Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE)

 Σας παραθέτουμε παρακάτω το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη σφραγίδα της Χάγης τις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση και χρήσιμες πληροφορίες για τη χορήγηση της σφραγίδας σε δίαφορα έγγραφα

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορηγεί τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) σε διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Νομαρχίας (νυν Περιφερείας) που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων.

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  • Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984),«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων»

Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους (βλ. κατάλογο χωρών για τις οποίες  χορηγείται η σφραγίδα της Χάγης). Κατά την έννοια της παρούσας Συμβάσεως (άρθρο 1) ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται: α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή, β) τα διοικητικά έγγραφα, γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται ωστόσο: α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες, β) στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη.

Με την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχομένως η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. Η επισημείωση τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα και οι σχετικές ενδείξεις που φέρει κάθε επισημείωση (ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία επισημείωσης, το όνομα του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε) καταχωρούνται σε βιβλίο ή ευρετήριο το οποίο οφείλει να τηρεί κάθε αρχή που ορίζεται αρμόδια να χορηγεί την επισημείωση (άρθρο 7). Σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης, κάθε Κράτος ορίζει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρμοδιότητα να χορηγούν την επισημείωση ( Apostille ) της Σύμβασης της Χάγης.

  • Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α'107/30.05.1997), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου δεύτερου του Ν. 1497/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 2503/1997 αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της επισημείωσης που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 6 της Σύμβασης της Χάγης ορίζονται ο Νομάρχης για όλα τα έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας για τα έγγραφα των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Νομαρχίας που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τα έγγραφα των νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) που εδρεύουν στην Περιφέρεια, καθώς και για τα έγγραφα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων που επίσης έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια. (Για τα δικαστικής φύσεως έγγραφα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο δεύτερο του Ν. 1497/1984 αρμόδια υπηρεσία χορήγησης της επισημείωσης ορίζεται το Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η αρχή που έχει εκδώσει το έγγραφο).

  • Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7.6.2010),«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 , οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντιστοίχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονται στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997, καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέχονται με το άρθρο 186 το παρόντος νόμου, στις περιφέρειες.

Συνεπώς και επί του παρόντος σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο ανωτέρω άρθρο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δύναται να χορηγούν την Σφραγίδα Χάγης  στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων.

  • Π.Δ 135/2010 (ΦΕΚ Α΄228/27-12-2010 ), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

 

Αρμόδιες Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής για την χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης

 

Η Σφραγίδα της Χάγης για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Τομέα χορηγείται από τη Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56 Ελληνορώσων, 2ος όροφος, Τηλ: 213 2035 693-695-702-703, Αρ.Συκ. Τηλ/πίας: 213 2035 705).Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 36995/33828/30-09-2011 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Τομέα για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι 09:00 - 13:30. 

Η Σφραγίδα της Χάγης για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Αττικής (Λ. Σπάτων 65, Γέρακας ,Τηλ: 210 6600951 & 210 6600999 Αρ.Συκ. Τηλ/πίας: 210 6600946 & 210 210 6600921).

Η Σφραγίδα της Χάγης για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Πειραιώς, Νήσων και Δυτικής Αττικήςαρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Δυτικής Αττικής και Πειραιά (Ευριπίδου 50, Πειραιεύς, Τηλ: 210 4137739 & 210 4224062 Αρ.Συκ. Τηλ/πίας: 210 4136647). Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 36995/33828/30-09-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού για τις υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Πειραιώς, Νήσων και Δυτικής Αττικής για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης είναι 11:00 - 13:00.

 

Για υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητος εκτός Νομού Αττικής θα πρέπει να επικοινωνείτε με τις κατά τόπους αρμόδιες αποκεντρωμένες ή περιφερειακές διευθύνσεις.


 
 


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΑΓΗΣ

ΑΓ. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ                   ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ                                                   ΜΑΛΑΟΥΙ

ΑΓ. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ                                               ΜΑΛΤΑ

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ                                              ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΑΝΔΟΡΑ                                                            ΜΕΞΙΚΟ

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ                   ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                                                      ΜΟΝΑΚΟ

ΑΡΜΕΝΙΑ                                                          ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ                                                     ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΑΥΣΤΡΙΑ                                                           ΜΠΕΛΙΖ

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ                                                    ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

ΒΕΛΓΙΟ                                                              ΜΠΡΟΥΝΕΪ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ                                                   ΝEA  ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ                                     ΝΑΜΙΜΠΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                                                      ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ

ΓΑΛΛΙΑ                                                             ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ                                                        ΝΙΟΥΕ

ΓΡΕΝΑΔΑ                                                          ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΔΑΝΙΑ                                                               ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

ΔΟΜΙΝΙΚΑ                                                       ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΟΜΑΝ

ΕΛ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ                                              ΟΝΔΟΥΡΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ                                                          ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ                                                          ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ                                                         ΠΑΝΑΜΑΣ

Η.Π.Α                                                               ΠΟΛΩΝΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                                   ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ                                                        ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ                                                      ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (ΕΚΟΥΑΔΟΡ)                         ΡΩΣΙΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ                                                      ΣΑΙΝΤ ΚΙΤΣ & ΝΙΒΕΙΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ                                                         ΣΑΙΝΤ ΛΟΥΤΣΙΑ

ΙΣΡΑΗΛ                                                           ΣΑΜΟΑ

ΙΤΑΛΙΑ                                                            ΣΑΟ ΤΟΜΕ Ε ΠΡΙΝΣΙΠΕ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ                                                   ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΚΙΝΑ-ΜΑΚΑΟ                                                 ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

ΙΝΔΙΑ                                                              ΣΚΟΠΙΑ (F.Y.R.O.M.)

ΚΙΝΑ-ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ                                    ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ                                                     ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΚΟΡΕΑ                                                             ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ                                                   ΣΟΥΗΔΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ                                                         ΣΟΥΡΙΝΑΜ

ΚΥΠΡΟΣ                                                           ΤΟΓΚΑ

ΛΕΖΟΘΟ                                                           ΤΟΥΡΚΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ                                                         ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ                                                 ΤΣΕΧΙΑ

ΛΙΒΕΡΙΑ                                                          ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                                                    ΦΙΤΖΙ

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Σημείωση: Για τις χώρες ΑΛΒΑΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ , ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ,ΜΟΓΓΟΛΙΑ και ΠΕΡΟΥ η χώρα μας

 έχει εγείρει αντίταξη στην προσχώρησή τους στη σύμβαση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ

ΧΑΓΗΣ

• Για  τη  χορήγηση  της  Σφραγίδας  της  Χάγης  απαραίτητη  είναι  η

ύπαρξη  του  δείγματος   υπογραφής   του  υπογράφοντος  το

δημόσιο  έγγραφο,  από  την  αρμόδια  για  τη  χορήγηση  της

επισημείωσης  αρχή.  Τα  δημόσια  έγγραφα  πρέπει  να  είναι  σε

κάθε  περίπτωση  τα  πρωτότυπα  ή  ακριβή  αντίγραφα  από  την

   εκδούσα  και  μόνο     αρχή.  Δεν  επισημειώνονται  έγγραφα  τα  οποία

έχουν παραληφθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας και έχουν θεωρηθεί από ΚΕΠ.

Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο θεωρημένα

από  την  εκδούσα  αρχή  και  να  φέρουν  πρωτότυπη  υπογραφή  και  όχι

τυποποιημένη (π.χ. σαρωτής).

• Η Σφραγίδα της Χάγης προηγείται της Μετάφρασεως!

• Οι  ληξιαρχικές  πράξεις  γεννήσεως,  γάμου  και  τα  πιστοποιητικά

γεννήσεως πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  εντός  του  τελευταίου  εξαμήνου

προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης.

• Όσον αφορά τα  ιδιωτικά έγγραφα, πρέπει  να  θεωρηθεί  το γνήσιο

της  υπογραφής  του  υπογράφοντος  το  έγγραφο  από  δημόσια

διοικητική  αρχή προκειμένου  να  χορηγηθεί  η  Σφραγίδα  της

Χάγης. Στις  περιπτώσεις  βεβαίωσης  όχι  μόνο  του  γνησίου  της

υπογραφής,  αλλά  και  της  ιδιότητας  των  υπογραφόντων  έγγραφα

εταιρειών  (π.χ.  ως  εκπρόσωπος,  ως  Πρόεδρος,  ως  διευθύνων

σύμβουλος,  κ.α.)  θα  πρέπει  οι  ενδιαφερόμενοι  να  προσκομίζουν  στην

αρμόδια  για  τη  χορήγηση  επισημείωσης  υπηρεσία  βεβαίωση

καταχώρισης των αναγκαίων  - υποχρεωτικών ισχυόντων στοιχείων για

τη βεβαίωση της ιδιότητας με την οποία υπογράφουν.

• Σε  περιπτώσεις  εγγράφων  εταιριών  που  εδρεύουν  στο  εξωτερικό

δεν  χορηγείται  η  Σφραγίδα  της  Χάγης  από  τις  ελληνικές  διοικητικές

αρχές  καθόσον  τα νομιμοποιητικά  τους  στοιχεία  δεν  είναι  δυνατόν  να

ελεγχθούν  από αυτές (άρθρο 11, σε συνδυασμό   με τις διατάξεις  του

άρθρου 3 παρ. 4 του Ν 2690/1999). Για να χορηγηθεί η Σφραγίδα της

Χάγης σε έγγραφα εταιριών εξωτερικού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

απευθύνονται  σε  συμβολαιογράφο  οπότε  μετά  να  τίθεται  στα

συμβολαιογραφικά  έγγραφα,  ως  δικαστικής  φύσεως  έγγραφα,  η

Σφραγίδα της Χάγης από το οικείο Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου

εδρεύει η εκδούσα αρχή (άρθρο 2 του Ν. 1497/1984, ΦΕΚ Α΄ 188/27-

11-1984).

• Αντίγραφα  πρακτικών  Δ.Σ. εταιρειών  που  εδρεύουν  στην

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει δικαίωμα να εκδώσει ο Πρόεδρος

της  Εταιρίας  (που  προκύπτει  από  το  Φ.Ε.Κ.  εκπροσώπησης)  ή  όποιος

άλλος  νομιμοποιείται  από  το  καταστατικό  της  Εταιρίας.  Στα  εν  λόγω

έγγραφα  απαιτείται  ότι  και  στην  περίπτωση  των  ιδιωτικών  εγγράφων,

όπως  περιγράφεται  ανωτέρω.  Συνίσταται  και  η  επίδειξη  αντιγράφου

καταστατικού της εταιρείας, όταν εκδίδεται αντίγραφο πρακτικού πλην

του Προέδρου, π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος.

• Τα έγγραφα των Δ.Ο.Υ. εφόσον έχουν εκδοθεί ή έχουν γίνει ακριβή

αντίγραφα  από  την  οικεία  Δ.Ο.Υ  επισημειώνονται τη  Σφραγίδα  της

Χάγης από  την  αντίστοιχη  Δ/νση  της  οικείας  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, στην οποία ανήκει η Δ.Ο.Υ.

• Στα  εκκλησιαστικά  έγγραφα που  έχουν  εκδοθεί  από  τις  επιμέρους

Μητροπόλεις  του  Κεντρικού,  Ανατολικού,  Δυτικού  τομέα  και  Πειραιά

χορηγείται  η  επισημείωση  της  Σύμβασης  της  Χάγης  από  την  αρμόδια

Δ/νση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής.  Τα  διαζευκτήρια που

εκδίδονται  από  τις  Μητροπόλεις  επικυρώνονται  με  τη  Σφραγίδα  της

Χάγης ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης.

• Τα  Φ.Ε.Κ.,  προκειμένου να επισημειωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης,

πρέπει  πρώτα  να  γίνουν  ακριβή  αντίγραφα  από  τη  Δ/νση  Εθνικού

Τυπογραφείου του ΥΠ.ΕΣ. (Καποδιστρίου 34, Τηλ. 210 5279178).

• Τα  έγγραφα  που  έχουν  εκδοθεί  από  την  Ελληνική  Αστυνομία

(Διαβατήρια,  Δελτία  Ταυτοτήτων,  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής  σε

ιδιωτικό  έγγραφο,  κ.α.)  πρέπει  πρώτα  να  επικυρωθούν  από  τον

Διοικητή  του  αστυνομικού  τμήματος  από  το  οποίο  έχουν  εκδοθεί  κι

έπειτα  από  τον  Αστυνομικό  Διευθυντή  ή  Αστυνομικό  Υποδιευθυντή  ή

Ταξίαρχο  της  αντίστοιχης  Αστυνομικής  Δ/νσης  προκειμένου  να

χορηγηθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης.

• Τα  έγγραφα  από  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  (Ποινικά  Μητρώα  για

Έλληνες  που  έχουν  γεννηθεί  στο  εξωτερικό  ή  αλλοδαπούς)

επικυρώνονται  με  το  Apostille  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση

Αττικής.

• Τα  έγγραφα  από  το  Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο

Αθηνών  πρέπει  πρώτα  να  επικυρώνονται  από  τη  Γενική  Δ/νση

Εκπαιδεύσεως  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου

Αθηνών(Χρήστου Λαδά 6, Πλατεία Κλαυθμώνος, Τηλ. 210 3689180) κι

έπειτα  να  χορηγείται  η  επισημείωση  της  Σύμβασης  της  Χάγης.  Όσον

αφορά  έγγραφα  των  υπολοίπων  Πανεπιστημίων  της  Αθήνας  και

του  Τ.Ε.Ι.  Αθήνας συνιστάται  να  ζητούνται  από  αυτά  αντίγραφα

επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή τους υπαλλήλους που έχουν δικαίωμα

επικύρωσης  για  το  εξωτερικό  προκειμένου  να  επικυρωθούν  με  τη

Σφραγίδα της Χάγης.

• Έγγραφα  σχολείων,  π.χ.  αποδεικτικά  απολύσεως,  έλεγχοι  προόδου,

βεβαιώσεις, κ.α. είτε τα πρωτότυπα, είτε αντίγραφα από τον Διευθυντή

του  οικείου  σχολείου,  πρέπει  στη  συνέχεια  να  προσκομίζονται  στο

αντίστοιχο γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που

ανήκουν, να θεωρείται από τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του το

γνήσιο υπογραφής του Διευθυντή και κατόπιν ο ενδιαφερόμενος να τα

απευθύνει στην αρμόδια για την χορήγηση της επισημείωσης υπηρεσία.

Ο  Γενικός  Γραμματέας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής  είναι

αρμόδιος για τη χορήγηση της επισημείωσης  και για τα αμιγή ελληνικά

σχολεία  του  εξωτερικού,  τα  οποία  είναι  στην  ευθύνη  του  Υπουργείου

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  και διέπονται από την

εκπαιδευτική  νομοθεσία  και  τα  αναλυτικά  προγράμματα  που

εφαρμόζονται στα ελληνικά δημόσια σχολεία της ημεδαπής και τα οποία

είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων,  εφόσον  έχουν  θεωρηθεί  από  το  συντονιστή

εκπαίδευσης της χώρας από την οποία προέρχονται.

• Στα  έγραφα  που  εκδίδονται  από  τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (Διεπιστημονικός

Οργανισμός  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  &  Πληροφόρησης  )

χορηγείται  η  επισημείωση  εφόσον  φέρουν  υπογραφές  υπαλλήλων  οι

οποίοι  έχουν  στείλει  τα  δείγματα  της  υπογραφής  τους  στην  αρμόδια

υπηρεσία  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.  Για  τα  έγγραφα  του

ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ  (οργανισμός,  ο  οποίος  καταργήθηκε)  θα  πρέπει  να

εκδίδονται  πρόσφατα  αντίγραφα  από  τον  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π  (Αγ.

Κωνσταντίνου 54, Τ.Κ. 104 37, Τηλ. Κέντρο 210-5281000)

• Στα ξενόγλωσσα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα  που εκδίδονται από

Ελληνικές  Αρχές  ή  επικυρώνεται  το  γνήσιο  υπογραφής  του

υπογράφοντα  αυτά,  πρέπει  απαραίτητα  να  υπάρχει  επισυναπτόμενη

ελληνική  μετάφραση  είτε  από  το  Υπουργείο  Εξωτερικών  είτε  από

Δικηγόρο έτσι ώστε να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης.

• Στις  επιδόσεις  Δικογράφων  πρέπει  να  επικυρωθεί  η  υπογραφή  του

υπογράφοντος  δικηγόρου  από  τον  Πρόεδρο  του  οικείου  Δικηγορικού

Συλλόγου και μετά να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης, εφόσον έχει

προηγηθεί η χορήγηση της επισημείωσης στο Δικόγραφο από το οικείο

Πρωτοδικείο.

• Έγγραφα  που  έχουν  εκδοθεί  από  ιατροδικαστή  Αθηνών,  θεωρούνται

από  την  γραμματεία  της  ιατροδικαστικής  υπηρεσίας  (Αναπαύσεως  10

Μετς, Τηλ. 210 9219002 & 210 9244200).

• Προκειμένου  να  χορηγηθεί  η  Σφραγίδα  της  Χάγης  σε  έγγραφα  από νοσοκομεία:

o Τα έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνονται

πρώτα  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης

(Αριστοτέλους 19, Τηλ. 210 5249011-20, 210 5232821)

o Τα  έγγραφα  από  πανεπιστημιακά  και  στρατιωτικά

νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνονται πρώτα από τη Γραμματεία

του  εκάστοτε  πανεπιστημιακού  ή  στρατιωτικού  νοσοκομείου,

αντίστοιχα.

o Στα έγγραφα από ιδιωτικά νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνεται

το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε ιατρού από τον Ιατρικό

Σύλλογο Αθηνών (Σεβαστουπόλεως 113, Τηλ. 210 3816404, 210

3839673). Σε έγγραφα από ιδιώτη ιατρό  ακολουθείται επίσης η

ανωτέρω  διαδικασία,  όπως  και  για  τα  έγγραφα  των  ιδιωτικών

νοσοκομείων.

• Σε ότι αφορά τα  έγγραφα από υπηρεσίες των ΙΚΑ,  αυτά απαιτείται

να έχουν εκδοθεί ή να έχουν επικυρωθεί ως ακριβή αντίγραφα από τον

αρμόδιο  υπάλληλο  του  τοπικού  υποκαταστήματος  Ι.Κ.Α.  (οι  αρμόδιοι

υπάλληλοι  έχουν  στείλει  υπηρεσιακά  στην  αρμόδια  για  την  χορήγηση

της επισημείωσης αρχή, το δείγμα της υπογραφής τους).

• Προκειμένου  να  χορηγηθεί  η  Σφραγίδα  της  Χάγης  σε  έγγραφα  από

δημόσια  ή  ιδιωτικά  Ι.Ε.Κ. πρέπει  να  θεωρηθούν  από  το  Υπουργείο

Παιδείας Δια  Βίου Μάθησης  &  Θρησκευμάτων-Γενική  Γραμματεία Νέας

Γενιάς (Αχαρνών 417, Τηλ. 213 1311644 & 213 1311649). και σε αυτά

να γίνει η χορήγηση της επισημείωσης.

• Όλα  τα  έγγραφα  από  τον  Ο.Α.Ε.Δ. επικυρώνονται  πρώτα  από  τη

Διοίκηση  του  Ο.Α.Ε.Δ.  (Εθνικής  Αντιστάσεως  8,  Τράχωνες,  Τηλ.  210

9989362,  210  9989363)  και  κατόπιν  προσκομίζονται  στην  υπηρεσία

μας.

• Σε περιπτώσεις  ιδιωτικών συμφωνητικών  σύμφωνα με άρθρο 8 παρ

16  του  Ν.  1882/23-4-1990  ΦΕΚ  43Α΄ θα  πρέπει  να  προσκομίζονται

στην  υπηρεσία  μας  ακριβή  αντίγραφα  από  την  αρμόδια  Δ.Ο.Υ  στην

οποία έχουν κατατεθεί. Εξαίρεση αποτελούν τα συμφωνητικά τα οποία

αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ 6 του Ν 2682/8-2-1999 ΦΕΚ 16Α΄, τα

οποία  προκειμένου  να  επισημειωθούν  με  την  Σφραγίδα  της  Χάγης  θα

πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής των

άρθρων 11 & 3 του Ν 2690/1999.

• Σε συμβάσεις εργασίας,  θα πρέπει να  προσκομίζονται στην Υπηρεσία

μας ακριβή αντίγραφα όσων εξ αυτών έχουν κατατεθεί από τον αρμόδιο

φορέα. Για όσες συμβάσεις δεν προβλέπεται η κατάθεσή τους απαιτείται

η  βεβαίωση  του  γνησίου  υπογραφής  και  των  δύο  συμβαλλομένων

μερών από δημόσια αρχή.

• Στην  περίπτωση  των  εγγράφων  των  δικαστικών  επιμελητών

(ιδιωτών) πρέπει να έχει προηγηθεί επικύρωση από τον Πρόεδρο των

δικαστικών επιμελητών.

Η Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορηγεί

την  επισημείωση  της  Σύμβασης  της  Χάγης  σε  όλα  τα  δημόσια

έγγραφα  των  υπηρεσιών  του  Κεντρικού  Τομέα  ΕΚΤΟΣ  από  τα

ακόλουθα:

• Τα  δικαστικά  έγγραφα.  Τα  δικαστικά  έγγραφα  της  Αττικής,  που

εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο, το Πταισματοδικείο και

από  τον  Άρειο  Πάγο  επισημειώνονται  από  το  Πρωτοδικείο  Αθηνών

(πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 107, Νέα Κυψέλη Τηλ. 210

8841618).  Για  να  χορηγηθεί  η  επισημείωση  στα  δικαστικά  έγγραφα

Ειρηνοδικείου,  Πταισματοδικείου  και  Αρείου  Πάγου  χρειάζεται  να

βεβαιωθεί  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  γραμματέα  του  εκάστοτε

δικαστηρίου από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.

• Τα  Συμβολαιογραφικά  έγγραφα  Αθηνών,  τα  έγγραφα  από

Υποθηκοφυλακεία,  τα  έγγραφα  των  δικαστικών  επιμελητών,  και

όσα έγγραφα εκδίδει η Εισαγγελία Πρωτοδικών επισημειώνονται με

τη Σφραγίδα της Χάγης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών (πρώην Σχολή

Ευελπίδων, κτίριο 16, 2

ος

 όροφος, γραφείο 217, Νέα Κυψέλη Τηλ. 210

8224595).

• Τα  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο (π.χ.

αποφάσεις, δικόγραφα), από το  Διοικητικό Εφετείο (π.χ. αποφάσεις,

δικόγραφα) και από το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημειώνονται στο

Διοικητικό Πρωτοδικείο (Λουίζης Ριανκούρ 85, Τηλ: 210 6962363).

Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα έγγραφα του Διοικ. Εφετείου και

του Συμβουλίου της Επικρατείας χρειάζεται να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο

της  υπογραφής  του  γραμματέα  από  τον  αντίστοιχο  Προϊστάμενο  του

δικαστηρίου.

• Τα  έγγραφα  της  Περιφέρειας  Αττικής (τέως  Νομαρχίας  Αθηνών-

Πειραιώς)  επισημειώνονται  με  την  Σφραγίδα  της  Χάγης από  την

Περιφέρεια  Αττικής  (Συγγρού  15  –  17  &  Λεμπέση,  2ος  όροφος,  Τηλ:

213  2063624,  213  2063627,  213  2063613,  213  2063630,  213

2063632).

• Τα  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  πρεσβείες  ή  από  προξενεία και

πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  στην  Ελλάδα  καθώς  και  τα  διπλωματικά

διαβατήρια επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10,

Τηλ:  210  3285756  και  210  3285757).  Στην  περίπτωση  όμως  των

εγγράφων,  τα οποία έχουν  εκδοθεί  από  διπλωματικούς  ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών  - Μελών, που έχουν επικυρώσει  τη Σύμβαση

του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  (επίσημη  ιστοσελίδα:  coe.int)  «περί

καταργήσεως  της  επικυρώσεως  των  εγγράφων  συνταχθέντων  υπό

διπλωματικών  και  προξενικών  πρακτόρων  (Λονδίνο,  07/06/1968)»,  η

οποία  κυρώθηκε  από  τη  χώρα  μας  με  το  Ν.  844/1978,  αυτά

διακινούνται  μεταξύ  αυτών  των  Κρατών  –  Μελών  χωρίς  καμία

περαιτέρω επικύρωση.

• Τα έγγραφα των δημόσιων υπηρεσιών που αφορούν εμπορικές ή

τελωνειακές πράξεις (άρθρο 1 του Ν.1497/84).

• Τα  έγγραφα  που  εκδόθηκαν  από  υπηρεσίες  αλλοδαπών  αρχών  η

Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης χορηγείται αποκλειστικά από την

χώρα  εκδόσεως  του  εγγράφου  και  όχι  από  τα  προξενεία  ή  στις

πρεσβείες  των  χωρών  αυτών.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε

να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.hcch.net.

Όταν  τα έγγραφα  πρόκειται να  σταλούν  σε κάποια  χώρα εκτός

της Σύμβασης της Χάγης ή σε χώρα που η χώρα μας έχει εγείρει

αντιρρήσεις  ως  προς  την  προσχώρηση  στην  ανωτέρω  σύμβαση

(Αλβανία,  Γεωργία,  Κίνα,  Μογγολία,  Περού  &  Κιργιστάν)

ακολουθείται η εξής διαδικασία:

• Τα έγγραφα  που  προέρχονται  από  δήμους,  κοινότητες  και  τα

αντίστοιχα  Κ.Ε.Π.  αυτών  επικυρώνονται  πρώτα  στο  Υπουργείο

Εσωτερικών (Σταδίου 27, 210 3744000, 210 3744106) και έπειτα στο

Υπουργείον Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Τηλ. 210 3285755-757).

• Τα  έγγραφα  των  Υπουργείων  επικυρώνονται  απευθείας  στο

Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Τηλ. 210 3285755-757).

• Τα  έγγραφα  που  προέρχονται  από  άλλες  δημόσιες  αρχές  πρέπει

πρώτα να επικυρώνονται από το εποπτεύον Υπουργείο  π.χ. τα έγγραφα

που  προέρχονται  από  Πρωτοδικεία,  οικονομικές  εφορίες  κ.λ.π.

επικυρώνονται  πρώτα  στο  Υπουργείο  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και

Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων και Υπουργείο Οικονομικών, αντίστοιχα, και

έπειτα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση