ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Κάθε ασφαλισμένος στο ΙΚΑ μπορεί να ζητήσει να  του εκδοθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που αποδεικνύει ότι όντως είναι εργασιακά ασφαλισμένος. Η ισχύς της βεβαίωσης ορίζεται στους 12 μήνες. Προϋπόθεσεις και εξαιρέσεις ακολουθούν παρακάτω

 

Με την εγκύκλιο 81/2003, που τροποποίησε και συμπλήρωσε την εγκύκλιο 45/2001 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κινείται αποφασιστικά:


κατά της γραφειοκρατίας διευκολύνοντας δεκάδες χιλιάδες πριν υπόχρεους, για την προσκόμιση βεβαίωσης ασφ/κής ενημερότητας για τις πράξεις συναλλαγής τους, επιμηκύνοντας τη χρονική διάρκεια ισχύος της από 6 σε 12 μήνες (αφορά το 80% των απογεγραμμένων εργοδοτών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το 100% των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό) ή από 3 σε 6 μήνες (αφορά το 15% των εργοδοτών).


κατά των οφειλετών του, που ελέγχονται πλέον ανά μήνα προκειμένου να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις οφειλές τους.


Ειδικότερα:

α. Απαλλάσσονται από τη προσκόμιση βεβαίωσης ασφ/κής ενημερότητας: οι δικαιούχοι αμοιβών από εξαρτημένη εργασία, οι Δημόσιες υπηρεσίες , ΝΠΔΔ ( εκτός Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Διαδημοτικών Επιχ/σεων ), οι αγρότες υπό προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για τη παροχή υποθήκης, κλπ.


Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ. όταν το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει τις 3.000 € με εξαίρεση την είσπραξη λογαριασμών δημοσίων έργων.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από φυσικά πρόσωπα για την θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων τους, όταν δεν είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν ευθύνονται για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ) ή νεοαναγειρόμενης οικοδομής (έκδοση οικοδομικής άδειας εντός της δεκαετίας).
Τα πρόσωπα αυτά υποβάλλουν αντί για βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οικεία Δ.Ο.Υ. κατά τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων τους.

Για την συμμετοχή ενδιαφερομένου σε δημοπρασίες απαιτείται πλέον ρύθμιση της οφειλής και, όχι εξόφληση αυτής όπως ίσχυε στο παρελθόν.

β. Επιμηκύνεται η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων Ασφ/κής Ενημερότητας από 6 σε 12 μήνες για τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό ή δεν οφείλουν και απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους. Εάν οι επιχειρήσεις απασχολούν περισσότερους από 5 εργαζόμενους ή είναι εποχικές (ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων) και δεν οφείλουν, η διάρκεια ισχύος αυξήθηκε από 3 σε 6 μήνες.

γ. Για τις επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους και είναι ασφαλιστικά ενήμερες η ισχύς είναι 1 μήνας, ενώ αυτές που δεν έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους η βεβαίωση οφειλής ισχύει μέχρι τη λήξη του μήνα έκδοσής της.

δ. Απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, από τον μεταβιβάζοντα για την πώληση, γονική παροχή ή δωρεά ακίνητης περιουσίας του (διαμερίσματα, κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια κλπ), εφόσον αυτός ευθύνεται για την καταβολή ασφ/κών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από επιχείρηση ή από νεοαναγειρόμενο κτίσμα (έκδοση αδείας την τελευταία δεκαετία).
Αντίθετα, εάν ο μεταβιβάζων δεν είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν ευθύνεται για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) ή δεν είναι κύριος νεοαναγειρόμενου κτίσματος (έκδοση οικοδομικής άδειας εντός της δεκαετίας) δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε. Για την συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου ως μέλους σε κοινοπραξία ή ως εταίρου σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή Κοινοπραξία απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Εάν ο συμμετέχων δεν είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν ευθύνεται για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο,Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) ή νεοαναγειρόμενου κτίσματος (έκδοση αναδρομικής άδειας εντός της δεκαετίας) δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

στ. Για την μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκινήτων, θαλασσίων σκαφών άνω των 5 μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον μεταβιβάζοντα.

ζ. Για τη λήψη δανείου καταναλωτικής πίστης άνω των 6.000 € απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Εάν ο λήπτης του δανείου δεν είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν ευθύνεται για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) ή νεοαναγειρόμενου κτίσματος (έκδοση οικοδομικής άδειας εντός της δεκαετίας) δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε ανάδοχο/εργολάβο Δημοσίου Έργου.
Προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ο ανάδοχος/εργολάβος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παρακάτω:


Αίτηση
Πιστοποίηση - λογαριασμό που θα πρέπει να φέρει απαραίτητα την υπογραφή του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η οποία έχει αναθέσει το έργο, διαφορετικά το στοιχείο αυτό δεν γίνεται δεκτό.
Υπηρεσιακό Σημείωμα της επιχείρησης του αναδόχου.
Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή την Ταμειακή Υπηρεσία εφόσον έχουν βεβαιωθεί καθυστερούμενες εισφορές.
Δήλωση αναδόχου/εργολάβου, βεβαίωση υπεργολάβου και τιμολόγια για τυχόν εκτελεσθείσες μη οικοδομικές εργασίες.
Ειδικά για τους αναδόχους/εργολάβους που υποβάλλουν ΑΠΔ μέσω διαδικτύου πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται και η υποβολή Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ.

Η παραπάνω βεβαίωση:


Χορηγείται από το Υποκ/μα απογραφής του έργου
Ισχύει μέχρι την εξόφληση του λογαριασμού για τον οποίο χορηγείται.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων
Προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, ο εργοδότης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας στο Υποκατάστημα της έδρας του προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Βιβλιάρια Αγοράς Ενσήμων και μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/01 (Δ.Χ./01 και Ε.Α./01) εφόσον δεν έχει διενεργηθεί για την περίοδο αυτή τακτικός έλεγχος.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης διατηρούσε παραρτήματα και δεν ήταν ενταγμένος στο Σ.Μ.Μ, θα πρέπει να προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων λειτουργούσαν τα παραρτήματα εφόσον δεν έχει διενεργηθεί, για την περίοδο μέχρι 31/12/2001 (Δ.Χ./01 και Ε.Α./01), τακτικός έλεγχος σ' αυτά.
Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο ταμείο είσπραξης εσόδων ή την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Υποκ/τος, εφόσον υφίσταται βεβαιωμένη οφειλή.

 

Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό (αναπόγραφες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιχειρήσεις)

Οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν, ούτε απασχόλησαν στο παρελθόν προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πρέπει, εκτός από την αίτηση να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο (καταστατικό όταν πρόκειται για εταιρία, βεβαιώσεις έναρξης ή μεταβολών από την Δ.Ο.Υ., τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής, άδεια επαγγέλματος κ.λπ) ώστε να επαληθεύονται, τα αναγραφόμενα στην αίτηση, στοιχεία και ότι η επιχείρηση έχει την έδρα της στην περιοχή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ζητά τη βεβαίωση.
Η μη απασχόληση προσωπικού δηλώνεται μόνο στο έντυπο της αίτησης, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.


Διάρκεια ισχύος των Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας/Οφειλής (Εγκ. 81/03).

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Για θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων (ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων). 12 μήνες
Σε επιχειρήσεις που δεν οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν απασχολούν προσωπικό ή απασχολούν μέχρι και 5 εργαζόμενους. 12 μήνες
Σε επιχειρήσεις που δεν οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απασχολούν από 6 εργαζόμενους και άνω. 6 μήνες
Σε συμβεβλημένα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φαρμακεία και καταστήματα οπτικών ειδών (μόνο για είσπραξη χρημάτων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Στις περιπτώσεις αυτές χορηγούνται Υπηρεσιακά Σημειώματα και όχι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας. 12 μήνες
Σε επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης (ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων). 1 μήνας
Σε επιχειρήσεις που οφείλουν (χωρίς ρύθμιση ή απώλεια ρύθμισης). Στις περιπτώσεις αυτές χορηγούνται βεβαιώσεις οφειλής. Μέχρι τη λήξη του μήνα έκδοσης τους
Για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά οικοδομών ή αυτοτελών ιδιοκτησιών (διαμερίσματα) ) και για συμμετοχή σε δημοπρασίες, όταν δεν υπάρχουν οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 6 μήνες
Για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά οικοδομών ή αυτοτελών ιδιοκτησιών (διαμερίσματα) και για συμμετοχή σε δημοπρασίες, όταν υπάρχουν ρυθμισμένες οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης. 1 μήνας

Έκδοση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω Διαδικτύου.

Από 6/2/2004, οι εργοδότες που είναι πιστοποιημένοι ή θα πιστοποιηθούν στο μέλλον για ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης αποκτούν πλέον και τη δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά Ασφαλιστική Ενημερότητα..
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ11321/26586/1706 ΦΕΚ Β 1818 5-12-2003 (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 9/04).

Ο εργοδότης - πιστοποιημένος χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στην νέα υπηρεσία κάνοντας χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης, που ήδη έχει στην κατοχή του, για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ. Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα αίτηση-δήλωση χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας και συγκεκριμένα να συμπληρώσει - επιλέξει:
Τη διεύθυνση επικοινωνίας (εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση έδρας) που υπάρχει στο Μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Τους λόγους που αιτείται την ασφαλιστική ενημερότητα (πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον μια αιτιολογία).
Όλους (τέσσερις) τους όρους της υπεύθυνης δήλωσης.
Με τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης χορήγησης κι εφόσον με βάση τα επεξεργασμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στοιχεία πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο εργοδότης-πιστοποιημένος χρήστης λαμβάνει και εκτυπώνει (σε όσα αντίγραφα επιθυμεί) τη Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Συγκεκριμένα μέσω της νέας Υπηρεσίας χορηγούνται:
Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης Λογαριασμού Δημοσίου Τεχνικού Έργου), διάρκειας 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 81/03).
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για Θεώρηση Φορολογικών Βιβλίων & Στοιχείων διάρκειας 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 81/03).
Σε περίπτωση που σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επεξεργασμένα στοιχεία, δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για την έκδοση της Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από την υπηρεσία ή εντοπίζεται οφειλή (έστω και αν έχει ρυθμιστεί και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης), ο εργοδότης λαμβάνει σχετική απάντηση με την προτροπή να απευθυνθεί στο υποκατάστημα που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.
Επιπλέον το σύστημα δίνει στους χρήστες δυνατότητα επισκόπησης των αιτήσεων που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τη νέα υπηρεσία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν:
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αυτοτελώς ή παράλληλα με την άσκηση άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. κοινή επιχείρηση) και την ιδιότητα του κυρίου ή υπευθύνου εκτέλεσης οικοδομικών ή τεχνικών έργων.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έστω κι αν έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί «συνυπεύθυνες» με άλλες σύμφωνα με την 732/95 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 17/96).
Για περισσότερες πληροφορίες για την χρήση της υπηρεσίας οι εργοδότες μπορούν να αποστέλλουν μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας www.ika.gr επιλέγοντας "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στη φόρμα θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνουν τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία εργοδότη (ΑΜΕ, ΑΦΜ και επωνυμία) και να περιγράφουν με σαφήνεια το ερώτημά τους.

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info