Κάθε εργοδότης υποχρεούται να συμβάλει στην διευκόλυνση των οργάνων του ΙΚΑ σε περίπτωση που τους ζητηθεί οτιδήποτε η σε περίπτωση ελέγχου. Έτσι διασφαλίζετε η ομαλή λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών και η επίλυση διαφορών μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη

Για την ορθή υπαγωγή των υποκειμένων σε ασφάλιση προσώπων, το ύψος των εισφορών ασφάλισης, τους κλάδους ασφάλισης, την τήρηση και ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού κτλ., το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πραγματοποιεί τυπικούς και ουσιαστικούς ελέγχους. Ο τυπικός έλεγχος ενεργείται κατά την παραλαβή και διαχείριση των ΑΠΔ και ο ουσιαστικός επιτόπιος στους χώρους εργασίας ή βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνουν τα αρμόδια όργανα ελέγχου.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν στους αρμόδιους επί του ελέγχου υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να διενεργούν τον έλεγχο στην επιχείρησή τους, να τους διευκολύνουν σ' αυτόν με προθυμία και να θέτουν στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για τον έλεγχο, όπως:
Αντίγραφα των ΑΠΔ
Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
Αποδείξεις πληρωμής και εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών
Κάρτες πρόσληψης εργασίας
Κατάσταση προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας
Συμβάσεις εργασίας και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας
Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
Φορολογικά βιβλία και στοιχεία που η τήρησή τους προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.
Επίσης υποχρεούνται να επιτρέπουν την εξέταση τυχόν τηρούμενων στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, να παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων τους και τα προγράμματα που υποστηρίζουν τη διαχείρισή τους.
Τέλος, για την εξακρίβωση των προσώπων που υπάγονται κάθε φορά στην ασφάλιση, του αριθμού τους και των εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν, οι εργοδότες οφείλουν να διατηρούν για δέκα (-10-) έτη το συνοδευτικό έντυπο της ΑΠΔ που υποβάλλεται σε μαγνητικό μέσο ή το επιστρεφόμενο σε αυτούς αντίγραφο της χειρόγραφης ΑΠΔ.
Σε κάθε περίπτωση το όργανο ελέγχου αποφαίνεται αρμοδίως και καταλογίζει τις αναλογούσες εισφορές, πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις ή εισηγείται αρμοδίως την μετατροπή ή ακύρωση της ασφάλισης που επήλθε.
Όταν ο εργοδότης παραβαίνει την υποχρέωσή του να τηρεί και να φυλάσσει τις Α.Π.Δ. ή δεν τις τηρεί κανονικά ή αρνείται να τις επιδείξει στα όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από το γεγονός αυτό δυσχεραίνεται ο έλεγχος για την εξακρίβωση των ασφαλιζομένων προσώπων ή των αποδοχών τους, τότε οι εισφορές καθορίζονται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης χρονικής περιόδου ή εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία κατά την ανεξέλεγκτη κρίση των οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 26 παρ. ΙΙ του Α.Ν. 1846/51).

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info