ΑΔΕΙΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Άδειες λαϊκών αγορών και μικροπωλητών όπως άλλαξαν μετά απο το 2011 με σκοπό τη διευκόλυνση των αγροτών , παραγωγών ,συνεταιρισμών και γενικά ευπαθών ομάδων ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο αλλά πάντα με γνώμονα την εύρυθμη και την ποιοτική λειτουργία. Πλέον γίνεται πιο εύκολο και πιο προσβάσιμο για κάποιον παραγωγό να πάρει άδεια και να διαθέσει το προϊόν του στο ευρύτερο κοινό με άδεια λαϊκής αγοράς

Γενικά

Άδειες για λαϊκές αγορές και για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο μπορούν να λαμβάνουν οι Έλληνες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. χωρίς να απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Τις άδειες στις λαϊκές αγορές τις εκδίδουν για την περιοχή της Αττικής ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιώς, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης ο Οργανισμός Λαϊκών αγορών Θεσσαλονίκης και για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας οι Δήμοι. Δικαιούχοι αδειών στις λαϊκές αγορές είναι αγρότες, παραγωγοί κατά κύριο επάγγελμα (φυσικά πρόσωπα), ηλικίας 20 έως 65 ετών, που διαθέτουν οι ίδιοι ικανή παραγωγή οπωροκηπευτικών, μελιού, φυτών, χώματος, αυγών, ξηρών καρπών, οσπρίων, ελαιόλαδου, κρασιού, δενδρυλλίων, ελιών και λοιπών αγροτικών προϊόντων.

Ειδικότερα, άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται όσοι ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή μισθωμένης, είτε παραγωγοί νωπών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, είτε υδατοκαλλιεργητές, είτε ιχθυοκαλλιεργητές είτε πρόσωπα που συμβάλλουν από κοινού στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων με τον κάτοχο γεωργικής εκμετάλλευσης - και έχουν με αυτόν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού - και το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός τους προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση. Το υπόλοιπο 50% του εισοδήματος μπορεί να προέρχεται από άλλες δραστηριότητες. Δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό για τη χορήγηση άδειας, εισοδήματα που προέρχονται από την εκμετάλλευση ακινήτων. Επίσης άδεια μπορούν να πάρουν πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις παραγωγών.

 

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας για τις λαϊκές αγορές υποβάλλουν αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά στους οργανισμούς λαϊκών αγορών Αθηνών - Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης ή στους δήμους για την υπόλοιπη Ελλάδα.Για την χορήγηση της άδειας απαιτούνται:

α) προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση της περιφέρειας.
β) βιβλιάριο ΟΓΑ ή βεβαίωση του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.
γ) αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (και το έντυπο Ε9) για τα εισοδήματα του ενδιαφερόμενου, του/ της συζύγου και των προστατευόμενων μελών.
δ) αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου α ή νόμιμης απαλλαγής).
ε) πρόσφατο  ποινικού μητρώου.
στ) βεβαίωση της Π.Ε. του τόπου διαμονής περί μη κατοχής από τον ενδιαφερόμενο, τον ή την σύζυγο ή τα προστατευόμενα μέλη, παραγωγικής ή επαγγελματικής άδειας.

Συνεταιρισμοί
Οι συνεταιρισμοί παραγωγών για να πάρουν άδεια οφείλουν να προσκομίσουν:
α) το καταστατικό του συνεταιρισμού,
β) ονομαστική κατάσταση των μελών του, θεωρημένη από την αντίστοιχη ΔΟΥ της έδρας του,
γ) κατάσταση των παραγόμενων ειδών και την υπό συνήθεις καιρικές συνθήκες παραγόμενη ποσότητα, θεωρημένη μετά από σχετικό έλεγχο της Δ/νσης Γεωργίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση και οι αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν

1. Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011:
Απαιτείται χορήγηση άδειας από την τοπική αυτοδιοίκηση. · Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν (σε γνωμοδοτικά όργανα) εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, του Εμπορικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, του Σωματείου Μικροπωλητών, της ΤΕΔΚ και της Τροχαίας.
Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλίκων με ειδικές ανάγκες, τσιγγάνους, αναπήρους, κλπ · Δικαιούμενοι της άδειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (ή διαμένοντες συνεχώς τα 2 τελευταία χρόνια), με ιθαγένεια Ελληνική ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ομογενείς παλιννοστούντες κλπ
Ο αριθμός αδειών είναι περιορισμένος · Τα μέλη της οικογένειας του πλανόδιου εμπόρου δεν έχουν το δικαίωμα άσκησης παρεμφερούς δραστηριότητας
Δεν επιτρέπεται η άσκηση της δραστηριότητας σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων

Τι ισχύει:

Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δεν συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται
Οι δικαιούμενοι της άδειας (Έλληνες ή πολίτες της ΕΕ) δεν απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια
Τα μέλη της οικογένειας του πλανόδιου εμπόρου δικαιούνται να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες
Επιτρέπεται η άσκηση της δραστηριότητας σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων

2. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο

Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011:
Απαιτείται χορήγηση άδειας από την τοπική αυτοδιοίκηση · Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν (σε γνωμοδοτικά όργανα) εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, του Εμπορικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, του Σωματείου Μικροπωλητών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Τροχαίας
Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλίκων με ειδικές ανάγκες, τσιγγάνους, αναπήρους, κλπ · Ο αριθμός των αδειών είναι περιορισμένος.

Τι ισχύει:

Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δεν συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται

3. Λαϊκές αγορές

Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011:
Απαιτείται χορήγηση άδειας · Η άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ανέργους, ΑΜΕΑ, πολυτέκνους, γονείς ανηλίκων με ειδικές ανάγκες, τσιγγάνους, αναπήρους, κλπ
Δικαιούμενοι της άδειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, με ελληνική ιθαγένεια ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ομογενείς παλιννοστούντες κλπ, καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα πέντε χρόνια
Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο μια άδεια και είναι αποκλειστικής απασχόλησης · Η διάρκεια της άδειας των παραγωγών πωλητών είναι εξάμηνη

Τι ισχύει:

Οι δικαιούμενοι της άδειας Έλληνες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ δεν απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος . Για τους υπηκόους τρίτων χωρών δεν επέρχεται αλλαγή.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η διάρκεια της άδειας των παραγωγών πωλητών γίνεται δωδεκάμηνη.

Καταστήματα λιανικού εμπορίου

Τι ίσχυε μέχρι 22.2.2011:

Απαιτείται χορήγηση άδειας για όλες τις περιφέρειες, εκτός ΝΑ Αθήνας - Πειραιά (με εξαίρεση τα νησιά), Ν. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και Δήμου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου
Για μικρά καταστήματα, ανάλογα με την περιοχή δεν απαιτείται άδεια · Η άδεια χορηγείται από την τοπική αυτοδιοίκηση · Στη διαδικασία χορήγησης άδειας μετέχουν η ΟΚΕ, ο Δήμος και το Επιμελητήριο
Στα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας περιλαμβάνεται οικονομοτεχνική μελέτη · Για την έκδοση της άδειας ισχύουν οι κείμενες πολεοδομικές, χωροταξικές, οικιστικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις
Για τη χορήγηση της άδειας λαμβάνονται υπόψη υποκειμενικά κριτήρια · Προθεσμία έκδοσης της άδειας: 50 μέρες.

Τι ισχύει:

Στη γνωμοδοτική διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών δεν συμμετέχει το Επιμελητήριο, διότι είναι ανταγωνιστικός φορέας και η συμμετοχή του απαγορεύεται
Καταργείται η οικονομοτεχνική μελέτη ·
Καταργούνται τα υποκειμενικά κριτήρια
Η προθεσμία έκδοσης της άδειας συντομεύεται σε 30 μέρες.
Χορήγηση αδειών μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης: Οι άδειες μπορούν πλέον να χορηγούνται μέσω Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης. Στο παράρτημα της ΚΥΑ υπάρχουν ειδικά έντυπα αίτησης, τα οποία αναφέρουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να διευκολύνονται οι αιτούντες.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση