Ο ΕΟΤ για το έτος 2012 μέχρι και τον Ιούνιο του 2013 θα εκδώσει εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού για όλους(με κάποιες προυποθέσεις).Κύριοι αποδέκτες είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι.Η δίαρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 6 διανυκτερεύσεις

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους" Εξαήμερων Διακοπών 2012 - 2013, το οποίο θα ισχύσει από 03.08.2012 έως 31.5.2013.

Ι. Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Στο Πρόγραμμα θήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα μέλη τους με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας και με τις προϋποθέσεις της Παραγράφου Ι.Β.
• Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.
• Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και
των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής
Εστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων της.
• Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους
επαγγελματίες ή επιχειρηματίες (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ κλπ).
• Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., το οποίο ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή
επιχειρηματίες (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ, κλπ) με την
προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης
συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω ταμεία, ακόμη
και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ.
• Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ

Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως 31/12/2005
Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουν επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη.
Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, εφόσον
ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου. Τα άτομα με αναπηρία και τα προστατευόμενα μέλη τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν δελτία του Προγράμματος, κάθε χρόνο σε ένα μόνο από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» και πάντα εφόσον δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας ή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Στην περίπτωση που είναι μεμονωμένα άτομα, χωρίς δηλαδή οικογένεια είτε γιατί δεν υπάρχουν ενήλικα άτομα για να τους συνοδέψουν ή τα ενήλικα άτομα της οικογένειας τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος μας, τότε δικαιούνται δελτίου για το συνοδό τους με τη προϋπόθεση, ότι η αναγκαιότητα συνοδείας βεβαιώνεται από την υγειονομική επιτροπή, που πιστοποιεί και το ποσοστό αναπηρίας (βλ. δικαιολογητικά σελ. 6).
Η επιλογή του συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση και η χορήγηση του δελτίου γίνεται με μόνο δικαιολογητικό το φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του ταυτότητας. Δεν δικαιούνται συνοδού τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω των οποίων οι σύζυγοι είναι ήδη δικαιούχοι του προγράμματος μας, εφόσον βέβαια δεν είναι και αυτοί άτομα με αναπηρία. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ατόμου στην οικογένεια με αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται ξεχωριστού συνοδού για τον καθένα από τους δικαιούχους.
Τα ανήλικα άτομα με αναπηρία 67% και άνω δικαιούνται δελτίου για τους εαυτούς τους και για το γονέα ο οποίος ασκεί την επιμέλεια, με την προϋπόθεση ότι ο γονέας ανήκει σε μία από τις κατηγορίες επαγγελμάτων της παραγράφου Ι.Α. της παρούσης. Και σ' αυτή την περίπτωση το δικαίωμα για τη χορήγηση δελτίου εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εισοδήματος, κάθε χρόνο σε ένα από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» .
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (τέσσερα τέκνα και άνω): Οι πολύτεκνοι που ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων δικαιούνται δελτίου για τον εαυτό τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, κάθε
χρόνο για ένα από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους».
Ειδικές Διευκρινίσεις:
• Οι διαζευγμένοι δικαιούχοι του Προγράμματος εφόσον έχουν υπό την προστασία τους τέκνα των οποίων έχουν τη δικαστική επιμέλεια (θα προσκομίζουν το ανάλογο πιστοποιητικό στο Κ.Ε.Π.) δικαιούνται δελτίου για

τους εαυτούς τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους, ανεξάρτητα αν τα τέκνα είναι ασφαλισμένα στον έτερο από τους διαζευγμένους γονείς.
• Οι εν διαστάσει γονείς, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση,
στην οποία συμπεριλαμβάνουν και τα τέκνα τους, δικαιούνται δελτίου για τον
εαυτό τους και τα προστατευόμενα τέκνα τους ανεξάρτητα αν αυτά είναι
ασφαλισμένα στον έτερο από τους εν διαστάσει γονείς.
• Τα νεόνυμφα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν κάνει φορολογική δήλωση από
κοινού θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γάμου και τα ατομικά εκκαθαριστικά
σημειώματα της εφορίας, προκειμένου να υπολογισθεί το οικογενειακό εισόδημα
από το άθροισμα των δύο φορολογητέων ποσών.
• Σημειώνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων, όπως
προκύπτει από το βιβλιάριο του ασφαλιστικού φορέα, δικαιούνται των παροχών
μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους, ή του 24ου εφόσον
είναι άνεργοι, ή του 26ου εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν.
Επισημαίνεται ότι τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών δεν είναι υποχρεωτικό να καταλύσουν μαζί με τους γονείς.
• Διευκρινίζεται επίσης ότι δελτίο Εξαήμερων διακοπών του Προγράμματος
«Τουρισμός για όλους» χορηγείται και σε συνταξιούχους (συζύγους-τέκνα), που
λαμβάνουν σύνταξη από τα ως άνω ταμεία λόγω θανάτου του κυρίως
ασφαλισμένου, εφόσον η σύνταξη αυτή αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων τους.


Ι.Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών έτους 2012-2013, είναι οι εξής:
Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, να μην υπερβαίνει τα αναγραφόμενα ποσά του παρακάτω πίνακα :
> Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα : € 18.000,00
> Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα : € 31.000,00
> Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα : € 40.000,00
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500,00 €
Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά
από το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη του
Προγράμματος.
Δεν υπολογίζονται ως πηγή εισοδημάτων τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων.
Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και τα άτομα που δεν έχουν προστατευόμενα μέλη.
Στην περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου που βρίσκεται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένος και υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην οποία δεν
συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα, το ατομικό εισόδημα υπολογίζεται αφαιρουμένου του μηνιαίου ποσού που έχει επιδικαστεί για καταβολή διατροφής.
Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα θεωρούνται οι έγγαμοι δικαιούχοι και οι δικαιούχοι που έχουν υπό την προστασία τους προστατευόμενα μέλη. Αναλυτικά σ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται: τα ζευγάρια δικαιούχων, τα ζευγάρια όπου ο ένας είναι δικαιούχος και το άλλο μέλος είναι ή δικαιούχος της Εργατικής ή Αγροτικής εστίας ή μη δικαιούχος ή είναι απλά προστατευόμενο μέλος του κύριου δικαιούχου. Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι μορφές μονογονεϊκής οικογένειας και οι ανύπαντρες μητέρες.
Πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι οι οποίοι τελούν υπό την οικονομική προστασία των κύριων δικαιούχων καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα.
Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των 24 ετών εφόσον είναι άνεργοι ή των 26 ετών εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν. Τα τέκνα τα οποία αποφοίτησαν μέσα στο 2012 συμπεριλαμβάνονται στα προστατευόμενα μέλη.
Δεν δικαιούνται Δελτίου Εξαήμερων διακοπών οι
- Οι δικαιούχοι Προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του
Οργανισμού Αγροτικής Εστίας (ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.).
- Όσοι πήραν Δελτίο ενός από τα υποπραγράμματα (εξαήμερων
διακοπών, ή Γ' Ηλικίας) του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Ε.Ο.Τ.
κατά το διάστημα 14-07-2011 έως 31-05-2012, ή συμμετείχαν στο Πρόγραμμα
Γ' Ηλικίας του Ε.Ο.Τ. του τρέχοντος έτους, δεδομένου, ότι το δικαίωμα τους
για χρήση δελτίων κοινωνικού τουρισμού ισχύει εναλλάξ, χρόνο παρά χρόνο
Δικαιούνται δελτίου κάθε χρόνο μόνο οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

Ι.Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν Δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά :
• Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2011 που αφορά εισοδήματα του 2010 ή φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του έτους 2012 που αφορά εισοδήματα του 2011 για όσους έκαναν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2012. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι.

• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας .
• Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ από τα οποία να
προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών
του.
• Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο
καταλυμάτων του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα
συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο
υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου μπορεί να υποβληθεί
απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα.
Πρόσθετα δικαιολογητικά:
•Ι• Οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι από έμμισθη εργασία χωρίς ασφάλεια Δημοσίου θα προσκομίζουν βεβαίωση του εργοδότη ή του Ασφαλιστικού Φορέα, ότι δεν είναι δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας και δεν τους παρακρατούνται εισφορές για το σκοπό αυτό.
•Ι• Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο Απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Η αναγκαιότητα συνοδείας προκειμένου να χορηγηθεί Δελτίο σε συνοδό θα προκύπτει μόνο από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής. Δεν απαιτείται περαιτέρω βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείας μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις αναπηρίας:
ο Ολική τύφλωση
ο Βαριά Νοητική Στέρηση
ο Βεβαιωμένη αναπηρία άνω του 80%
•Ι• Οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω που λαμβάνουν επίδομα Πρόνοιας ή αναπηρίας θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του επιδόματος απορίας ή και του βιβλιαρίου ασφάλισης.
•Ι• Για τα προστατευόμενα τέκνα λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών ή φωτοαντίγραφο φοιτητικής ή σπουδαστικής ταυτότητας. Η ηλικία των προστατευομένων μελών θα αποδεικνύεται από την αστυνομική τους ταυτότητα (για τους άνω των 14 ετών) ή από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για τα άνεργα τέκνα ως 24 ετών θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ.
•Ι• Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν αντίγραφο της κάρτας πολυτέκνων.
•Ι• Οι κατηγορίες των δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων θα συνυποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
•Ι• Οι αλλοδαποί θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής και εργασίας.
•Ι• Τα άτομα που είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α. θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του Ι.Κ.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα και τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να προσκομίζουν και τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίηση.
Ι.Δ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
• Όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, οι τιμές
των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα διατίθενται ηλεκτρονικά από τα
Κ.Ε.Π., από τις κατά τόπους Π.Υ.Τ. και γραφεία του ΕΟΤ, από το site του Ε.Ο.Τ.
και από ειδικό τετραψήφιο αριθμό του
ΕΟΤ.
• Τα δελτία Εξαήμερων διακοπών, θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της Επικράτειας, καθημερινά εκτός αργιών, καθ'
όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι εξαντλήσεως των 76.200
δελτίων που θα διατεθούν συνολικά για το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα.
Ι.Ε. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΕ.Ο.Τ.:
Ο Ε.Ο.Τ. επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση ως εξής:
=ενοδοχεία, τουριστικές επιπλωμένες : € 14,00
κατοικίες και επαύλεις
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια / Διαμ/τα : € 12,00
ή Οικίσκοι Κατασκηνώσεων
Κατασκηνώσεις (θέση Σκηνής, Τροχόσπιτου) : € 6, 00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ανωτέρω ποσά υπόκεινται σε:
• 8% προείσπραξη φόρου εισοδήματος
Ι. ( χορηγείται η ανάλογη βεβαίωση από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ.)
• 3% κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων)
Ι. ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:
• Το ποσό συμμετοχής των δικαιούχων και των προστατευομένων μελών τους,
ανά άτομο ανά διανυκτέρευση για παραμονή σε δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό
Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων / Διαμερισμάτων, Τουριστικών
Επιπλωμένων Κατοικιών και Επαύλεων, οικίσκων ο&Γηρϊηρ και για θέσεις τοποθέτησης σκηνών και τροχόσπιτων σε οαιτιρϊηρ, καθορίζεται ελεύθερα από τις τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα βάσει των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από τον ΕΟΤ και αναφέρεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο του Προγράμματος με τον περιορισμό να είναι κατ' ελάχιστο ένα € (1,00 ευρώ) ανά άτομο ανά διανυκτέρευση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση, που δεν εισπραχθεί τουλάχιστον 1,00 ευρώ/άτομο/διανυκτέρευση, δεν θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία μας η επιδότηση για το συγκεκριμένο δελτίο.
Το ποσό συμμετοχής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό επίπεδο και στις ποιοτικές παροχές της επιχείρησης.
Το ποσό συμμετοχής των δικαιούχων μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το πρωινό
και την ημιδιατροφή για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που συμμετέχουν με
ανάλογες υπηρεσίες.
Το ποσό της προκαταβολής που θα αποστέλλεται από τους δικαιούχους για την
κράτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % του συνόλου της τιμής
διανυκτέρευσης (συμμετοχής και επιδότησης) για όλες τις ημέρες της διαμονής
που έχουν παραγγελθεί.
Στην περίπτωση που δικαιούχοι διαμείνουν σε οικίσκο οβιτιρϊηρ θα πρέπει να
συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο διαμονής τους την οποία
θα επισυνάπτει στα δελτία ο επιχειρηματίας προκειμένου να πληρωθεί από τον
Ε.Ο.Τ.
Διευκρινίζεται ότι η τιμή συμμετοχής του δικαιούχου, συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. κλπ).
Σε περίπτωση διαμονής δικαιούχων στο ίδιο δωμάτιο με προσθήκη κλίνης, θα μειώνεται η συμμετοχή όλων των ενοίκων του δωματίου κατά :
30% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχής απλής διανυκτέρευσης
20% σε σχέση με τη δηλωθείσα από τον επιχειρηματία τιμή συμμετοχής διανυκτέρευσης με πρωινό.
10% σε σχέση με τη δηλωθείσα από τον επιχειρηματία τιμή συμμετοχής διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή.
Η επιδότηση όμως του Ε.Ο.Τ. θα καταβληθεί εξ' ολοκλήρου και κανονικά όπως προβλέπεται.
Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις. Για τα εν λόγω καταλύματα οι ένοικοι θα επιβαρύνονται με την αναφερόμενη στον ηλεκτρονικό κατάλογο τιμή, χωρίς το δικαίωμα έκπτωσης.
Διευκρινίζουμε ότι είναι δυνατή η προσθήκη μίας μόνο κλίνης ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα ενός χώρου και εφόσον συμφωνεί ο δικαιούχος του Προγράμματος. Για τα διαμερίσματα δύο χώρων με βάση το Ειδικό Σήμα λειτουργίας επιτρέπεται ανάλογα η προσθήκη δύο κλινών ανά διαμέρισμα.
Σε περίπτωση που προστεθούν περισσότερες των προαναφερομένων κλινών ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα δεν θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία μας η επιδότηση που αφορά την προσθήκη κλινών πέρα των ανωτέρω οριζόμενων.
Σε περίπτωση, που μη δικαιούχος του προγράμματος διαμένει στο ίδιο δωμάτιο με κάτοχο Δελτίου του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών, θα επιβαρύνεται με το άθροισμα του ποσού που έχει δηλωθεί από τον επιχειρηματία ως τιμή συμμετοχής στο πρόγραμμα και αναφέρεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο και του ποσού της ημερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Τ., ανάλογα με τη λειτουργική μορφή του καταλύματος.
Σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου για την διαμονή του σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο η συμμετοχή του θα προσαυξάνεται με το 50 % του ποσού της επιδότησης του Ε.Ο.Τ. που αναλογεί στο κατάλυμα και επιπρόσθετα κατά:
50% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχής απλής
διανυκτέρευσης
40% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχής
διανυκτέρευσης με πρωινό
30% σε σχέση με τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηματία, τιμή συμμετοχής
διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή.
Για παιδιά γεννηθέντα από 1-1-2010 και μετά είναι δυνατή η χορήγηση ατομικού δελτίου. Προαιρετικά και εφόσον επιλεγεί η μη χορήγηση ατομικού δελτίου, τα παιδιά θα παραμένουν δωρεάν στο ίδιο δωμάτιο με τον ή τους γονείς τους ακόμα και στην περίπτωση που θα προστεθεί κλίνη για το νήπιο. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος δικαιούται έκπτωσης 50% στην τιμή πόρτας για γεύμα που τυχόν θα λάβουν τα νήπια ενώ το πρωινό θα διατίθεται δωρεάν.
Ι. Ζ. ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ζ.1. Τουριστικοί προορισμοί:
Οι κάτοχοι των δελτίων «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια.
Ζ.2. Διάρκεια διακοπών:
Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται μέχρι τις πέντε (5) διανυκτερεύσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το χρόνο ισχύος του Προγράμματος, δηλαδή την 31 "Μαΐου 2013.
