Πολιτικός Γάμος

Αρμόδια Υπηρεσία: Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του.
 


Δικαιολογητικά
α. Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων).

β. Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι:
ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ.  είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Αθηναίων) και γ/αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λπ.

δ. Για ανήλικους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση.

ε. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.

στ. Ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).

ζ. Παράβολο των 15 ευρώ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο ταμείο.

η. Οι Αλλοδαποί πρέπει να φέρουν:
Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
Ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα (2 φύλλα, ένα για τον καθένα).
Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής, η οποία ανεξαρτήτως εκδόσεώς της, λήγει την 31-12-1998, (άρθρο 4 παράγραφος 3 και άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 του Π.Δ. 358/97 Φ.Ε.Κ.240/97 Τ.Α).

θ. Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αίτηση, εφημερίδα.

ι. Για τους Έλληνες του εξωτερικού :
δημοσίευση του γάμου σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα,
αίτηση,
υπεύθυνη δήλωση,
εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου,
ληξιαρχική πράξη γέννησης (Διαζευκτήριο ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
Τα ονόματα στην Εφημερίδα θα είναι με ελληνικά γράμματα.

ια. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του.

ιβ. Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, μπορεί να είναι και συγγενής του με την ταυτότητά του.

ιγ. Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info