Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).
Είναι η Δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001).

Υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ.
Κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται, για απασχόληση από 01/01/2002, να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η υποχρέωση του εργοδότη για την ασφαλιστική τακτοποίηση των μισθωτών, δεν ολοκληρώνεται με την καταβολή των εισφορών αλλά με την έγκαιρη υποβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία τύπου Α.Π.Δ., ορθά συμπληρωμένης με τα ακριβή στοιχεία των ασφαλισμένων και γι' αυτό το λόγο η παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για τον εργοδότη βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις.

Εξαιρούνται οριστικά από την Πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. οι παρακάτω κατηγορίες:

Κατ' οίκον απασχολούμενοι σε περισσότερους από έναν εργοδότες.

Αποκλειστικές νοσοκόμες.

Ιερόδουλες.

Αυτοτελώς Απασχολούμενοι στο θέαμα-ακρόαμα.

Εργαζόμενοι στο Αγιο Όρος.

Ιδιοκτήτες κρεοπωλείων και ομόρρυθμα μέλη εταιρικών επιχειρήσεων (ΟΕ ή ΕΕ) κρεοπωλείου οι οποίοι ασφαλίζονται στον επικουρικό κλάδο ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ -ΤΕΑΜ).

Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα επαγγέλματα εξακολουθούν να συναλλάσσονται με το ΙΚΑ-ETAM με τον τρόπο που ορίζουν οι ειδικές για αυτούς διατάξεις, σε ότι αφορά στην υποβολή στοιχείων ασφάλισης και στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Εξαιρούνται προσωρινά από την Πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. οι παρακάτω κατηγορίες εργοδοτών και επαγγελμάτων:
Σωματεία φορτοεκφορτωτών.

Ταμείο Λαϊκών Αγορών για την ασφάλιση των κατόχων αδείας πωλητού λαϊκής αγοράς.

Ρητινοσυλλέκτες.

Ξεναγοί.

Σμυριδορύκτες.

Σωματεία εκδοροσφαγέων.

Καπνομεσίτες.

Δασικοί Συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.

Οι εργοδότες αυτοί, όπως έχουν καθοριστεί με Ειδικούς Κανονισμούς, εξακολουθούν να συναλλάσσονται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τον τρόπο που ορίζουν οι διατάξεις των ειδικών Κανονισμών σε ότι αφορά στην υποβολή στοιχείων ασφάλισης και στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Περιεχόμενο της Α.Π.Δ..


Η Α.Π.Δ. περιλαμβάνει στοιχεία της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας για οικοδομοτεχνικά έργα - τρίμηνο για κοινές επιχειρήσεις). Περιέχει τα αναγκαία υπολογιστικά και ασφαλιστικά στοιχεία, ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς η ταυτότητα του εργοδότη και των απασχολουμένων του, καθώς και η ορθή υπαγωγή τους στην ασφάλιση.

Επίσης περιλαμβάνει αναδρομικές αποδοχές σε εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αναπροσαρμογή τεκμαρτών ημερομισθίων, απόφασης Διαιτησίας, δικαστικής απόφασης, επιχορηγήματα (bonus), επίδομα ισολογισμού, δώρα εορτών, επίδομα αδείας και λοιπές αποδοχές εφόσον καταβλήθηκαν εντός της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η Α.Π.Δ.

Τύποι Α.Π.Δ.

Κανονική Α.Π.Δ. (κωδικός 01).
Υποβάλλεται από κάθε εργοδότη που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα που υπόκεινται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ETAM στις προθεσμίες που αναφέρονται παρακάτω.
Με την ΑΠΔ αυτή δηλώνονται τα στοιχεία απασχόλησης (ημέρες εργασίας, αποδοχές, ειδικότητα κ.λ.π) των απασχολουμένων του εργοδότη, που αφορούν τη χρονική περίοδο αναφοράς της Α.Π.Δ. (μήνας για οικοδομοτεχνικά έργα - τρίμηνο για κοινές επιχειρήσεις), καθώς επίσης και οι αναδρομικές αποδοχές που καταβάλλονται σε εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σε αναπροσαρμογή τεκμαρτών ημερομισθίων, σε εκτέλεση απόφασης Διαιτησίας, δικαστικής απόφασης, οι αποδοχές από επιχορηγήματα (bonus), από επίδομα ισολογισμού, δώρων εορτών, επιδόματος αδείας και λοιπές αποδοχές εφόσον καταβλήθηκαν εντός της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η Α.Π.Δ.

Επανυποβολή Α.Π.Δ.(κωδικός 03).
Υποβάλλεται για τη διόρθωση των λαθών, που εντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία των Α.Π.Δ. και γνωστοποιήθηκαν στον εργοδότη.