Ζ.3. Καταλύματα:
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις όλων
των τάξεων, που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, έχουν όλα τα δικαιολογητικά σε ισχύ και περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων του προγράμματος.
Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων
Η περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων καθορίζεται ελεύθερα από τις τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση να είναι εντός της χρονικής περιόδου εφαρμογής του Προγράμματος. Η καθορισμένη από την επιχείρηση περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων, η οποία αναφέρεται και στον ηλεκτρονικό κατάλογο, είναι δεσμευτική για το κατάλυμα και δεν επιτρέπεται η των υστέρων αλλαγή της δηλωμένης στον ΕΟΤ χρονικής περιόδου συμμετοχής του καταλύματος.
Ζ.5. Σχέσεις δικαιούχων και τουριστικών επιχειρήσεων
• Οι σχέσεις του δικαιούχου με τις επιχειρήσεις των καταλυμάτων που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισμό
Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών (Ν.1652/86 Φ.Ε.Κ. 167Α/30-10-86) και
τις λοιπές ισχύουσες για τα τουριστικά καταλύματα διατάξεις.
• Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να διαθέτουν
στους δικαιούχους τα ελεύθερα δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό και να παρέχουν
όλες τις εξυπηρετήσεις που προβλέπονται ανάλογα με την κατηγορία του
καταλύματος χωρίς καμιά διάκριση από τους λοιπούς πελάτες.
• Επίσης υποχρεούνται να δέχονται σε όλα τα τμήματα της μονάδας τους
και καθ' όλο το διάστημα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, τους
δικαιούχους.
• Όποιες επιχειρήσεις παραβαίνουν τους όρους της παραγράφου αυτής, θα
έχουν ως συνέπεια τις κυρώσεις της παραγράφου Ι.Η.3 της παρούσης.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε συμφωνία για αύξηση του ποσού συμμετοχής μεταξύ των δικαιούχων και των τουριστικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα πέρα των αναγραφόμενων στο σχετικό ηλεκτρονικό κατάλογο. Επιτρέπεται μεταξύ των δικαιούχων και των τουριστικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα η συμφωνία για έκπτωση από το δηλωμένο ποσό συμμετοχής εφόσον είναι έγγραφη και δεν είναι χαμηλότερη από το ελάχιστο ποσό συμμετοχής δηλαδή το ένα (1,00) € ανά άτομο ανά διανυκτέρευση.
Ζ.6. Παρεχόμενες Υπηρεσίες
ο Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να δηλώνουν στην αίτηση συμμετοχής την οποιαδήποτε υπηρεσία με πρόσθετη χρέωση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική βάσει των ελαχίστων λειτουργικών προδιαγραφών της τάξης στην οποία ανήκει το κατάλυμα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα αναφέρονται στο σχετικό ηλεκτρονικό κατάλογο του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους».
ο Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να μην χρεώνουν με επιπλέον χρήματα τη θέρμανση ή τη χρήση κλιματιστικού
εφόσον διαθέτουν δωμάτια με κλιματισμό. Η αποζημίωση για τη θέρμανση ή τη χρήση κλιματιστικού θα πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή συμμετοχής . Τα ξενοδοχεία δυο αστέρων και άνω υποχρεούνται να προσφέρουν δωμάτια με κλιματισμό.
ο Οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να καθαρίζουν τα δωμάτια και να αλλάζουν τον ιματισμό τους (πετσέτες, σεντόνια κ.λπ.) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της Τουριστικής νομοθεσίας ήτοι:
-Τα ξενοδοχεία δύο αστέρων και άνω υποχρεούνται σε καθημερινό
καθαρισμό και καθημερινή αλλαγή ιματισμού.
-Τα ξενοδοχεία ενός αστέρα υποχρεούνται σε καθαρισμό και αλλαγή
ιματισμού κάθε δύο ημέρες.
-Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα τεσσάρων κλειδιών
υποχρεούνται σε καθημερινό καθαρισμό και σε αλλαγή του ιματισμού
κάθε δύο ημέρες.
-Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα από ένα κλειδί μέχρι και τρία
κλειδιά καθώς και οι οικίσκοι κάμπινγκ υποχρεούνται σε καθαρισμό και
αλλαγή ιματισμού κάθε δύο ημέρες.
Σύνθεση Γευμάτων
Η σύνθεση πρωινού και γεύματος θα παρέχεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθροί54 της αγορανομικής διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/13-7-09).
Η σύνθεση πρωινού θα περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον:
• Καφές (φίλτρου, στιγμιαίος, ελληνικός)
• Τσάι
• Γάλα
• Σοκολάτα
• Δύο είδη φρέσκου ψωμιού
• Φρυγανιές
• Κέικ
• Βούτυρο
• Μαργαρίνη
• μαρμελάδα
• Μέλι
• Τυρί
• Αυγά (ζεστά/κρύα)
• Γιαούρτι
• Κομπόστα
• Δημητριακά
Τα ξενοδοχεία 2 αστέρων και πάνω υποχρεούνται να λειτουργούν χώρο παροχής πρωινού για τον οποίο θα έχουν εξασφαλισθεί όλες οι νόμιμες αδειοδοτήσεις.
Όσοι από τους επιχειρηματίες έχουν μοριοδοτηθεί για την παροχή ελάχιστης σύνθεσης πρωινού, θα πρέπει να αναφέρουν ότι η παραπάνω σύνθεση απευθύνεται και στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».
Επισημαίνεται ότι κατά την προσφορά υπηρεσιών εστίασης δεν επιτρέπεται η διακριτική μεταχείριση των δικαιούχων του προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Σε περίπτωση εξακριβωμένης μη ισότιμης μεταχείρισης των δικαιούχων του προγράμματος η τουριστική επιχείρηση απεντάσσεται αυτομάτως.
Ζ.7. Πρόσθετες παροχές δικαιούχων:
Στους συνταξιούχους κύριους δικαιούχους του παρόντος Προγράμματος, παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα πραγματοποίησης μέχρι τεσσάρων (4) απλών λούσεων -τέσσερα (4) εισιτήρια ελεύθερης εισόδου - σε εγκαταστάσεις Ιαματικών Πηγών
όλης της χώρας, ανεξάρτητα αν οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων αυτών στεγάζονται σε καταλύματα που συμμετέχουν ή όχι στο Πρόγραμμα και με την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις Ιαματικών Πηγών δέχονται να παρέχουν την πρόσθετη αυτή υπηρεσία στους δικαιούχους.
Οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών που θα παρέχουν εισιτήρια για χρήση των ιαματικών λουτρών των εγκαταστάσεων αυτών ( μέχρι τέσσερις (4) λούσεις), θα προσκομίσουν στον Ε.Ο.Τ. ( Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων ):
• Αίτηση επιδότησης
• τα αντίστοιχα αποκόμματα των εισιτηρίων αυτών
• φωτοαντίγραφο Δελτίου Άδειας Υδροθεραπείας ( Δ.Α.Υ.)
• Φωτοαντίγραφο του δελτίου του Προγράμματος που αφορά την συμμετοχή του
δικαιούχου (στέλεχος 2).
• βεβαίωση υπογεγραμμένη και από τους δικαιούχους, στην οποία θα αναφέρεται
ο αριθμός των διατεθέντων εισιτηρίων.
Ζ.8. Ακυρώσεις - Πρόωρες Αναχωρήσεις
Ακύρωση της κράτησης θα πρέπει να γίνει εγγράφως από τον δικαιούχο προς τον
επιχειρηματία 21 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας
(Ν.1652/86) και σε μικρότερο διάστημα των 21 ημερών, προκειμένου να επιστραφεί η
προκαταβολή στο δικαιούχο από τον επιχειρηματία. Αν η ακύρωση κράτησης γίνει σε
διάστημα μικρότερο των 21 ημερών η προκαταβολή παρακρατείται από τον
επιχειρηματία.
Η κράτηση θεωρείται ότι έχει ακυρωθεί, εφόσον δεν προσέλθει ο πελάτης στην
προσυμφωνημένη ημερομηνία άφιξης και δεν έχει ειδοποιήσει τον επιχειρηματία
σχετικά.
