Έναρξη Επαγγέλματος

Έναρξη επαγγέλματος ή ατομικής επιχείρησης. Μία διαδικασία που απαιτεί αρκετές ενέργειες και διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία αφού χρειάζεται να απευθυνθείτε στην εφορία στο επιμελητήριο και στο ΤΕΒΕ. Παρακάτω περιγράφουμε τη διαδικασία αυτή ώστε να είστε έτοιμοι και να την πραγματοποιήσετε στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Μην παραλείψετε τη σωστή σειρά όπως αυτή αναγράφεται παρακάτω ώστε να γλιτώσετε  από ταλαιπωρία και να πηγαίνετε στην ίδια υπηρεσία 2 και 3 φορές .

1.Μια σφραγίδα διαστάσεων μέχρι 2,3 Χ 6 cm, με: Ονοματεπώνυμο, Τίτλο επαγγέλματος ή παρεχόμενων υπηρεσιών, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΔΟΥ.

2.Έναβιβλίο Εσόδων – Εξόδων Ελεύθερου Επαγγελματία. Ένα τριπλότυπο μπλόκ αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών. Ένα τριπλότυπο μπλόκ τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών. Το βιβλίο το αριθμείς. Τα μπλόκ τα αριθμείς και τα σφραγίζεις.

3.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σου Ταυτότητας.

4.Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο απο την εφορία για την επαγγελματική στέγη.Για ιδιόκτητο κτήριο φωτοαντίφραφο του Ε9.Για παραχώρηση απο τους γονείς υπεύθυνη δήλωση.

5.Υπεύθυνες δηλώσεις ότι:

Για την επαγγελματική σου έδρα .

Οτι δεν έχεις Θεωρήσει σε άλλη ΔΟΥ Βιβλία και Στοιχεία

Οτι δεν απασχολείς προσωπικό στην επιχείρηση σου .

6.Να γνωρίζεις τους κωδικούς της κύριας και των άλλων δευτερευουσών επαγγελματικών δραστηριοτήτων σου

7.Βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ΙΚΑ ότι είσαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ για να πάρεις απαλλαγή απο το ΤΕΒΕ

 
Εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο

1.Κάνεις προεγγραφή στο Επιμελητήριο

2.Τη Βεβαίωση /Θεώρηση της προεγγραφής,την υποβάλεις στη Δ.Ο.Υ.


Εγγραφή στο ΤΕΒΕ

1.Καταθέτεις, στο ΤΕΒΕ Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, αποδεικτικό επαγγελματικής κατοικίας κτλπ.

2. Κάνεις αίτηση εγγραφής και υπεύθυνη δήλωση, ότι το ΤΕΒΕ. είναι ή όχι πρώτος ασφαλιστικός σου φορέας.

3. Πληρώνεις εισφορά 105,81 Ευρώ.

4.Παίρνεις Προσωρινή Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης στο ΤΕΒΕ που θα υποβάλεις στη Δ.Ο.Υ.


Δήλωση Έναρξης Επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ

Στο Τμήμα Μητρώου:
1.Βεβαίωση /Θεώρηση προεγγραφής σου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

2.Την Προσωρινή Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε.

3.Επαγγελματική κατοικία

4.Αίτηση έναρξης εργασιών

5.Παίρνεις Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών και Βεβαίωση Μεταβολής Α.Σ..

 

Ολοκλήρωση Εγγραφής στο ΤΕΒΕ

1.Καταθέτεις τη Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών και τη Βεβαίωση Μεταβολής Α. Σ.

2.Παίρνεις την Πράξη Εγγραφής στον ΤΕΒΕ και τη Βεβαίωση Ν. 2084/92

Ολοκλήρωση Εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο

1.Καταθέτεις τη Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών και τη Βεβαίωσης Μεταβολής Α.Σ.

2. Πληρώνεις εγγραφή 16,00 Ευρώ.

3.Παίρνεις το Πιστοποιητικό Εγγραφής

Θεώρηση από τη Δ.Ο.Υ Βιβλίων και Στοιχείων

1. Καταθέτειςστο Τμήμα Μητρώου τη Βεβαίωση Ν. 2084/92.

2. Καταθέτεις στο Τμήμα Κ.Β.Σ.:

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής σου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Υπεύθυνη δήλωση ότι:

1) δεν έχεις θεωρήσει σε άλλη ΔΟΥ Βιβλία και Στοιχεία.
2) δεν απασχολείς προσωπικό στην επιχείρησή σου

3. Συμπληρώνειςτο έντυπο Κ.Β.Σ

4. Δίνεις για θεώρηση/τρύπημα το Βιβλίο Εσ.– Εξ. και τα μπλόκ Αποδείξεων καιΤιμολογίων.

5.Παίρνεις την απόδειξη Θεώρησης και θεωρημένα το Βιβλίο και τα 2 μπλόκ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info