Συμπληρωματική Α.Π.Δ.(κωδικός 04).
Υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα, για προηγούμενες μισθολογικές περιόδους με σκοπό να συμπληρώσει ήδη υποβληθείσα Α.Π.Δ.. Η καταχώρηση της Συμπληρωματικής Α.Π.Δ. στο σύστημα και η ενημέρωση της κύριας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία αυτής, γίνεται κατόπιν ελέγχου από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ μέσω διαδικτύου μπορεί να υποβληθεί μόνο εντός της ίδιας προθεσμίας που ορίζεται για την υποβληθείσα Κανονική ΑΠΔ (01) που πρόκειται να συμπληρώσει. Μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας η υποβολή της Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. γίνεται μόνο στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκ/μα ή Παρ/μα Ι.ΚΑ. - ΕΤΑΜ.

Συχνότητα Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 19/2010)

Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο από όλους τους εργοδότες (πλήν των εργοδοτών των οικοδομοτεχνικών έργων, που τις υποβάλουν κάθε μήνα).

Τρόπος (Μέσο) Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, με μαγνητικά μέσα ή μέσω διαδικτύου.

Υπόχρεοι υποβολής αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου είναι:

Όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων)


Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)


Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής.


Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με ανάθεση ή εργολαβία.


Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους.


Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51 (με ανάθεση ή εργολαβία), οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους.


Υπόχρεοι υποβολής μέσω διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

Οι εργοδότες οικιακού προσωπικού.


Οι Διαχειρίσεις Κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)


Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία.


Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με αυτεπιστασία.


Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρείς εργαζόμενους.


Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51, (με ανάθεση ή εργολαβία) οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρείς εργαζόμενους.


Προθεσμία υποβολής ΑΠΔ (εγκ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 19/2010)

Προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (πλην Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ βαθμού).

Η προθεσμία υποβολής αρχίζει την πρώτη (ημερολογιακή) ημέρα του μήνα, που έπεται του ημερολογιακού τριμήνου στο οποίο αναφέρονται οι Α.Π.Δ. και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ως ακολούθως :

Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, την 10η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, την 8η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 6η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 4η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50 την προτελευταία πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 την τελευταία ημέρα του μήνα.
Οι καταληκτικές ημερομηνίες δημοσιεύονται αναλυτικά στα "Τελευταία Νέα".

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. (α΄ & β΄ βαθμού)

Η προθεσμία υποβολής αρχίζει την πρώτη (ημερολογιακή) ημέρα του μεθεπόμενου μήνα μετά τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου, στον οποίο αναφέρονται οι Α.Π.Δ. και λήγει την τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα του ιδίου μήνα ανεξαρτήτως του Αριθμού Μητρώου του Εργοδότη (Α.Μ.Ε.).

Κωδικοί Νομικής Μορφής (Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α α' & β' βαθμού)

001 Δημόσια Υπηρεσία (Δημόσιο)
002 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
066 Δημόσια Σχολεία
067 Σχολικές Επιτροπές
068 Ιεροί Ναοί
077 Ο.Τ.Α. - Δήμοι
078 Ο.Τ.Α. - Κοινότητες
094 Πρεσβείες, Προξενεία, Διεθνείς Οργανισμοί
095 Προξενεία
096 Διεθνείς Οργανισμοί
Οι καταληκτικές ημερομηνίες δημοσιεύονται αναλυτικά στα "Τελευταία Νέα".

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας ΑΠΔ αρχίζει την πρώτη (ημερολογιακή) ημέρα του μήνα, που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα του ιδίου μήνα ανεξαρτήτως Αριθμού Μητρώου του.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες δημοσιεύονται αναλυτικά στα "Τελευταία Νέα".

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των ΑΠΔ στο διαδικτυακό τόπο (web site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως)

Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού και Διαχειριστές Κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)

Η προθεσμία υποβολής της τριμηνιαίας ΑΠΔ για τους συγκεκριμένους εργοδότες αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού τριμήνου στο οποίο αναφέρεται η ΑΠΔ και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη ως ακολούθως:

Ο ΑΜΕ λήγει σε: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
1 και 2 Η 11η του μήνα εφόσον είναι εργάσιμη
3 και 4 Η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 1 και 2
5 και 6 Η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 3 και 4
7 και 8 Η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 5 και 6
9, 10, 20 και 30 Η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 7 και 8
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00 Η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 9, 10, 20 και 30
Οι καταληκτικές ημερομηνίες δημοσιεύονται αναλυτικά στα "Τελευταία Νέα".

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας ΑΠΔ αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, στην οποία αναφέρεται και λήγει την δέκατη ημέρα του ιδίου μήνα, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του Εργοδότη.

Σημειώνεται ότι εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την αμέσως επόμενη ημέρα.

 

Πηγή:ΙΚΑ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info