Εξαγορά στρατιωτικής θητείας για ανυπότακτους, λιποτάκτες, αντιρρησίες συνείδησης, ομογενείς, στρατεύσιμους άνω των 35 ετών, νοσηλευόμενους σε νοσηλευτικά ιδρύματα και εγγεγραμμένους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Καθορίζεται σε € 6.000 το ποσό του χρηματικού προστίμου που επιβάλλεται στους ανυπότακτους (€ 1.000 για τους έφεδρους) και σε ό,τι αφορά τους λιποτάκτες το πρόστιμο καθορίζεται σε € 1.000 για κάθε μήνα λιποταξίας και μέχρι του ποσού των € 6.000. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των προστίμων, βάσει της νομοθετικής εξουσιοδότησης των άρθρων 51 και 52 του Ν.3421/2005.
Επίσης, με άλλη απόφαση ορίζεται πρόστιμο 90 ευρώ για εφέδρους που δεν τηρούν ελάσσονες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Καθορίζεται σε € 810 ανά μήνα το ποσό εξαγοράς του υπολοίπου της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος ηλικίας, η διαδικασία εξαγοράς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 79 του Ν.3883/2010.
Τροποποιείται η "Φ.420/6/80222/Σ.31/10-02-2006/Κοινή Απόφαση Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας", αναφορικά με τη διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται σε εφέδρους λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεών τους, σε εκτέλεση του Άρθρου 49 του Ν.3421/2005.
Οι αντιρρησίες συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εκπληρώσει τρεις μήνες εναλλακτικής θητείας, μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της υπηρεσίας ως εξής:
Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών και 15 ημερών χρόνου υπηρεσίας
Όσοι έχουν απολυθεί προσωρινά και έχουν εκπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο εναλλακτικής υπηρεσίας, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της νόμιμης παραμονής εκτός του φορέα
Τρόποι καταβολής
Η καταβολή του χρηματικού ποσού της εξαγοράς του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά, τόσο για τους υπόχρεους πλήρους, όσο και για τους υπόχρεους εννεάμηνης ή εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης. Όσοι επιθυμούν τμηματική καταβολή του χρηματικού ποσού, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, στην οποία δηλώνουν και τον επιθυμητό αριθμό των δόσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα. Τα Στρατολογικά Γραφεία, με βάση τη διάρκεια της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που υπέχουν όσοι εξαγοράζουν, προσδιορίζουν οριστικά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Τη διάρκεια του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι και εξαγοράζεται
Το χρηματικό ποσό που αναλογεί για την εξαγορά, καθώς και τον αριθμό των δόσεων και τις προθεσμίες καταβολής τους σε περίπτωση τμηματικής καταβολής
Σε περίπτωση που από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εξαγοράς, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας συμπλήρωσης του απαιτούμενου προς απόλυση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μεταβληθεί η στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση του αιτούντος, αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο αριθμός των δόσεων και το συνολικό χρηματικό ποσό. Εφόσον έχει υπηρετηθεί μέρος του μήνα, ο ενδιαφερόμενος εξαγοράζει τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε ημέρα καταβάλλεται το χρηματικό ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του χρηματικού ποσού που προβλέπεται για κάθε μήνα, με τον αριθμό τριάντα. Το ποσό που προκύπτει, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερών του μηνός που απομένουν για εξαγορά. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, το χρηματικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται όπως παρακάτω:

Για τους υπόχρεους πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα τέταρτο (1/4) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο μέχρι τρείς ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος απόλυσής τους προστεθούν τρία έτη
Για τους υπόχρεους εννεάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα τρίτο (1/3) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο, μέχρι δύο ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος απόλυσής τους προστεθούν δύο έτη
Για τους υπόχρεους εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, το ένα δεύτερο (1/2) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) σε μία δόση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου από την απόλυση έτους
Η κατά δόσεις καταβολή του ποσού εξαγοράς, ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που από την ημερομηνία απόλυσης τα έτη που απομένουν για τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους είναι λιγότερα από τρία, το υπόλοιπο χρηματικό ποσό θα καταβάλλεται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις ανάλογα με τον αριθμό των ημερολογιακών ετών που απομένουν ή σε μία ετήσια δόση, εφόσον συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, την 31 Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου από την απόλυση έτους. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για εξαγορά χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά το έτος που διανύουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, το απαιτούμενο για την εξαγορά ποσό καταβάλλεται εφάπαξ.

Η εξαγορά όσων καταβάλλουν εφάπαξ, γίνεται με βάση το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς, που εκδίδεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Τα χρηματικά ποσά καταβάλλονται σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), η οποία εκδίδει σχετικό αποδεικτικό διπλότυπο είσπραξης, το οποίο καταθέτουν με μέριμνά τους οι ενδιαφερόμενοι στο Στρατολογικό τους Γραφείο, για τη στρατολογική τους τακτοποίηση. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του ποσού:

Η πρώτη δόση, καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται στην παράγραφο 9 του άρθρου αυτού
Για τις υπόλοιπες δόσεις, απαιτείται Απόφαση του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου και σύνταξη και αποστολή από αυτό στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) χρηματικού καταλόγου, για βεβαίωση και είσπραξη του ποσού με μέριμνά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
Όσοι επιλέγουν την τμηματική καταβολή του ποσού της εξαγοράς, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλλουν οποτεδήποτε εφάπαξ, το σύνολο των υπολειπομένων δόσεων.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση