Κάθε ασφαλισμένος σε περίπτωση που τα ένσημα του δεν έχουν περαστεί απο την επιχείρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ για να είναι κατοχυρωμένος στις συναλλαγές του όπου χρειάζεται μπορεί να ζητήσει απο τον εργοδότη του το έντυπο της βεβαίωσης εργοδότη το οποίο αντικαθιστά πλήρως σε ισχύ το κανονικό που εκδίδεται απο το ΙΚΑ

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει ανάγκη εκτάκτως τα στοιχεία απασχόλησής του, πριν από την έκδοση του "Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης", ο εργοδότης υποχρεούται να συμπληρώσει και να του χορηγήσει το ειδικό έντυπο με τίτλο "Βεβαίωση Εργοδότη".
Για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα η Βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου.

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπόχρεοι χορήγησης Βεβαίωσης Εργοδότη
Οι εργοδότες που απασχολούν πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά έχουν ανάγκη εκτάκτως των στοιχείων ασφάλισης τους για να θεμελιώσουν δικαίωμα παροχών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους Οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Ε.Ε.) πριν από την έκδοση του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

Διαδικασία έκδοσης και υποβολής:
Η διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "Βεβαίωση Εργοδότη" και περιλαμβάνει στοιχεία όπως ακριβώς έχουν καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθούν στην ΑΠΔ της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. Επίσης αναγράφεται σ' αυτή απαραίτητα η υπηρεσία (Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ κλπ.) στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, υπογράφεται από τον υπεύθυνο εργοδότη και φέρει τη σφραγίδα του.
Η "Βεβαίωση Εργοδότη" υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παράρτημα του εργοδότη, από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Εάν προσκομισθούν από άλλο πρόσωπο πρέπει να επιδειχθεί η Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου (ή φωτοαντίγραφο αυτής) ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
Κατ' εξαίρεση οι εποχικά απασχολούμενοι μπορούν να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις και στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της κατοικίας τους, ώστε αυτές να σταλούν υπηρεσιακά στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του εργοδότη τους για θεώρηση σύμφωνα με όσα προβλέπονται.
Μαζί με τις βεβαιώσεις πρέπει να προσκομίζεται το τελευταίο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την ασφαλιστική ταυτότητα του ασφαλισμένου (Δ.Α.Τ.Ε., Α.Β.Α., Α.Δ.Ε, βεβαίωση απόδοσης αριθμού μητρώου ασφαλισμένου, βιβλιάριο ασθενείας κ.α.)
Oι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Εσόδων αφού διαπιστώσουν ότι, ο εργοδότης και ο ασφαλισμένος έχουν καταχωρηθεί στα μητρώα εργοδοτών και ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θεωρούν τις "Βεβαιώσεις Εργοδότη". Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται στον ασφαλισμένο, το δεύτερο αποστέλλεται στο κέντρο επεξεργασίας για διασταύρωση του περιεχομένου του με αυτό της αντίστοιχης ΑΠΔ και το τρίτο αρχειοθετείται στο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Βεβαιώσεις που αναφέρουν μη απογεγραμμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εργοδότες ή ασφαλισμένους δεν θεωρούνται πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου (διαπίστωση της απασχόλησης) ή την απογραφή του ασφαλισμένου αντιστοίχως.

Διάθεση εντύπων
Οι φόρμες των εντύπων διατίθενται από τις Μονάδες και από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι εργοδότες που υποβάλλουν Α.Π.Δ με ηλεκτρονικό μέσο (δισκέτα, C.D. ή μέσω Internet), δύνανται να εκδώσουν τη "Βεβαίωση Εργοδότη" συμπληρωμένη ηλεκτρονικά από το πρόγραμμα που διαθέτουν για την ΑΠΔ, με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση που θα δίνεται στον ασφαλισμένο δεν θα διαφοροποιείται από το καθορισμένο έντυπο ως προς τα πεδία που πρέπει να είναι συμπληρωμένα και τη σειρά εκτύπωσής τους.ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στις περιπτώσεις που οι απασχολούμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα έχουν ανάγκη εκτάκτως των στοιχείων ασφάλισης τους για να θεμελιώσουν δικαίωμα παροχών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους Οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Ε.Ε.) πριν από την έκδοση του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, τους χορηγείται σχετική Βεβαίωση (ειδικό έντυπο).

Υπόχρεοι χορήγησης Βεβαίωσης:
Τα υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας των οικοδόμων.

Διαδικασία έκδοσης - απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Η διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με ομώνυμο τίτλο και περιλαμβάνει τις ημέρες εργασίας, τις ημέρες προσαύξησης κατά 20%, το σύνολο αυτών, καθώς και τις ημέρες αδείας.
Για την έκδοσή της απαιτούνται τα εξής:
Αίτηση του ενδιαφερόμενου απασχολούμενου σε οικοδομοτεχνικές εργασίες και φωτοτυπίες των σχετικών σελίδων από το Βιβλιάριο Αποδεικτικού Απασχόλησής του.
Με βάση την αίτηση του ενδιαφερόμενου και την μηχανογραφική κατάσταση που αποστέλλεται από το κέντρο επεξεργασίας των ΑΠΔ, η οποία περιέχει απασχόληση της τελευταίας επεξεργασμένης ΑΠΔ οικοδομοτεχνικού έργου και των έξι (6) προηγουμένων αυτής, συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η Βεβαίωση και χορηγείται στον ασφαλισμένο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info