Χορήγηση Αδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών


Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται σε πτυχία που δίνουν τη δυνατότητα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.

Α. Δικαιολογητικά άδειας διδασκαλίας

1.    Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


2.    Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση

3.    Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι:
(α)    Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.
(β)    Δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια
(γ)    Δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος


4.    Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (όχι απόσπασμα).

[Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]


5.    Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια


6.    Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.


7.    Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 € από Δημόσιο Ταμείο.
Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ

Β. Υποβολή δικαιολογητικών άδειας διδασκαλίας


1.    Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2.    Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

1.    Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι,  γραφ. 0108, 0110 τηλ. 210.3442763 και 210.3442088
Καθημερινά 12.00 – 14.30

2.    Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.    Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι,  τηλ. 210.3442505 - 210.3442506 - 210.3442508
Καθημερινά 9.00 – 14.00

 


 

icon Αδεια διδασκαλίας

icon Υπευθυνη Δηλωση


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info