ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.δ. υπ’ αριθμ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/τ. Α΄/19.7.1973): «Περί λήψης μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων…».

2. Την υπ’ αριθμ. Γ6/8645/1974 υπουργική απόφαση: «Περί εφαρμογής προγράμματος νοσηλευτικής και ια­τροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικο­νομικά αδυνάτων πολιτών» και την υπ’ αριθμ. Υ4α/48566 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 698/24.5.2005/τ.Β΄).

3. Το ν. 139/25.8.1975, ΦΕΚ 176, τ.Α΄: «Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη την 28 Σεπτεμβρίου 1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως και του συνοδεύοντος ταύτην πα­ραρτήματος περί του καθεστώτος των ανιθαγενών».

4. Το άρθρο 44 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/τ. Α΄/21.9.1992): «Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οικονομικώς αδυνά­των».

5. Το άρθρο 266 του προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 217/τ. Α΄/20.10.1999): «Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύ­γων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προ­σφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους».

6. Το άρθρο 233 του προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/28.8.2003): «Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθ. 12 του ν. 3064/2002» (ΦΕΚ Α΄ 248).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 13, § 2, περ. α) του Π. Δ/τος υπ’ αριθμ. 95: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ/γμα 299 (ΦΕΚ 204/Α/2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές της από­φασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος των ΝΠΔΔ που παρέχουν υπηρεσίες νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

10. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264: «Καθορισμός αρμο­διοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 5432/14.10.2005, τ.Β΄), όπως ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139: «Ανάθεση αρμο­διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β/24.3.2004).

12. Την ανάγκη ορισμού οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και διαδικασιών για την υπαγωγή στο πρό­γραμμα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλ­ψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών.

13. Το υπ’ αριθμ. 120 π.δ. «Διορισμός του Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αλεξάνδρου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (ν.δ.) ως πρωθυπουργού και το αρίθμ. 121 π.δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84, τ.Α΄. 10.3.2004).

14. Τo υπ’ αριθμ. 32 π.δ. «Αποδοχή παραίτησης μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» και το αριθμ. 33 π.δ. «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35, τ. Α΄, 15.2.2006), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν νοσοκομειακής και ια­τροφαρμακευτικής περίθαλψης στα Νοσοκομεία του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 και στα συμβεβλημένα μετά του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης ή θεραπευτήρια του ΙΚΑ, καθώς και σε προνοιακά νοσηλευτικά ιδρύματα ως εξής:

Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δωρεάν δικαιούχοι νοσοκομειακής και ιατροφαρμα­κευτικής περίθαλψης εφόσον δεν δικαιούνται τοιαύτη άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα:

1 Α. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογε­νείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρω­παϊκής Ένωσης, είναι ανασφάλιστοι και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προ­ϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.

Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

2 Α α. Ανασφάλιστοι λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα.

β. Ανασφάλιστα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους (σύ­ζυγος και ανήλικα τέκνα) και μέλη των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Έλληνες ομογενείς.

γ. Ανασφάλιστοι Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί απασχολούμενοι στο θέαμα-ακρόαμα που εργά­ζονται περιστασιακά.

δ. Ανασφάλιστοι πρώην βουλευτές και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).

ε. Άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινό­τητες για απεξάρτηση, ΟΚΑΝΑ, Νόστος ή παρακολου­θούνται ως εξωτερικοί ασθενείς.

Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα (1) έτος.

3 Α α. Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

β. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης – τραυματίες πολέμου και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

γ. Έλληνες μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και κληρικοί των Πατριαρχείων.

δ. Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και τα παιδιά αυτών.

ε. Παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογέ­νειες.

Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα (1) έτος.

4 Α α. Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτό­τητας ομογενούς ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγέ­νειας.

β. Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας)

γ. Οι υπήκοοι των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

δ. Αλλογενείς σύζυγοι Ελλήνων ή ομογενών ή Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα τέκνα αυτών.

Στους δικαιούχους αυτών των κατηγοριών χορηγείται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένα πρόβλημα υγείας.

5 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 266/1999:

α) Οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες

β) Οι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και η οποία βρίσκε­ται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, καθώς και

γ) οι έχοντες έγκριση παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί σε αυτούς προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόμη, έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης με την άμεση επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα ή του δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή του ει­δικού δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αλλοδαπού αντίστοιχα, στις υπηρεσίες του ΕΣΥ.

6 Α. Οι αλλοδαποί θύματα των εγκλημάτων των 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το π.δ. 233/2003), που είναι ανασφάλιστοι είναι δι­καιούχοι άμεσης και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από τις υπηρεσίες του ΕΣΥ, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστα­σίας και αρωγής και με την επίδειξη μόνο της σχετι­κής βεβαίωσης από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση, απευθείας στις υπηρεσίες του ΕΣΥ και στην οποία θα αναγράφεται ρητά ο χρόνος προστασίας και αρωγής.

7 Α. Οι κρατούμενοι σε φυλακές, φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και φιλοξενούμενοι σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων, των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης με επίδειξη της σχετικής βεβαίωσης του σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας, απευθείας στην υπηρεσία του ΕΣΥ.

 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

Γενικά δικαιολογητικά:

1. Αίτηση επί εντύπου που χορηγείται από την αρμό­δια υπηρεσία της Ν.Α., στην οποία θα επισυνάπτεται φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητα ανιθαγενούς, δύο (2) φωτογραφίες του μέλους για το οποίο θα εκδοθεί βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα στοι­χεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάστα­ση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο στην υπηρεσία έκδοσής του. Επιπλέον στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απο­δεικτικό μόνιμης κατοικίας όπου δε απαιτείται απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή υπάρχει νέα εγκατάσταση κ.λπ.

3. Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των Κρατών Με­λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.

Για την κατηγορία 1Α εκτός των γενικών δικαιολογη­τικών, απαιτείται ακόμη:

- Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία. -Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη υποβολή φορο­λογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

- Βεβαίωση: i. Αποδεικτικό πληρωμής Προνοιακού επιδόματος

και

ii. Του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη).

iii. Για τους ομογενείς, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.

Για τους ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από τη χώρα και κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο σχετικό φάκελο.

Για τις ειδικότερες υποομάδες της κατηγορίας 2Α τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Για την περίπτωση 2α: Τα γενικά δικαιολογητικά και πιστοποιητικό ή βεβαίωση των Σωματείων: «Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτε­χνών και Εταιρεία Συγγραφέων», «Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσ/κης», «Ενωτική Πορεία Συγγραφέων», «Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών», «Σύνδεσμος Ιστορικών Συγγραφέ­ων», «Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων», «Εταιρεία Λογοτε­χνών Ν.Δ. Ελλάδος», «Παγκόσμια Εστία Λογοτεχνών», «Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος», «Ο κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου», «Η Ελληνική Εταιρία Με­ταφραστών Λογοτεχνίας», «Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά» και «Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελ­ματιών Μεταφραστών», από την οποία θα προκύπτει ενεργό μέλος αυτών, η ιδιότητα του ενδιαφερομένου και ότι δεν δικαιούται ασφάλισης.

Για την περίπτωση 2β: Τα γενικά δικαιολογητικά και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το Επιμελητήριο Εικα­στικών Τεχνών Ελλάδος από την οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του ενδι­αφερομένου και ότι δεν δικαιούται ασφάλισης.

Για την περίπτωση 2γ: Τα γενικά δικαιολογητικά και βεβαί­ωση από το Σωματείο ή την Ένωση Τραγουδιστών και Μου­σικών Ελλάδος και βεβαίωση ότι δεν δικαιούται ασφάλιση.

Για την περίπτωση 2δ: Τα γενικά δικαιολογητικά και πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είχε διατελέσει βουλευτής, το συγκε­κριμένο χρονικό διάστημα και ότι είναι ανασφάλιστος.

Για την περίπτωση 2ε: Τα γενικά δικαιολογητικά και πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη θεραπευτική κοινό­τητα που φιλοξενούνται.

Για τις ειδικότερες υποομάδες της κατηγορίας 3Α τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Για την περίπτωση 3α: Αίτηση, δύο (2) φωτογραφίες και βεβαίωση του ιδρύματος που περιθάλπει το παιδί.

Για την περίπτωση 3β: Τα γενικά δικαιολογητικά και βεβαίωση δημόσιας αρχής ότι έχουν την ιδιότητα του συνταξιοδοτημένου αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης σύμ­φωνα με τις διατάξεις του ν. 1543/1985, ενώ όταν ο αγωνιστής έχει πεθάνει, ότι η σύζυγος, τα τέκνα του και η άγαμη αδελφή του συνταξιοδοτούνται λόγω του θανάτου αυτού με βάση τις διατάξεις του ν. 1543/1985.

Για την περίπτωση 3γ: Φωτοτυπία ταυτότητας ή δια­βατηρίου, δύο (2) φωτογραφίες και βεβαίωση της Ιεράς Μονής Σινά ή του Επιτρόπου του Επίσημου Μετοχίου Αθηνών ότι ανήκουν και υπηρετούν σε αυτήν ή βεβαίωση του Πατριαρχείου που υπηρετούν.

Για την περίπτωση 3δ: Τα γενικά δικαιολογητικά και βεβαίωση κυοφορίας.