Σε περίπτωση που ο κάτοχος Δελτίου μεταβάλλει γνώμη με την άφιξη του στο κατάλυμα
και δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει, η προκαταβολή παρακρατείται από τον
επιχειρηματία ολόκληρη. Τα δελτία όμως, που κατέχει ο δικαιούχος δεν τα παραδίδει
στον επιχειρηματία.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του προγράμματος πραγματοποιήσει παραμονή
μιας διανυκτέρευσης και διαφωνήσει ως προς την ποιότητα των παρεχομένων
υπηρεσιών και θελήσει να αναχωρήσει, ο μεν ιδιοκτήτης του καταλύματος
υποχρεούται να του επιστρέψει το δελτίο και να παρακρατήσει το ποσό της προκαταβολής, ο δε δικαιούχος θα καταβάλει επιπλέον το ποσό που αναλογεί στην επιδότηση του Ε.Ο.Τ. και της συμμετοχής του για την ημέρα παραμονής του.
Στην πρόωρη αναχώρηση δικαιούχων θα καταβάλλεται το ποσό συμμετοχής που αναλογεί στις πραγματικές ημέρες διαμονής προσαυξημένο με το ήμισυ του ποσού συμμετοχής που αναλογεί στις υπόλοιπες ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε η διαμονή. Στα δελτία θα πρέπει να αναγράφεται ο πραγματικός αριθμός των ημερών διαμονής των δικαιούχων.
Στις περιπτώσεις πρόωρης αναχώρησης λόγω ανωτέρας βίας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.1652/86.
Ζ.9. Πρόσθετες επισημάνσεις:
• Ισχύς Δελτίου Εξαήμερων διακοπών 2012 - 2013
Το Δελτίο Εξαήμερων διακοπών του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναι ατομικό και αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το δικαιούχο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτομα. Ο ξενοδόχος υποχρεούται να δεχθεί στο κατάλυμα του το δικαιούχο, υ όνο αφού διαπιστώσει ότι τα στοιχεία ΤΓΚ ταυτότητάο του ταυτίζονται υε αυτά που αναγράφονται στο Δελτίο.
Για να είναι έγκυρο το δελτίο πρέπει να φέρει σφραγίδα του Κ.Ε.Π. που το χορήγησε και τις υπογραφές και σφραγίδες των αρμοδίων υπαλλήλων του καθώς επίσης και το μοναδικό για κάθε δελτίο σειριακό αριθμό.
Η παραμονή του δικαιούχου στο ξενοδοχειακό κατάλυμα δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του Δελτίου.
Δελτία του υποπρογράμματος Εξαήμερων διακοπών 2012 - 2013 μπορούν να ακυρωθούν και να χορηγηθούν νέα για το ίδιο ή για το Γ'ηλικίας. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος οφείλει να τα προσκομίσει, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στα Κ.Ε.Π., ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να τα ακυρώσει ηλεκτρονικά και χειρόγραφα με διαγραφή και υπογραφή του και να χορηγήσει τα νέα δελτία.
• Δελτία περυσινού προγράμματος 2011 - 2012
Δελτία που χορηγήθηκαν για το Πρόγραμμα 2011 - 2012 και δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους δικαιούχους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το τρέχον πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος οφείλει να τα προσκομίσει, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στα Κ.Ε.Π., ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να τα ακυρώσει ηλεκτρονικά και χειρόγραφα με διαγραφή και υπογραφή του και να χορηγήσει τα νέα δελτία του έτους 2012-2013.
• Παραλαβή δελτίων
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει το δελτίο του προσωπικά, μπορεί να ορίζει άλλο άτομο με εξουσιοδότηση και βεβαίωση της
υπογραφής του από Αστυνομικό Τμήμα η άλλη αρμόδια Αρχή, η οποία θα κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
• Καταγγελίες
Για τυχόν παράπονα ή καταγγελίες, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Μελετών & Επενδύσεων του ΕΟΤ (210 8707720, 8707707) και τον τετραψήφιο αριθμό του Ε.Ο.Τ. 1572

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση