Τήρηση Αντιγράφου ΑΠΔ


Οι εργοδότες οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο της υποβληθείσας ΑΠΔ για χρόνο ίσο με το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη βεβαίωση των απαιτήσεων του (άρθρο 6 παρ. 1 ε Ν. 2972/2001). Το δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη βεβαίωση σε ευρεία έννοια όλων των χρηματικών απαιτήσεων του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία (άρθρο 15 παρ.2 Ν. 2972/2001).
Οι εργοδότες υποχρεούνται και μετά την εφαρμογή της ΑΠΔ να διατηρούν επί δεκαετία τα στοιχεία τα οποία τηρούσαν και υπέβαλαν, κατά τις οικείες διατάξεις, στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και τα οποία αντικαθίστανται από την ΑΠΔ (μισθολόγια, καταστάσεις μισθοδοσίας, μαγνητικές ταινίες, δισκέτες, Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Ασφαλισμένου, Βιβλιάριο Υποχρέωσης Καταβολής Εισφορών, Ανακεφαλαιωτικές Καταστάσεις, Εντολές Ασφάλισης Οικοδόμων) (άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2972/2001).

 

Πηγή:ΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info