της ηλικίας τους (κατά τη διάρκεια των σπουδών) ή πριν από τη συμπλήρωση του 25 έτους, εφόσον η ανικανότητα οφείλεται σε νευροψυχιατρικές παθήσεις.

  Δικαιοδόχα πρόσωπα της σύνταξης λόγω θανάτου πρόσωπα είναι και οι διαζευγμένοι/-ες, υπό τις προύποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 3232/2004 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου

1.Έντυπη αίτηση των δικαιούχων

2.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας

4.Ληξιαρχική πράξη θανάτου

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν είχε λυθεί ο γάμος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την ημερομηνία θανάτου.

6.Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό γάμου από τη Μητρόπολη.

7.Αν οι δικαιούχοι είναι παιδιά που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Για ενήλικα τέκνα μέχρι 24 ετών, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

8.Αν ο θανών ήταν ασφαλισμένος, απαιτείται η προσκόμιση όλων των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του καθώς και των Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (ή, αν δεν έχουν εκδοθεί, λαμβάνονται οι σχετικές Βεβαιώσεις εργοδοτών).

9.Αν ο θανών ήταν συνταξιούχος, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής συντάξεων.

10.Στην περίπτωση συνταξιοδότησης διαζευγμένου/-ης, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με αυτή τη διάταξη.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3242/04, όπως συμπληρώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητούνται από την ίδια την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως, μετά την υποβολή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης των ασφαλισμένων, είναι τα εξής:

Πιστοποιητικό γέννησης

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή Β

Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας

Απόφαση συνταξιοδότησης από άλλο φορέα

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info