ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ) ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Για την αναγνώριση συνεκτιμώμενων τίτλων σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. 1.Αίτηση Συνεκτίμησης: (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας)
 2. 2.Παράβολο 414,72€ (225€ + 180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595).
 3. 3.Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 4. 4.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄ ) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου από αρμόδιο φορέα.

     Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

ü    τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια

ü    δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση των κρινόμενων τίτλων σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη δημόσια αρχή και

ü    ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ………… (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών .Εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ,πρέπει να δηλωθεί.).

 1. 5.Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό (πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρ. Ε.Σ.Σ.Δ. Αυστραλίας, Η.Π.Α. και Καναδά) πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός τίτλος αυτού του κύκλου σπουδών, συνοδευόμενος από μια βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει εκδοθεί (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης πρεσβείας στην Ελλάδα). Η βεβαίωση θα αναφέρει ότι ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εγγραφής σε Α.Ε.Ι. της χώρας προέλευσης. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του απολυτηρίου (και της βεβαίωσης), εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.
 2. 6.Τίτλοι Σπουδών (Βασικού και Μεταπτυχιακού) των οποίων ζητείται η συνεκτίμηση, σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών (για το βασικό πτυχίο) θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός. Οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι και θεωρημένοι για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) στην χώρα έκδοσης των τίτλων. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν απαιτούνται, αν το Ίδρυμα ή τα Ιδρύματα που έχουν απονείμει τους δύο τίτλους, στείλουν απευθείας στον ΔΟΑΤΑΠ το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων με την ημερομηνία απονομής των τίτλων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή τους από το Ίδρυμα ή τα Ιδρύματα στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση των τίτλων σπουδών, εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.
 3. 7.Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου, η οποία επιστρέφεται μετά την αναγνώριση.
 4. 8.Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript), με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης βασικού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής των δυο τίτλων. Το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα ή Ιδρύματα προέλευσης των τίτλων ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφρασή του (εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές.
 5. 9.Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών (και για τους δυο τίτλους), η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα ή Ιδρύματα προέλευσης των τίτλων ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφρασή της (εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής :

ü                   «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ…(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)…. που διήρκεσαν από ….. έως ….πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο…(Ίδρυμα, πόλη, χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος».

ü                   « His/Her studies, from ...... (χρόνος έναρξης) to ...... (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in ..... (όνομα πόλης, χώρας, campus) of the ....... (Ίδρυμα) and at no other campus».

ü                   «Ses études de ...... (χρόνος έναρξης) á ….. (χρόνος αποφοίτησης) se sont déroulées en totalité á ...... en ........ (όνομα πόλης, χώρας) ….. á ….. (Ίδρυμα)».

10. Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος ή των Ιδρυμάτων εάν αυτά δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Οδηγός σπουδών απαιτείται και στην περίπτωση που το τμήμα ενός Ιδρύματος δεν έχει κριθεί(faculty,department …)

11. Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η επεξεργασία της αίτησης των προς αναγνώριση τίτλων διευκολύνεται από την κατάθεση του “diploma supplement”.

ΙΙ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 • Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή

 

 1. 1.Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων. Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
 2. 2.Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται κατά την παραλαβή της πράξης αναγνώρισης.
 3. 3.Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά με FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-99 τ.Β΄).
 4. 4.Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.
 5. 5.Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 6. 6.Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
 7. 7.Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες ελληνικές Προξενικές Αρχές ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο στην Ελλάδα.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά η Διπλωματική Εργασία.

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμπεριλαμβάνονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά: Ντοσιέ εργασιών -Portfolio- των δύο τελευταίων ετών καθώς και η θεωρητική - ερευνητική εργασία(dissertation) σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακό μέσο αποθήκευσης π.χ. CD) και σε πλήρως ευανάγνωστη μορφή (π.χ. .pdf).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info