ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Κάθε Έλληνας πολίτης από 12 ετών και μετά υποχρεούται στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το δελτίο και πλέον αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες οπότε χρειάζεται επίσης αλλαγή για κάποιον που σκοπεύει να ταξιδεύσει σε χώρες της ΕΕ. Όλες οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά παρακάτω

 

Για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δύο (02) πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα), διαστάσεων 3,6*3,6 cm.

2. Αίτηση που θα προμηθευθείτε από το Αστυνομικό Τμήμα

3. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας.)

4. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση)

5. Για την πρώτη έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται επίσης η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος/η, την βεβαίωση των στοιχείων μπορεί να κάνει ο γονέας ή εκείνος που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.

6. H Αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας υποχρεωτικά αναζητά αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας του αιτούντος, και η αποστολή του γίνεται από την Αρχή που το εκδίδει, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (εφόσον ο αιτών δεν το υποβάλλει αυτοπροσώπως).

Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις μήνες πριν την υποβολή του.

Υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας για επανέκδοση ακολουθείτε η παραπάνω διαδικασία μαζί με το έγγραφο της αστυνομίας που δηλώθηκε η κλοπή ή υπεύθυνη δήλωση με τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής

Για την περίπτωση αντικατάστασης λόγω φθοράς ή απώλειας, απαιτείται και παράβολο 9 ευρώ(υπέρ του δημοσίου)

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες μπορείτε επίσης να ζητήσετε αντικατάσταση

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info