Για την περίπτωση 3ε: Αίτηση, δύο (2) φωτογραφίες και βεβαίωση της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας που έχει κάνει την αναδοχή.

Για την κατηγορία 4Α:

Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δι­καιολογητικών για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας ή δελτίου ταυτότητας ομογενούς και αλλοδαποί με άδεια παραμονής που αναγράφει «Ανθρωπιστικοί λόγοι» (υγεί­ας), εκδίδεται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας κατόπιν υποβολής όλων των δικαιολογητικών που προ­βλέπονται για την κατηγορία 1 για όσο διάστημα ισχύει η άδεια παραμονής και όχι πέραν του 1 έτους.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑ­ΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι δικαιούχοι που εφοδιάζονται με βιβλιάριο ανα­σφαλίστου, εγγράφονται στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Πρόνοιας κάθε Νομαρχίας (αυτή ορί­ζεται με απόφαση Νομάρχη). Ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

α) Κατάθεση από τον αιτούντα (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας ή Υγείας της Νομαρχι­ακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

β) Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία ως προς την πληρότητα και γνησιότητα.

γ) Διαβίβαση των δικαιολογητικών σε ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη κατά Νομ/κή Αυτοδ/ση ή Νομ/κό Διαμέρισμα ή Νομ/κό Τομέα και αποτελείται από έναν υπάλληλο της ΔΟΥ κατηγορίας ΠΕ, έναν υπάλληλο (κατά προτίμη­ση Κοινωνικό Λειτουργό) της αρμόδιας Δ/νσης Πρόνοιας και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας (κατά προτίμηση ιατρικής ειδικότητας ή παραϊατρικού επαγγέλματος) με τους αναπληρωτές τους.

Με την Πράξη συγκρότησης της Επιτροπής Κοινω­νικής Αρωγής, ορίζονται ο Πρόεδρος (υπάλληλος της Νομαρχίας) και ο Γραμματέας, μαζί με τους αναπλη­ρωματικούς τους.

Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται πρακτικό στο οποίο μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρό­νος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνοντα κατά πλει­οψηφία των παρόντων μελών.

Συντάσσεται πρακτικό από το Γραμματέα και επικυ­ρώνεται από τον Πρόεδρο. Προωθείται δε στην αρμόδια υπηρεσία για έκδοση της σχετικής Απόφασης.

Στις περιπτώσεις που η απόφαση είναι μεν θετική αλλά δεν θεμελιώνεται δικαίωμα βιβλιαρίου υγείας (πε­ρίπτωση 4), χορηγείται μόνο η απόφαση, η οποία και προσκομίζεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ ως πε­ριστατικό καταγράφεται με όλα τα προσκομισθέντα στοιχεία.

δ) Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του βιβλιαρίου, η ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδεται. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολο­γητικά που σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπη­ρεσίας υπάρχουν στο φάκελο του αιτούντα.

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτων εισαγωγών για νοσηλεία, είναι δυνατή η έκδοση βιβλιαρίων με ανα­δρομική ισχύ κατ΄ ανώτατο όριο ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης μετά από ειδική αιτιολο­γημένη απόφαση της Επιτροπής. Η αίτηση χορήγησης βιβλιαρίου πρέπει να κατατεθεί εντός ενός μηνός από την έκτακτη εισαγωγή στο Νοσοκομείο.

στ) Σε περιπτώσεις που η νοσηλεία συνεχίζεται (κυ­ρίως ψυχιατρικά περιστατικά) είναι δυνατή η έκδοση βιβλιαρίων με αναδρομική ισχύ από την ημέρα της εισαγωγής στο Νοσοκομείο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής.

Εάν κατά την κρίση της επιτροπής υπάρχει μερική αδυναμία κάλυψης της συγκεκριμένης δαπάνης, θα ορί­ζεται ποσοστό συμμετοχής έως 30% του περιθαλπομέ­νου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973.

Προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ελέγχου στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων των Νομαρχιών από τις συναρμόδιες υπη­ρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης (Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας και Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης). Τηρείται και ηλεκτρονικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία των αιτούντων, στα οποία το Υπουργείο έχει επίσης δυνατότητα άμεσης πρόσβασης.

Δ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ

 

Στους δικαιούχους βιβλιαρίου δωρεάν ιατροφαρμα­κευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης παρέχεται:

1. Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ’ θέσης. Ειδι­κά όμως οι Αρχιερείς των Πατριαρχείων δικαιούνται Α΄ θέση ενώ οι ιερείς και λαϊκοί αυτών ΒΒ΄ θέση.

2. Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα ιδρύματα που αναφέρονται στην Απόφαση και διε­νέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.

3. Μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο.

Η χορήγηση βιβλιαρίου με τη νέα διαδικασία έχει ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info