ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ) ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

Για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. 1.Αίτηση: (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας)
  1. 2.Παράβολο 184,32€ (180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011), για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595).
  2. 3.Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   1. 4.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄ ) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου από αρμόδιο φορέα.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

ü    τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια

ü    δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου τίτλου σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη δημόσια αρχή και

ü    ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ………… (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών. Εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ,πρέπει να δηλωθεί).

 1. 5.Επικυρωμένο αντίγραφο Βασικού Πτυχίου / Διπλώματος Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Στις περιπτώσεις που οι βασικές σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί επικυρωμένο αντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης) Αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο βασικός τίτλος σπουδών, πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση αυτού του τίτλου.
 2. 6.Τίτλος Σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Ο τίτλος σπουδών πρέπει να είναι και θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) στη χώρα έκδοσης του τίτλου. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν απαιτούνται, αν το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο, στείλει απευθείας στον ΔΟΑΤΑΠ το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων με την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή τους από το Ίδρυμα στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. . Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών, εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.
 3. 7.Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου / διδακτορική διατριβή, η οποία επιστρέφεται μετά την αναγνώριση.
 4. 8.Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) (εάν το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών, το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα προέλευσης του τίτλου ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (AROSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφρασή του (εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές.
 5. 9.Α. Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, (πλην διδακτορικών τίτλων των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα προέλευσης του τίτλου ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφρασή της (εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές.

Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής :

ü    «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ…(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)…. που διήρκεσαν από ….. έως ….πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο…(Ίδρυμα, πόλη, χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος».

ü    « His/Her studies, from ...... (χρόνος έναρξης) to ...... (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in ..... (όνομα πόλης, χώρας, campus) of the ....... (Ίδρυμα) and at no other campus».

ü    «Ses études de ...... (χρόνος έναρξης) á ….. (χρόνος αποφοίτησης) se sont déroulées en totalité á ...... en ........ (όνομα πόλης, χώρας) ….. á ….. (Ίδρυμα)».

   Β. Επιστολή επιβεβαίωσης διδακτορικού τίτλου (μόνο για διδακτορικούς τίτλους των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα προέλευσης του τίτλου ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφρασή της (εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές.

Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια των σπουδών, η ημερομηνία αποφοίτησης ο τρόπος παρακολούθησης του διδακτορικού προγράμματος και ο τρόπος υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής

   Γ. Για διδακτορικούς τίτλους από : Ρουμανία, Σερβία και Βουλγαρία απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά (πληροφορίες στο τμήμα ενημέρωσης).

11. Σε περίπτωση σύμπραξης Ελληνικού Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι με Ίδρυμα της αλλοδαπής για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, πρέπει να κατατίθεται και το σχετικό Φ.Ε.Κ. έγκρισης λειτουργίας του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

12. Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Οδηγός σπουδών απαιτείται και στην περίπτωση που το τμήμα ενός Ιδρύματος (faculty school…) δεν έχει κριθεί.

13. Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η επεξεργασία της αίτησης των προς αναγνώριση τίτλων διευκολύνεται από την κατάθεση του diploma supplement.

ΙΙ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Ø      Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή

 1. 1.Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων. Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
 2. 2.Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται κατά την παραλαβή της πράξης αναγνώρισης.
 3. 3.Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά με FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-99 τ.Β΄).
 4. 4.Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.
 5. 5.Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 6. 6.Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
 7. 7.Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες ελληνικές Προξενικές Αρχές ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο στην Ελλάδα.

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 


-Αναγνώριση Διδακτορικών από Βουλγαρία – Ρουμανία - Σερβία - Αλβανία Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κρίση διδακτορικών τίτλων σπουδών από τη Ρουμανία τη Βουλγαρία και τη Σερβία διαμορφώνονται ως εξής:

 

    Βεβαίωση για την ημερομηνία εγγραφής στο ομοταγές ίδρυμα
    Βεβαίωση εξέτασης των μαθημάτων που απαιτούνται ως προϋπόθεση για την απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής
    Η βαθμίδα που κατέχει ο κύριος επιβλέπων Της Διδακτορικής Διατριβής μέσα στο ίδρυμα.
    Αποδεικτικό επάρκειας γλώσσας εφόσον η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής έγινε στη Βουλγαρική (εκτός των περιπτώσεων που ο βασικός τίτλος σπουδών του αιτούντος έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της ίδιας χώρας). Εάν η διαδικασία εκπόνησης της Διατριβής έγινε σε άλλη γλώσσα απαιτείται αποδεικτικό επάρκειας της γλώσσας αυτής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή του κανονισμού του Ιδρύματος που προβλέπει αυτή τη διαδικασία.
    Βεβαίωση εκδοθείσα από το Ελληνικό Προξενείο στη Βουλγαρία από την οποία θα προκύπτουν οι αφίξεις στη Βουλγαρία και οι αναχωρήσεις για τις ημερομηνίες που διεξήχθησαν εξετάσεις μαθημάτων και η υποστήριξη της διατριβής από την εγγραφή στο πρόγραμμα έως την απονομή του Τίτλου.
    Το πρακτικό θετικής απόφασης περί απονομής του Τίτλου από την Επιτροπή του Ιδρύματος (επιβλέπων και κριτές).

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται επίσημα θεωρημένα (αντίγραφα πιστοποιητικών από τα αρχεία του Ιδρύματος)

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά η Διπλωματική Εργασία.

 


 

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info