Ι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 

Για την αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. 1.Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας).
 2. 2.Παράβολο 230,40€ (225€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011) για κάθε κρινόμενο Τίτλο σπουδών. Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595).
 3. 3.Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 4. 4.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα.

           Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

 1. i.τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια
 2. ii. δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή και
 3. iii.ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ............................................... , (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια πόλη).
 4. 5.Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό (πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρ. Ε.Σ.Σ.Δ., Αυστραλίας, Η.Π.Α. και Καναδά) πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός Τίτλος αυτού του κύκλου σπουδών, συνοδευόμενος από μία βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει εκδοθεί (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα). Η βεβαίωση θα αναφέρει ότι ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εγγραφής σε Α.Ε.Ι. της χώρας προέλευσης.
 5. 6.Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών, εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός. Ο Τίτλος σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν το Πανεπιστήμιο που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων και βεβαίωση για την απονομή του τίτλου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή τους από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

 1. 7.Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) (εάν το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν αυτό είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. Το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να είναι θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Δεν απαιτείται θεώρηση αν το Ίδρυμα στείλει απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων.
 2. 8.Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης (εκτός αν είναι στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα). Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής:
 • «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ.. (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …… που διήρκεσαν από ……… έως ………… πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο …..… (Ίδρυμα, Πόλη, Χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος»

·             His / Her studies, from …… (χρόνος έναρξης) to …… (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in …..(όνομα πόλης, χώρας) campus of the ……….. (Ίδρυμα) and at no other campus”.

 • Ses études de …….. (χρόνος έναρξης) à …… (χρόνος αποφοίτησης) se sont déroulées en totalité à ……. en ……. (όνομα πόλης, χώρας ) …… à (Ίδρυμα )”.
 1. 9.Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν το Ίδρυμα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι.
 2. 10.Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 

Η επεξεργασία της αίτησης των προς αναγνώριση τίτλων διευκολύνεται από την κατάθεση του “diploma supplement”.

 

ΙΙ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 

 • Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή.

 

 1. 1.Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων. Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για την διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
 2. 2.Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται ταυτόχρονα με την Πράξη αναγνώρισης.
 3. 3.Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά με FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-99 τ.Β’).
 4. 4.Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.
 5. 5.Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 6. 6.Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
 7. 7.Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο στην Ελλάδα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής από χώρες που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004 παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους αντίστοιχους Κλάδους προκειμένου να ενημερώνονται για το ενδεχόμενο παραπομπής σε συμπληρωματικές εξετάσεις.

- Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση τίτλων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής απο χώρες της Ε.Ε. απαιτείται η προσκόμιση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος και η επίσημη μετάφρασή της (εκτός εάν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα)

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά η Διπλωματική Εργασία.

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμπεριλαμβάνονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά: Ντοσιέ εργασιών -Portfolio- των δύο τελευταίων ετών καθώς και η θεωρητική - ερευνητική εργασία(dissertation) σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακό μέσο αποθήκευσης π.χ. CD) και σε πλήρως ευανάγνωστη μορφή (π.χ. .pdf). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ταχ. Δ/νση        : Αγ. Κωνσταντίνου 54

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                      104 37 Αθήνα (Πλ. Καραϊσκάκη)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ                   Τηλέφωνο        : (+30) 210-52 81 000

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ                                                             Fax                   : (+30) 210-52 39 679

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)                                                              Ηλ. Δ/νση          : www.doatap.gr                                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                           Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο (Υπ. Μακεδονίας – Θράκης)

                                                                                                                       541 23, Θεσσαλονίκη

                                                                                                Τηλέφωνα : 2310-37 93 71-3   &   Fax : 2310-37 93 74

 

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατάθεση – Πληροφορίες                               : 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. από Δευτέρα έως και Πέμπτη

Επιπλέον την 1η και 3η Παρασκευή κάθε μήνα: 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. μόνο για πληροφορίες

Παραλαβή                                                       : 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. από Δευτέρα έως και Παρασκευή


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info