Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οικοδόμοι
(άρθρο 43 Ν. 1543/85, άρθρο 27 παρ. 1 περ. 3β Ν. 1902/90, άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 1759/88, άρθρο 6 παρ. 6 Ν. 2335/95, Εγκ. 94/85, 67/88,11/96, 52/2004)

Ημέρες 
Ασφάλισης

Ηλικία

Παρατηρήσεις

Ανδρες

Γυναίκες

4.500, από τις οποίες3.600 σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία* πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση για συνταξιοδότηση

58

53

  • Για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων στις οικοδομικές/τεχνικές εργασίες λαμβάνονται και οι ημέρες ασφάλισης με την ιδιότητα του εργάτη καθαριότητας των Ο.Τ.Α, καθώς και οι ημέρες που τυχόν πραγματοποιήθηκαν σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων.
  • Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

4.500, όλες σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές 500 την τελευταία 13ετία* πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση για συνταξιοδότηση

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύνταξη που χορηγείται στους οικοδόμους με αυτές τις διατάξεις είναι πλήρης.

Προσωπικό Ο.Τ.Α.
(άρθρο 36 Ν. 1694/87, Εγκ. 75/87, 166/87, 40/88)

Το προσωπικό (άνδρες) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), το οποίο απασχολείται στην αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία και καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης, επισκευής και πλυσίματος μέσων καθαριότητας, οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι εκταφείς νεκρών και οι καθαριστές οστών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη γήρατος εφόσον συμπληρώσουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ημέρες Ασφάλισης

Ηλικία Ανδρες

Παρατηρήσεις

4.500, από τις οποίες 3.600 στις παραπάνω εργασίες και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση για συνταξιοδότηση

58

  • Για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων στις ανωτέρω εργασίες λαμβάνονται και οι ημέρες ασφάλισης σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες.
  • Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι γυναίκες που απασχολούνται ως προσωπικό των Ο.Τ.Α. στις ανωτέρω εργασίες, ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε.

Τυφλοί
(άρθρο 1 Ν. 612/77, άρθρο 27 παρ. 5 Ν. 1759/88, παρ. 7 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 98/77, 113/77, 20/1990, 53/2004)

Οι τυφλοί και από τα δύο μάτια (πριν από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ) δικαιούνται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συμπλήρωσαν 4050 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε.

Τοποσότης χορηγούμενης σύνταξηςαντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Από 12.2.2004χορηγείται το επίδομα απολύτου αναπηρίας στους τυφλούς ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του Ν. 612/77, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξής τους,δηλαδή με ή χωρίς τον προνομιακό υπολογισμό των 10.500 ημερομισθίων. Για τη χορήγηση του επιδόματοςδεν απαιτείταιη παραπομπή των ασφαλισμένων στις Υγειονομικές Επιτροπές. Το ύψος του ποσού του επιδόματος προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/81 (για τους παλαιούς ασφαλισμένους), όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006, από 21.12.2006.

Δεν πρέπει να λαμβάνουν σύνταξη από κανέναν οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

Παραπληγικοί-τετραπληγικοί
(άρθρο 1 Ν. 612/77, άρθρο 40 παρ. 8 Ν. 1902/90)

Οι πάσχοντες από παραπληγία, τετραπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπλήρωσαν 4050 ημέρες ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, λαμβάνουν σύνταξη για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η αναπηρία, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν ναλαμβάνουν και το επίδομα παραπληγίας.

Νεφροπαθείς
(άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 3075/02, Εγκ. 24/03, παρ. 3 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 53/2004, Γ.Ε. 40/80/30.8.2004)

Οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ανεξάρτητα από τον χρόνο στον οποίο εμφανίστηκε η πάθηση, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού,με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4050 ημέρες ασφάλισης.

Η συνταξιοδότηση με αυτή τη διάταξηοριστικοποιείταιύστερα από συνεχή συνταξιοδότησηέξι ετώνκαι τουλάχιστονδύο εξετάσειςαπό τις Υγειονομικές Επιτροπές, εκτός εάν η συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπόθεσης των 4050 ημερών είχε γίνει κατά το χρονικό διάστημα που ο ασφαλισμένος βρισκόταν στο τελικό στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας, οπότε η σύνταξη οριστικοποιείται εξ’ αρχής.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, στην περίπτωση που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (4.050 Η.Ε) έχει διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, υποβαλλόμενος σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, η συνταξιοδότηση καθίσταται οριστική από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Τοποσότης χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε10.500 ημέρεςασφάλισης. Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας αν υπολογιστεί προνομιακά με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης (άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 612/77, Εγκ. 24/03).

Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β - Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
(παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 53/2004)

Οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, καθώς και όσοι ασφαλισμένοι έχουν υποστεί μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, παγκρέατος) οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις 67% και άνω μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου εμφάνισης της πάθησης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4050 Η.Ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.

Η διάρκειατης συνταξιοδότησης με αυτές τις διατάξεις εξαρτάται από την ιατρική πρόβλεψη για τη διάρκεια του ποσοστού αναπηρίας 67%, που πρέπει να οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις.

Τοποσότης χορηγούμενης σύνταξηςαντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισηςκαι προσαυξάνεται με τα τυχόν επιδόματα οικογενειακών βαρών. Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας αν υπολογιστεί προνομιακά με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης (άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 612/77, παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 53/2004). Η επιλογή του τρόπου υπολογισμού του ποσού γίνεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο με δήλωσή του.

Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών/πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία/ακρωτηριασμένοι στα δύο άνω ή κάτω άκρα ή στο ένα άνω και ένα κάτω άκρο
(παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, παρ.4 άρθρου 61 Ν. 3518/2006)

Οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις 67% και άνω μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου εμφάνισης της πάθησης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4050 Η.Ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.

Η διάρκειατης συνταξιοδότησης με αυτές τις διατάξεις εξαρτάται από την ιατρική πρόβλεψη για τη διάρκεια του ποσοστού αναπηρίας 67%, που πρέπει να οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις.

Τοποσότης χορηγούμενης σύνταξηςαντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισηςκαι προσαυξάνεται με τα τυχόν επιδόματα οικογενειακών βαρών. Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας αν υπολογιστεί προνομιακά με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης (άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 612/77, παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 53/2004). Η επιλογή του τρόπου υπολογισμού του ποσού γίνεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο με δήλωσή του.

Εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων
(άρθρο 20 παρ. 1-3 Ν. 997/79, Ν. 1654/86, άρθρο 12 παρ.3 Ν. 1469/84, άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 2335/95 εγκ.24/96)

Ημέρες Ασφάλισης

Ηλικία

Παρατηρήσεις

Ανδρες

Γυναίκες

4.050 τουλάχιστον σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, από τις οποίες τουλάχιστον 500 μετά την ισχύ του Ν. 997/79 (28.12.1979). Οι 500 ημέρες προσαυξάνονται από 1.1.1984 ανά 175 ημέρες κατά μέσο όρο για κάθε χρόνο και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 4.050 ημερών ασφάλισης.

55

Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

4.500, αποκλειστικά σε στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων

50

4.500 τουλάχιστον, από τις οποίες 3.600 σε εργασίες μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων

60

 

Ασφαλισμένοι νέων ασφαλιστικών περιοχών & επαγγελματικών κατηγοριών
(άρθρο 28 παρ. 14 ΑΝ 1846/51, άρθρο 5 παρ. 5 ΝΔ 4104/60)

Ημέρες Ασφάλισης

Ηλικία

Παρατηρήσεις

Ανδρες

Γυναίκες

1.000 τουλάχιστον μέσα στην πρώτη 5ετία από την επέκταση της ασφάλισης στη νέα περιοχή ή τη νέα επαγγελματική κατηγορία, οι οποίες αυξάνονται ανά 175 για κάθε χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών.

65

60

Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται με αυτή τη διάταξη είναι μειωμένο κατά 20%.

  Οι ασφαλισμένοι σε νέες ασφαλιστικές περιοχές ή επαγγελματικές κατηγορίες δικαιούνται σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις των βαρέων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ημέρες Ασφάλισης

Ηλικία

Ανδρες

Γυναίκες

1.000 τουλάχιστον μέσα στην πρώτη 5ετία από την επέκταση της ασφάλισης στη νέα περιοχή ή τη νέα επαγγελματική κατηγορία, οι οποίες αυξάνονται ανά 175 για κάθε χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών, από τις οποίες τα 4/5 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε βαρέα επαγγέλματα και από αυτές 1.000 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

60

55

 

Κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενα πρόσωπα
(άρθρο 26 παρ. 3 Ν. 2639/98)

  Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη πλήρη ή μειωμένη, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση απαιτούμενες από τις γενικές διατάξεις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ηλικία-ημέρες ασφάλισης), εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

  Προσοχή: Για τα πρόσωπα που έχουν ασφαλιστεί με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1/5 του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης, καθώς και το ποσό του κατωτάτου ορίου μειώνεται κατά 20% (Εγκ. 14/2003).

Αλλες ειδικότητες

  Οι ασφαλισμένοι που ανήκουν σε μία από τις ειδικότητες του πίνακα που ακολουθεί μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη, εάν δεν λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ηλικίας και των ημερών ασφάλισης που ισχύουν για τις αντίστοιχες ειδικότητες:

Ειδικότητα

Ημέρες Ασφάλισης

Ηλικία

Ειδική προϋπόθεση

Ανδρες

Γυναίκες

Ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μουσικού θεάτρου, μουσικοί εγχόρδων και κρουστών, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής ( άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 1210/81, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 Ν. 1276/82)

4.500

60

55

Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ασφάλισης με την αντίστοιχη ειδικότητα και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία*.

Ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, χορωδοί-μονωδοί, μουσικοί πνευστών οργάνων (άρθρο 1 ΠΔ 212/84)

50

Χορευτές, χορεύτριες (άρθρο 1 ΠΔ 212/84)

48

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εγκ. 52/04

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

  ΠΛΗΡΗΣ
  Οι ασφαλισμένοι που ήδη παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τη συμπλήρωση 6.000 ημερών εργασίας και τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης
  Επίσης, αυξάνεται σταδιακά αρχής γενομένης από 1.1.2011 το όριο ηλικίας λήψης μειωμένης κατά 50% σύνταξης, με την πραγματοποίηση 4.800 ημερών ασφάλισης των γυναικών.
  Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας φαίνεται παρακάτω:

 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 60ου ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞ/ΣΗ

2010

4.800

60

2011

4.800

61

2012

4.800

62

2013

4.800

63

2014

4.800

64

2015

4.800

65

 

  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

  Οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας τους.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
(Εγκ. 76/2000)

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4476/65, δεν είναι μεν δυνατή η καταβολή δύο συντάξεων στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από δική τους εργασία, όμως, στην περίπτωση που υπάρχει συρροή δικαιωμάτων, είναι δυνατή η χορήγηση της πιο συμφέρουσας παροχής, κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου.

  Η μετατροπή της σύνταξης γήρατος σε αναπηρίας επιτρέπεται στον συνταξιούχο,εφόσον η αναπηρία του προϋπήρχε του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, διήρκεσε κατά το χρονικό διάστημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και έδινε δικαίωμα σε παροχές σύνταξης και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη μετατροπή.

  Επίσης, είναι δυνατή η μετατροπή της σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει την ηλικία και τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται από τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, συνυπολογιζομένου και του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
  Κατ' εξαίρεση, δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίαςγια τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος:

των τυφλών,

παρα-τετραπληγικών,

πασχόντων από μεσογειακή αναιμία,

σκλήρυνση κατά πλάκας,

των νεφροπαθών,

αιμορροφιλικών,

υποβληθέντων σε μεταμόσχευση μυελού των οστών,

ακρωτηριασμένων κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο.

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info