Ο ΟΕΚ για άλλη μια χρονιά το 2012 προχωράει στην επιδότηση ενοικίου του 2011 σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και σε πολίτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιδότησης.Για ημερομηνίες και δικαιολογητικά σχετικά με την επιδότηση διαβάστε το παρακάτω.Στο τέλος του άρθρου παραθέτουμε και τις ασφαλιστικές προϋπόθεσης για την επιδότηση όπως τις έχει ανακοινώσει ο ΟΕΚ


Τα δικαιολογητικά αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. του ΟΕΚ και είναι τα κάτωθι:
1) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 που συμπληρώνονται επί τόπου στα
Κ.Ε.Π.
2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Για τους Έλληνες πολίτες αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Στην
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνεται από ποιόν Δήμο πρέπει να το αναζητήσουμε.
Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών.
Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελμα, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας
Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση, απαιτείται δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των
παιδιών, έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωμένο).
Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους το πιστοποιητικό που θα προσκομίσουν πρέπει:
α. να έχει εκδοθεί από τη χώρα προέλευσης κατά το τελευταίο εξάμηνο,
β. να είναι επικυρωμένο από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή

γ. για την διαπίστωση της συνοίκησης των προστατευομένων μελών τους να προσκομισθεί η άδεια διαμονής τους για το έτος 2009, σε αντίγραφα επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή.
Επιπρόσθετα:
δ. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται: «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του Π.Δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.
ε. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται: «Αδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του Π.Δ. 150/06 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του Ν. 3731/08 (αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής) ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του Ν.3386/05 ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 94 του Ν. 3386/05 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του ν. 3386/05
στ. Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: Αδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο  που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασηςτης Γενεύης.
η. Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοοτήσαντος ή ομογενούς.
3) Μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος, κατατεθειμένο και θεωρημένο από την
αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31-12-2009, για την κατοικία που ενοικίαζαν το 2009 (επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο). Στο μισθωτήριο να αναγράφεται ευδιάκριτα το ΑΦΜ του εκμισθωτή και
μισθωτή.
4) Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από κάθε
αρμόδια αρχή, όπου θα αναφέρεται:
α. το ακίνητο στο οποίο αφορά το μισθωτήριο συμβόλαιο (πλήρης περιγραφή Δ/νση-όροφος
κ.λπ.)
β. το χρονικό διάστημα της ενοικίασης γ. ότι η κατοικία δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο (σε περίπτωση που υπάρχουν
περισσότεροι του ενός ενοικιαστές να αναφέρονται ρητά τα στοιχεία τους) δ. ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από το συγκεκριμένο ακίνητο έχουν περιληφθεί στη
φορολογική του δήλωση.
5) Αρχική ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ οικονομικού έτους 2010 (για τα εισοδήματα του 2009).
Απαιτείται και ΑΦΜ της/του συζύγου.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα το δηλώσουν εγγράφως στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 Στη περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί και το εισόδημα που έχει η/ο σύζυγος τους καθώς και τα ΑΦΜ τους και υποχρεωτικά να προσκομισθούν:
α. απόδειξη πληρωμής ενοικίου
β. βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) και
το Επικουρικό τους Ταμείο (εάν υπάρχει), από όπου θα προκύπτει το καθαρό εισόδημα
του δικαιούχου καθώς και του/της συζύγου για το έτος 2009.
Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. επιπλέον απαιτούνται:
• Αντίγραφο δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπου δηλώνεται η δ/νση κύριας κατοικίας
και το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης, κ.λπ.).
• Βεβαίωση της Φορολογικής Αρχής της χώρας προέλευσης για την ύπαρξη ή μη
εισοδημάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα,
• Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα
αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της
χώρας προέλευσης του και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήματα προσδιορίζοντας
αυτά, από τη χώρα προέλευσης.
Για τους υπηκόους τρίτων χωρών επιπλέον απαιτούνται:
• Βεβαίωση Φορολογικής αρχής της χώρας τους από την οποία θα προκύπτει η ακίνητη
περιουσία τους καθώς και το συνολικό τους εισόδημα στη χώρα προέλευσης.
• Αντίγραφο επικυρωμένο του Διαβατηρίου τους.
• Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα
αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της
χώρας προέλευσης του (αν υπάρχει) και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήματα
προσδιορίζοντας αυτά, από τη χώρα προέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
φορολογικού προσδιορισμού.
Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτείται Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης όπως αυτή αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο III.
6) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ οικον. έτους 2010 και των δύο συζύγων, πλήρες (με
κωδικούς).
7) ΕΝΤΥΠΟ Ε9 έτους 2005 που κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ για την περιουσιακή τους
κατάσταση καθώς και επομένων ετών μέχρι και το έτος 2010, εφόσον υπήρξε μεταβολή.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9, επειδή δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, το δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86.
8) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΟΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (για τους εργαζόμενους δικαιούχους).
α. Οι ασφαλισμένοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα για την κατηγορία τους ημερομίσθια από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν θα προσκομίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα για το σύνολο των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων ή για εκείνα της τελευταίας τριετίας, γιατί τα στοιχεία αυτά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.
Για τους δικαιούχους που δεν συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό ημερομισθίων από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, απαιτείται βεβαίωση από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης όπου θα αναγράφεται:
• το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει,
• αναλυτικά τα ημερομίσθια της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010)
• εάν έχουν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ.
β. Όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων για το έτος 2011. Αυτά μπορεί να είναι έντυπο βεβαίωσης εργοδότη από την οποία αποδεικνύεται η ασφάλιση του δικαιούχου για το έτος 2011, επίσημα επικυρωμένη ως προς το περιεχόμενο, από το ΙΚΑ.
9) ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (για τους συνταξιούχους), η οποία θα αναφέρει επίσης εάν
στη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας είχαν γίνει κρατήσεις για τον Ο.Ε.Κ.
10) Λογαριασμό ΔΕΗ ή επίσημο Αντίγραφο Λογαριασμού από την ΔΕΗ απ' όπου θα προκύπτει η διεύθυνση της κατοικίας που ενοικίαζαν το έτος 2009 και ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ι
1) ΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι λαμβάνουν το
ειδικό εποχιακό βοήθημα (εάν χρειάζεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα με μειωμένα ημερομίσθια).
2) ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ δικαιούνται να λάβουν επιδότηση ενοικίου το ανώτερο για 2
χρόνια από τη διακοπή του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, οφείλουν δε να
προσκομίσουν:
α. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ για μακροχρόνια ανεργία (τουλάχιστον 12 μήνες και άνω)

β. Κάρτα ανεργίας θεωρημένη για τους αντίστοιχους μήνες μέχρι την υποβολή της αίτησης γ. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν αλλάξει ασφαλιστικό φορέα μέχρι την υποβολή της αίτησης (να αναγραφεί στην έντυπη δήλωση).
3) Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και ΑΝΩ του δικαιούχου ή προστατευόμενου μέλους του αποδεικνύεται με: α. Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα του
δικαιούχου, όταν πρόκειται για τον ίδιο ή β. Απόφαση ή Γνωμάτευση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή (μία οριστική ή δύο
προσωρινές) όταν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη, πλην των περιπτώσεων των
προστατευομένων παιδιών και των τυφλών για τους οποίους απαιτείται μία μόνο
προσωρινή απόφαση ή γνωμάτευση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όλοι οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι, πρέπει:
1. Με την υποβολή της αίτησης να καταθέτουν υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα από Δημόσια Αρχή.
3. Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται πρέπει να είναι
επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από το Ελληνικό Υπουργείο
Εξωτερικών ή από δικηγόρο που είναι μέλος Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου, ή από
πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα εξετάζεται η αίτηση.
Πληροφορίες από τα γραφεία του ΟΕΚ από Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

Ασφαλιστικές Προϋποθέσεις

Καθορίζουμε τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή των δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)> όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού, στο πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου, για ενοίκια που καταβλήθηκαν το έτος 2009, όπως παρακάτω:
Οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, μέσα στα όρια της
Επικράτειας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου, τις παρακάτω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση Οργανισμού κύριας ασφάλισης
μισθωτών, ήτοι:
1. Μεμονωμένα άτομα
α) Δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μεμονωμένο άτομο.
β) Δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μακροχρόνια άνεργος, σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 50187/18-01-2007 Υπουργική απόφαση.
γ) Χίλιες επτακόσιες (1.700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
δ) Χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι τυφλός.
ε) Οι εποχιακώς εργαζόμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. 79/Α) δικαιούνται το εποχιακό επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και οι εργαζόμενοι που από τη σύμβαση της εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχιακή τους απασχόληση και οι οικοδόμοι, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες επτακόσιες (1.700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας.
στ) Πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι κινητικά ανάπηρος - παραπληγικός, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποιήσεως τους, αρκεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να είναι δικαιούχος του Ο.Ε.Κ.

ζ) Οι ομογενείς, που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ενωσης και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31-12-1999 και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια ή το Ειδικό δελτίο Ταυτότητας βάσει των διατάξεων του Ν. 2790/2000 (Φ.Ε.Κ. 24/Α), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, ανάλογα με τις Ζώνες εγκατάστασης τους, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του νόμου αυτού, τις παρακάτω τουλάχιστον ημέρες εργασίας, ήτοι:
Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις ζώνες Α και Β (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Παραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες τετρακόσιες (1.400) ημέρες εργασίας.
Οι δικαιούχοι της Γ ζώνης που κατοικούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τα ημερομίσθια που προβλέπονται για τους δικαιούχους που κατοικούν στις ζώνες Α και Β. Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις υπόλοιπες περιοχές της Γ ζώνης (λοιπή Ελλάδα εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ημέρες εργασίας.
Οι δικαιούχοι που κατοικούν στη Δ ζώνη (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δύο χιλιάδες τριακόσιες (2.300) ημέρες εργασίας.
η) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς -άνθης, Ροδόπης, Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

2. Δικαιούχοι έγγαμοι ή/και με προστατευόμενα μέλη
α) Δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν είναι έγγαμος, χωρίς παιδιά, με την επιφύλαξη της περίπτωσης η της παραγράφου 2.
β) Δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει ένα (1) παιδί.
γ) Χίλιες εννιακόσιες (1.900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει δύο (2) παιδιά.
δ) Χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τρία (3) παιδιά.
ε) Χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τέσσερα (4) παιδιά.
στ) Χίλιες (1.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει πέντε (5) παιδιά.
ζ) Εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει έξι (6) παιδιά και άνω.
η) Χίλιες εννιακόσιες (1.900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν τέλεσαν το γάμο τους μέσα στα δύο (2) τελευταία έτη, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου.
Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι των ανωτέρω περιπτώσεων (α έως η), που είτε οι ίδιοι είτε
προστατευόμενο μέλος τους έχει αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες πεντακόσιες (1.500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες (1000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν (6) παιδιά και άνω, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2 και πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι κινητικά ανάπηροι, παραπληγικοί, εφ' όσον προστατεύουν σύζυγο ή παιδί ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησης τους, αρκεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Κανονισμού.
3. Οι δικαιούχοι μακροχρόνια άνεργοι, όπως καθορίζονται στην αριθμ. πρωτ. 50187/18-01 -2007 Υπουργική απόφαση, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δύο χιλιάδες (2.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες οκτακόσιες (1.800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν (5) παιδιά και άνω, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2.
4. Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι των κατωτέρω ειδικών κατηγοριών πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της Επικράτειας τις παρακάτω ημέρες εργασίας, ήτοι:
α) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς -άνθης, Ροδόπης, Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, καθώς και οι δικαιούχοι που είναι τυφλοί, χίλιες διακόσιες (1.200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας οι έγγαμοι, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) έως τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι (6) παιδιά και άνω και χίλιες (1000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2.
Οι εποχιακώς εργαζόμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
22 του Ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. 79/Α') δικαιούνται το εποχιακό επίδομα από τον
Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και οι εργαζόμενοι που από τη σύμβαση της εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχιακή τους απασχόληση και οι οικοδόμοι, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες πεντακόσιες (1.500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα
(1) παιδί, χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο
(2) παιδιά, χίλιες διακόσιες (1.200) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία
(3) παιδιά, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα
(4) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5)
παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι (6) παιδιά
και άνω και χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα
ζευγάρια, κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2.
γ) Οι άγαμοι και οι εν χηρεία γονείς, που προστατεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού, ένα (1) παιδί, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ημέρες εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) έως πέντε (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι (6) παιδιά και άνω.
δ) Οι ομογενείς που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και
έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1999 και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, ή το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, βάσει των διατάξεων του Ν. 2790/2000 (Φ.Ε.Κ. 24/Α'), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, ανάλογα με τις Ζώνες εγκατάστασης τους, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του νόμου αυτού, τις παρακάτω τουλάχιστον ημέρες εργασίας, ήτοι:

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις ζώνες Α και Β (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Παραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, χίλιες εκατό (1.100) ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι ή προστατεύουν έως δύο (2) παιδιά, οκτακόσιες (800) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) ή τέσσερα (4) παιδιά, επτακόσιες (700) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) παιδιά και άνω και οκτακόσιες (800) ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2.
Οι δικαιούχοι της Γ' ζώνης που κατοικούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη,
Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά κατηγορία, τα ημερομίσθια που προβλέπονται για τους δικαιούχους που κατοικούν στις ζώνες Α' και Β'. Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις υπόλοιπες περιοχές της Γ ζώνης (λοιπή Ελλάδα εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, δύο χιλιάδες (2.000) ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες οκτακόσιες (1.800) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εξακόσιες (1.600) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες τετρακόσιες (1.400) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, χίλιες εκατό (1.100) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, εννιακόσιες (900) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) έως εννιά (9) παιδιά, οκτακόσιες (800) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δέκα (10) παιδιά και άνω και χίλιες τετρακόσιες (1.400) ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2.
Οι δικαιούχοι που κατοικούν στη Δ' ζώνη (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει δύο χιλιάδες (2.100) ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, χίλιες εννιακόσιες (1.900) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες επτακόσιες (1.700) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες πεντακόσιες (1.500) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, χίλιες διακόσιες (1.200) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, χίλιες (1.000) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) έως εννιά (9) παιδιά, εννιακόσιες (900) ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δέκα (10) παιδιά και άνω και χίλιες πεντακόσιες (1.500) ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 2.

5. Για όλες τις περιπτώσεις των αναπήρων δικαιούχων, το ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας αυτών αποδεικνύεται με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού τους φορέα, των δε προστατευομένων μελών τους είτε με οριστική είτε με δύο προσωρινές αποφάσεις ή γνωματεύσεις των αρμοδίων νομοθετημάτων Υγειονομικών Επιτροπών, πλην των περιπτώσεων των προστατευομένων παιδιών και των τυφλών για τους οποίους απαιτείται μία μόνο προσωρινή απόφαση ή γνωμάτευση.
6. Από τις παραπάνω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) συνολικά για τα τρία (3) τελευταία έτη, τα προηγούμενα του χρόνου υποβολής της αίτησης για να θεμελιώνεται δικαίωμα υποβολής.
Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος κατώτατος συνολικός αριθμός των εκατόν είκοσι (120) ημερών εργασίας, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα, υποβάλλοντας αίτηση στον Ο.Ε.Κ., να τις συμπληρώσει με εξαγορά, εφόσον οι ημέρες εργασίας που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των εκατόν είκοσι (120) δεν υπερβαίνουν τις πενήντα (50), με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ημερών εργασίας του είναι τουλάχιστον αυτό που απαιτείται για την κατηγορία του, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα. Η εξαγορά αυτή υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην VI ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ.
7. Ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση υπολογίζονται οι ημέρες συνταξιοδότησης των δικαιούχων που είχαν συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω αναπηρίας με ποσοστό 50% και άνω και στη συνέχεια, κατόπιν επανεξέτασης από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα, ή παρατάθηκε η προσωρινή τους συνταξιοδότηση με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας ή κρίθηκαν οριστικά ή επ' αόριστο συνταξιούχοι ή ικανοί για κάθε εργασία.
8. Οι Έλληνες εργατοϋπάλληλοι που εργάστηκαν στο εξωτερικό πριν την υποβολή της αίτησης και έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της Επικράτειας τις ημέρες εργασίας, της κατηγορίας τους, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες εργασίας στην Ελλάδα, συνολικά για τα τρία (3) προηγούμενα της υποβολής της αίτησης έτη, μπορούν να εξαγοράσουν όσες ημέρες εργασίας από αυτές τους λείπουν, εξοφλώντας ταυτόχρονα και τις υπέρ Ο.Ε.Κ. οφειλόμενες εισφορές, με βάση την ίδια παραπάνω ασφαλιστική κλάση του Ι.Κ.Α.. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να εργάζονται μέσα στα όρια της Επικράτειας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

9. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, δικαιούνται επιδότηση ανεξαρτήτως ημερών εργασίας αρκεί, για τις ημέρες εργασίας που είχαν ασφαλιστεί σε Οργανισμό κύριας ασφαλίσεως μισθωτών, να είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες υπέρ του Ο.Ε.Κ. εισφορές. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, δικαιούνται επιδότησης, αρκεί ο θανών δικαιούχος να πληρούσε τις αναφερόμενες στο παραπάνω εδάφιο προϋποθέσεις. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων της σύνταξης, η επιδότηση θα χορηγείται στους συνταξιούχους αυτούς μία φορά, κατά το λόγο του ποσοστού της σύνταξης που λαμβάνουν τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
10. Για το χρόνο της στράτευσης, ως ημέρες εργασίας υπολογίζονται στην ασφάλιση, δέκα (10) για κάθε μήνα στράτευσης και μόνο εφ' όσον αυτές απαιτούνται για τη συμπλήρωση των συνολικών ημερών εργασίας της κατηγορίας τους.
11. Οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κυήσεως και λοχείας
υπολογίζονται ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση.
12. Σε περίπτωση που κανείς από τους δυο συζύγους δεν έχει πραγματοποιήσει το συνολικό αριθμό ημερών εργασίας που απαιτούνται, τότε συνυπολογίζονται και οι ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ή την σύζυγο είτε βρίσκεται στη ζωή είτε πέθανε, εφόσον το σύνολο των ημερών εργασίας και των δύο (2) συζύγων υπερβαίνει κατά 30% τις ημέρες εργασίας της κατηγοράς στην οποία ανήκουν.
13. Με παιδιά εξομοιώνονται οι εγγονοί και αδελφοί του δικαιούχου που προστατεύονται από αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού.
14. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος εμπίπτει σε περισσότερες κατηγορίες, ισχύει αυτή με τις ευνοϊκότερες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
15. Δεν έχει ως προς το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου εφαρμογή το άρθρο 4 του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και παύει να ισχύει η αριθμ. 50067/20-02-2006 (Φ.Ε.Κ.264/Β) Υ.α, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 50365/20-07-2007 (Φ.Ε.Κ.1383/Β) και 27142/388/18-09-2009 (Φ.Ε.Κ.2079/Β) Υ.α, σε ότι αφορά το παρόν πρόγραμμα επιδότησης
ενοικίου.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info