1.       Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Στο πλαίσιο των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει νομοθετικά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την κατοχή ειδικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία είναι τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται επί της εθνικής επικράτειας. Αυτό συνιστά εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως επίλυση του εν λόγω προβλήματος, της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ με σκοπό την καθιέρωση κανόνων που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» >(ΦΕΚ 78 τ. Α), ενσωματώνει τις Oδηγίες: α) 2005/36/ΕΚ «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» και β) 2006/100/ΕΚ «Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται σε υπηκόους των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.

2.       Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) και τις από 19-11-2012 (ΦΕΚ 229 Α΄) και 4-12-2012 (ΦΕΚ 237 Α΄) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) παρέχει επίσης τη δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσηςτους οποίους κατέχουν πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, υπό την προϋπόθεση να πρόκειται για:

            Α) τίτλους:

-          τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών,

-          μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και

-          τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών,

ή

Β) μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, κατόπιν σπουδών σε κολλέγια της ημεδαπής τα προγράμματα σπουδών των οποίων έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, σύμφωνα με την με αριθμό 151668/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Σχετική Νομοθεσία

- Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄)

- N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)

- ΠΝΠ 19-11-2012 (ΦΕΚ 229 Α΄)

- ΠΝΠ 4-12-2012 (ΦΕΚ 237 Α΄)

- Υ.Α. 151668/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄)

4. Σχετικές Πληροφορίες

Α. Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ)

i. Δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

ii. Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

iii. Οδηγός Χρήσης και Κώδικας Δεοντολογίας για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Β. Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης

i. Δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας

ii. Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας

5.Βεβαιώσεις υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 εδ. γ΄ του π.δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων εκδίδεικατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε ευρωπαίους υπηκόους κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής που επιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση σε άλλες χώρες εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση στην οποία επισυνάπτουν τα κάτωθι:

-        επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

-        επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους,

 -       επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ελληνικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (μόνο για τα επαγγέλματα αυτά για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία),

 -        Παράβολο υπέρ του Δημοσίου πενήντα (50) Ευρώ.

 Από τα ανωτέρω εξαιρούνται τα κάτωθι επαγγέλματα:

α) Γιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Μαίες, Οδοντίατροι, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από τις Περιφέρειες, οι οποίες έχουν εκδώσει την ελληνική άδεια άσκησης επαγγέλματος και

β) Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες, για τους οποίους οι ανωτέρω αναφερθείσες βεβαιώσεις εκδίδονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

e-mail: srpq@minedu.gov.gr

fax: (+30) 210 344 3158,

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info