ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Η επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’.

  2. Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται ή τον φορέα που τα εξέδωσε ή από δικηγόρο ή όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ή να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE). Βεβαιώσεις αποτελεσμάτων δεν γίνονται αποδεκτές.

  Οι πανεπιστημιακοί τίτλοι του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από

  • αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων

  • βεβαίωση από Πανεπιστήμιο φοίτησης ότι όλη η διάρκεια σπουδών πραγματοποιήθηκε στην έδρα του

  θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους προξενεία της χώρας από την οποία προέρχονται.

  • Στους μεταπτυχιακούς τίτλους να προσκομίζεται και ο βασικός τίτλος σπουδών.

  • Εφόσον ο τίτλος είναι πανεπιστημιακού επιπέδου θα πρέπει να είναι γλωσσικού περιεχομένου.

  3. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου (και της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων, όπου αυτή απαιτείται).

  4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

  Απόφοιτοι Λυκείου του Εξωτερικού

  • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους Προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται.

  • Βεβαίωση εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας έκδοσης του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  • Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.

   

  Δεν απαιτείται αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου σε περίπτωση ύπαρξης τίτλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αλλοδαπής.

  5. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος:

   α)Απλή επίδειξη του ανωτέρω Δελτίου ή εγγράφου σε περίπτωση που η κατάθεση των    δικαιολογητικών γίνει σε Δ/νση ή Γραφείο Δ/θμιας Εκπσης ή ΚΕΠ (Οι αντίστοιχες υπηρεσίες οφείλουν να αποστέλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ανωτέρω δικαιολογητικού).

   β)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ανωτέρω Δελτίου ή εγγράφου σε περίπτωση που τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποσταλλούν ταχυδρομικώς από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία μας.

   6. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 50 € από Δημόσιο Ταμείο.

   • Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ

    

   Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

   Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

    Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)

    Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’

    Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι

    ή υποβάλλονται απευθείας στο ΥΠΕΠΘ

    (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Πρωτόκολλο Υπουργείου και ώρες 9.00 – 14.00)

     

    ή στις κατά τόπους Δ/νεις και Γραφεία Δ/θμιας Εκπ/σης ή σε ΚΕΠ.

     

    Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

    Χρόνος Διεκπεραίωσης: Σαράντα πέντε (45) ημέρες

     

     

    Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

    1.  Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα  Γ’

     Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι,  γραφ. 0112-0114  τηλ. 210.3442090 και 210.3442093

     Καθημερινά 12.00 – 14.30

     2. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)

      Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι,  τηλ. 210.3442505 - 210.3442506 - 210.3442508

      Καθημερινά 9.00 – 14.00

       


       

      Επάρκεια διδασκαλίας Ξένης γλώσσας

      Υπευθυνη Δηλωση


      ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

      Greek English French German Russian Spanish Swedish

      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

      entypa.info