Οι εργοδότες οφείλουν να παραδίδουν στους μισθωτούς που τελούν σε σχέση εργασίας το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης και την ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας (άρθρο 30 παρ. 7 Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ).

Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.
Η ασφάλιση σε έναν τουλάχιστον κλάδο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή μόνο στο ΕΤΕΑΜ, που προέρχεται από την επεξεργασία των ΑΠΔ εμφανίζεται στο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. Το έντυπο αυτό συντάσσεται και εκτυπώνεται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής της ΑΠΔ αποστέλλεται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο. Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης αποστέλλεται για όλους τους απασχολούμενους στους εργοδότες τους. Για τους ασφαλισμένους που είναι πολλαπλά απασχολούμενοι εκδίδονται περισσότερα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, ένα για κάθε εργοδότη (άρθρο 29 Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ).

Ειδικά για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα, το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης εκτυπώνεται κάθε ημερολογιακό τετράμηνο και αποστέλλεται στην δ/νση κατοικίας τους.

Ετικέτα Ασφαλιστικής Ικανότητας.
Το Σεπτέμβριο κάθε έτους εκδίδεται αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας για την ανανέωση των ατομικών βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων, που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις, η οποία αποστέλλεται τον Οκτώβριο στους εργοδότες τους (εκτός από τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται το Δεκέμβριο κάθε έτους για όσους ασφαλισμένους συμπληρώνουν μεταγενέστερα τις προϋποθέσεις ανανέωσης των ατομικών βιβλιαρίων υγείας (άρθρο 30 παρ. 6 Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ).

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info