Τέλος Άδειας Οχήματος 2011

Τέλος Μεταβίβασης Οχήματος 2011

 

       1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 26 ν. 2873/2000, Υπ. Οικ. 1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1300/13-12-2000).

       - Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, επιβάλλεται τέλος άδειας οχήματος, ως εξής:

Α. Ιδιωτικής χρήσης.

α) Μοτοσικλέτες               9     ΕΥΡΩ

β) Λοιπά οχήματα           75       »

Β. Δημόσιας χρήσης.

α) Μοτοσικλέτες             30   ΕΥΡΩ

β) Λοιπά οχήματα         100       »

Επίσης το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται και για την περίπτωση αντικατάστασης ή ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας οχήματος.

       2. Μεταβίβαση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (άρθρο 27 ν. 2873/2000, Υπ. Οικ. 1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1300/13-12-2000 και άρθρο 57 (παρ. 2) ν. 3283/2004).            

 

       2.1.Από επαχθή αιτία.

           Για μεταβίβαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από επαχθή αιτία (πώληση) επιβάλλεται τέλος μεταβίβασης οχήματος, σύμφωνα με τις πιο κάτω διακρίσεις:

           α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

           Κατηγορία         Κινητήρας σε κυβ. εκατ.         Τέλος μεταβίβασης

               Α                           έως -   400                                   30 ΕΥΡΩ

             Β                           401 -   800                                   45     »

               Γ                           801 - 1300                                   60   »  

               Δ                         1301 - 1600                                  90     »

               Ε                         1601 - 1900                                 120     »

               ΣΤ                       1901 - 2500                                 145     »

               Ζ                        2501 και άνω                                 205     »

         β) Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα:

           Κατηγορία     Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα     Τέλος μεταβίβασης

 

     Α                           έως     3.500                              30 ΕΥΡΩ    

     Β                         3.501 - 10.000                               45   »

     Γ                       10.001 - 20.000                               75   »

     Δ                       20.001 - 30.000                            120   »

     Ε                       30.001 - 40.000                             145   »

     ΣΤ                     40.001 και άνω                               175   »

γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα:

Κατηγορία            Θέσεις καθήμενων               Τέλος μεταβίβασης

 

     Α                             έως   33                                     75 ΕΥΡΩ

     Β                             34 - 50                                     105     »

     Γ                              51 και άνω                               135     »            

δ) Επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (με ή χωρίς μετρητή) μαζί με την άδεια κυκλοφορίας 190 ΕΥΡΩ.

ε) Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:

 

Κατηγορία       Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα     Τέλος μεταβίβασης                      

           Α                         μέχρι     3.500                                 75 ΕΥΡΩ

     Β                       3.501 - 10.000                                 160     »    

     Γ                       10.001 - 20.000                               235     »

     Δ                       20.001 - 30.000                               350   »

     Ε                       30.001 - 40.000                               455   »

     ΣΤ                     40.001 και άνω                                 560   »  

 

στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:

Κατηγορία     Θέσεις καθήμενων και ορθίων     Τέλος μεταβίβασης

     Α                          έως   50                                       350 ΕΥΡΩ  

     Β                           51 και άνω                                   530     »

     - Το πιο πάνω τέλος δεν προσαυξάνεται με εισφορά ΟΓΑ, γιατί δεν είναι τέλος χαρτοσήμου.

     - Όταν μεταβιβάζεται ποσοστό αυτοκινήτου το τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

     - Στο ανωτέρω τέλος δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στις μεταβιβάσεις αυτές δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών.

   - Το τέλος αυτό καταβάλλεται πριν τη μεταβίβαση.

ζ) Για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. επιβάλλεται τέλος 15 ΕΥΡΩ, χωρίς προσαύξηση με εισφορά ΟΓΑ, ανεξάρτητα από την αξία του μοτοποδηλάτου. Επίσης δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου.

     - Στο πιο πάνω τέλος δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του Φ.Π.Α.

     - Το πιο πάνω τέλος επιμερίζεται αναλόγως όταν μεταβιβάζεται ποσοστό.

  

- Το τέλος καταβάλλεται πριν τη μεταβίβαση.

 

       2.2. Από χαριστική αιτία.

 

Για τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (δωρεά - γονική παροχή) δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου επιβάλλεται εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% στη συνολική αξία.

Η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται στη μεταβίβαση από χαριστική αιτία άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων.

2.3. Αρμόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

 

Από 1.4.2004, το τέλος αδείας οχήματος και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος εισπράττονται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 27, Ν. 3220/2004).

 

Τελευταία ενημέρωση:23/12/2010

 

Πηγή:Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek English French German Russian Spanish Swedish

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

entypa.info