Παρακράτηση και Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών

Εργοδοτικές και εργατικές εισφορές
Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Παρακράτηση μερίδας ασφαλισμένου.
Κατά την πληρωμή των αποδοχών πρέπει ο εργοδότης να παρακρατεί από τους ασφαλισμένους τις εισφορές που τους βαρύνουν (εργατικές εισφορές). Αν δεν παρακρατήσει τις εισφορές 2 μήνες από την πληρωμή των αποδοχών, χάνει το δικαίωμα της παρακράτησης (άρθρο 26 παρ. 5 Α.Ν. 1846/51). Εξάλλου, αν ο εργοδότης δεν παρακρατήσει τις εισφορές από τους ασφαλισμένους, ο μισθός προσαυξάνεται κατά το αντίστοιχο προς τις κρατήσεις ποσό και το συνολικό ποσό που προκύπτει αποτελεί τον ακαθάριστο μισθό, επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Προθεσμία καταβολής
Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρύτερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.
Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, του επόμενου μήνα από τον πιο πάνω οριζόμενο χρόνο. Για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας η προθεσμία καταβολής ορίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον πιο πάνω οριζόμενο χρόνο. Η ίδια προθεσμία καταβολής εισφορών ισχύει και για την ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων, που απασχολούνται εκτός των ορίων της χώρας.
Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντιστοίχως (άρθρο 13 Ν. 2972/2001).

Τρόπος καταβολής
Η εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων (ιδιωτικών οικοδομικών έργων, ιδιωτικών τεχνικών έργων και Δημοσίων έργων) μπορεί να πραγματοποιηθεί:
Στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που είναι απογεγραμμένη η επιχείρηση ή το οικοδομοτεχνικό έργο.
Σε όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.).
Στα συνεργαζόμενα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πιστωτικά Ιδρύματα, στα οποία πρέπει, εκτός των άλλων (ποσό καταβολής και μισθολογική περίοδο που αφορά), να δηλωθεί ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και ο Α.Φ.Μ. της κοινής επιχείρισης ή ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.

Μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας οι καταβολές (εκπρόθεσμες) των ασφαλιστικών εισφορών γίνονται μόνο στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που είναι απογεγραμμένη η επιχείρηση ή το οικοδομοτεχνικό έργο.

Μέχρι την ένταξη κάθε Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα του Ιδρύματος, για την είσπραξη των τρεχουσών ή εκπρόθεσμων εισφορών από τα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκδίδεται Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης από το Τμήμα Εσόδων (Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων).
Οι καταβολές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που συνάπτουν σύμβαση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών, γίνονται είτε με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών, είτε με την καταβολή μετρητών με αντίστοιχη πίστωση λογαριασμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρα 33 και 34 Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ).
Ακολουθεί πίνακας με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής που αυτές παρέχουν:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα, Internet Banking ( υποστηρίζεται και η μελλοντική χρέωση )
ALPHA BANK Κατάστημα, Alpha Web, Phone Banking
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα, Ε-Banking
EFG EUROBANK - ERGASIAS Κατάστημα (χρέωση λογαριασμού ), Phone Banking, Ε- Banking
ATTIKA BANK Κατάστημα, Internet Banking
ΑΤΕbank Κατάστημα (γκισέ), Internet (Web Banking)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κατάστημα, E-Banking, Call Center, Mobile Banking, Winpay, Μηχανήματα APS
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Κατάστημα, Internet Banking (με χρέωση καταθετικού λογαριασμού, Phone Banking (με χρέωση καταθετικού λογαριασμού)
CITIBANK Ν.Α Κατάστημα, Citiphone (τηλ/κή εξυπηρέτηση), Internet
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Κατάστημα, Internet
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Κατάστημα (γκισέ), Ε-Banking,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Κατάστημα, Internet Banking
MARFIN EGNATIA BANK Κατάστημα, Phone Banking, Internet Banking
ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατάστημα , Ε-Banking, Phone Banking
PROTON BANK Κατάστημα
MILLENNIUM BANK Κατάστημα, Internet
PROBANK Κατάστημα, Ε-Banking,
BNP PARIBAS Κατάστημα (χρέωση λογαριασμού)
H.S.B.C. Κατάστημα
GENIKI BANK Κατάστημα, Geniki Ε-Banking (Web), Geniki Phone Banking (τηλέφωνο).
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα, Web Banking
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα
F.B.B. Ταμείο / Κατάστημα, Internet
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. Ταμείο Καταστήματος
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Κατάστημα (γκισέ), Internet
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Ταμείο (Branch)
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κατάστημα
Τελευταία ενημέρωση: 28/07/2009

Ειδικές περιπτώσεις
Για τις ειδικές κατηγορίες προσώπων οι οποίες εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από την υποχρέωση τήρησης και υποβολής της ΑΠΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις των ειδικών Κανονισμών ως προς το χρόνο και τη διαδικασία καταβολής εισφορών.

Παρελθούσες εισφορές
Οι εισφορές χρονικών περιόδων απασχόλησης έως 31/12/2001 καταβάλλονταν από 1/1/2002 σε ΕΥΡΩ και χορηγούνταν ένσημα ίσης συνολικής αξίας σε δραχμές μέχρι 29/3/2002. Οι εισφορές μισθολογικών περιόδων μέχρι 31/12/2001, που δεν καταβλήθηκαν μέχρι 29/3/2002, καταλογίζονται πλέον με Πράξη Επιβολής Εισφορών κατά την διενέργεια τακτικού ελέγχου. Από 1/1/2002 και μέχρι την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) σε ελέγχους που διενεργούνται και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001, η εμφάνιση των σχετικών ποσών και οι κατά περίπτωση υπολογισμοί στους Χρηματικούς Καταλόγους, στις οικείες Εκθέσεις Ελέγχου και στις εκδιδόμενες καταλογιστικές Πράξεις γίνονται σε δραχμές και οι καταλογιζόμενες τελικά εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ, με βάση τη σταθερή ισοτιμία δραχμής - ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τους κανόνες μετατροπής και στρογγυλοποίησης (άρθρο 28 Ν. 2972/2001).

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info