Για το έτος 2012 θεσπίζεται το ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ που θα ανέρχεται στο ποσό των 300€ ετησίως για κάθε μαθητή που φοιτεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση δηλαδή δημοτικό και γυμνάσιο με όριο ηλικίας τα 16 χρόνια.Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οικογένειες Ελλήνων και μελών της Ε.Ε. που τα παιδιά τουσ φοιτούν σε Ελληνικά δημόσια σχολεία και το εισόδημα τους δεν υπερβαίνει τα 3000€ το χρόνο.Οι αιτήσεις γίνονται στο διευθυντή του σχολείου , ο οποίος και τις διαβιβάζει στην ανάλογη διεύθυνση όπου είναι υπεύθυνη για την έκδοση της σχετικής απόφασης .Βασική προϋπόθεση της όλης διαδικασίας είναι η βεβαίωση του σχολείου όπου ο μαθητής φοιτεί ότι είναι γραμμένος κανονικά και ότι παρακολουθησε όλα τα μαθήματα για το σχολικό έτος που τελείωσε.Ακόμη, απαραίτητο είναι το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος και αυτό να μην ξεπερνάει τα 3000€ ετήσια. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2012

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας,

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN],

iv) την αιτιολογία και το σχολικό έτος στο οποίο αναφέρεται η εισοδηματική ενίσχυση,

v) το πληρωτέο ποσό,

vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Αίτηση του δικαιούχου

4. Βεβαίωση του διευθυντή δημόσιου σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής

εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε. Η βεβαίωση αυτή είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμία περίπτωση.

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

7. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info