ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ)

ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ/ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Α.  Χορήγηση άδειας εργασίας αλλοδαπού σε κέντρο ξένων γλωσσών

1.   Αίτηση πρόσληψης του ενδιαφερόμενου προς το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη ατομικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο) και η προς διδασκαλία γλώσσα.

2.   Πρωτότυπη επικύρωση του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών από την Πρεσβεία ή τα κατά τόπους Προξενεία σχετικά με την αναγνώριση του Ιδρύματος έκδοσης του πτυχίου από τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας όπου εδρεύει το εν λόγω ίδρυμα ή με την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE).

3.   Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από Δικηγόρο.

4.   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αιτούντα στην ελληνική γλώσσα.

5.   Αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής εν ισχύ και θεωρημένα από την αρμόδια κατά Νόμο αρχή.

6.   Πιστοποιητικό Υγείας από εξωτερικά ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου.

7.   Ονομαστική κατάσταση των καθηγητών που απασχολούνται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θεωρημένη από τον επόπτη εργασίας.

(Η αναλογία ελλήνων ή υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθηγητών και υπηκόων τρίτων χωρών ορίζεται ως εξής:

1 έως 10 καθηγητές: 1 υπήκοος τρίτης χώρας

11 έως 20 καθηγητές: 2 υπήκοοι τρίτων χωρών κ.ο.κ.).

8.   Επικυρωμένες φωτοτυπίες των διαβατηρίων και αδειών διδασκαλίας των καθηγητών, οι οποίοι είναι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απασχολούνται στο ίδιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

9.   Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην οποία να αναφέρεται η αρχή και η λήξη της συνεργασίας υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και τον αιτούντα.

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ότι ο αιτών κρίνεται κατάλληλος να διδάξει την ξένη γλώσσα.

11. Αίτηση του ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών προς τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη του αιτούντα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

 

Β.  Παράταση άδειας εργασίας αλλοδαπών σε κέντρο ξένων γλωσσών

Για παράταση άδειας εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών υποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην των αρ. 2, 3 και 4. Αντί αυτών υποβάλλεται η έγκριση της υπηρεσίας για άδεια εργασίας του αιτούντα στο ίδιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών την προηγούμενη σχολική χρονιά (παράταση νοείται η συνεχής κατ’ έτος απασχόληση στο ίδιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών).

Γ.  Υποβολή Δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγεται το Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Σημειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη επικύρωση από την αρμόδια κατά Νόμο αρχή.

Δ.  Παροχή πληροφοριών

1) Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2) Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Γ΄

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, Γρ. 0110, Τηλ. 210-3442088

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info
Διαφήμιση